Diensten - 254159-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Oulu: Reinigingsdiensten

2020/S 105-254159

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hengitysliitto ry
Nationaal identificatienummer: 0201472-1
Postadres: Veteraanikatu 2
Plaats: Oulu
NUTS-code: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postcode: FI-90130
Land: Finland
Contactpersoon: Satu Mellanen
E-mail: satu.mellanen@luovi.fi
Telefoon: +358 403193299

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hengitysliitto.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/hengitysliitto?id=297705&tpk=4857349b-7c80-4a8d-aa83-f5b17008736f
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/hengitysliitto?id=297705&tpk=4857349b-7c80-4a8d-aa83-f5b17008736f
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Puhdistuspalvelut Muhos, Liminka ja Oulu

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hengitysliitto ry järjestää tarjouskilpailun Ammattiopisto Luovin Muhoksella, Limingassa ja Oulussa sijaitsevien tilojen puhdistuspalveluista sekä Limingan toimipisteessä sijaitsevan ravintola Kaarnan keittiöhenkilön työtehtävistä.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 620 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Muhos, Liminka ja Oulu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tilaaja pyytää tarjousta Ammattiopisto Luovin Muhoksen yksikön, Limingan toimipisteen, Oulun yksikön ja liikuntahalli Kisällin tilojen puhdistuspalveluista (ylläpitosiivous ja perussiivous) sekä Limingan toimipisteessä sijaitsevan ravintola Kaarnan keittiöhenkilön työtehtävistä.

Vaadittavat palvelusisällöt ylläpitosiivouksen ja perussiivouksen sekä moniosaajan tehtävänkuvan osalta on kuvattuna liitteissä 1–7.

Osoitteet:

Muhoksen yksikkö:

Koulurakennus: Sepäntie 7, FI-91500 Muhos

Asuntola Kummuntie: Kummuntie 1, FI-91500 Muhos

Asuntola Hanslankari: Valtatie 26 A, FI-91500 Muhos

Asuntola Tapiontie: Tapiontie 1, FI-91500 Muhos

Limingan toimipiste:

Koulurakennus ja ravintola Kaarna: Kramsunkuja 4, FI-91900 Liminka

Oulun yksikkö:

Liikuntahalli Kisälli: Salmelantie 3, FI-90130 Oulu

Koulurakennus ja asuntola Oppimestari: Nahkatehtaankatu 1 ja 3, FI-90130 Oulu

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Työnjohto / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Opiskelijayhteistyö / Weging: 5
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 620 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2020
Einde: 30/09/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Sopimus on aluksi määräaikainen (1 vuosi) sisältäen mahdollisuuden toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen määräaikaisuuden jälkeen. Tilaaja päättää sopimuksen jatkamisesta ja neuvottelee toimittajan kanssa vähintään kolme (3) kuukautta ennen määräaikaisuuden päättymistä.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Tilaaja pidättää oikeuden lisätä tai vähentää sopimukseen kuuluvia palveluita, tiloja sekä kaikkia taajuuksia kahden (2) viikon kirjallisella ilmoitusajalla.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/08/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/10/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/08/2020
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Vuosi 2024.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/36895/notice/47749

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020