Diensten - 254162-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Diensten voor opleiding inzake milieu

2020/S 105-254162

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Consejería de Educación y Juventud — Secretaria General Técnica
Nationaal identificatienummer: S7800001E
Postadres: 32
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES30 Comunidad de Madrid
Postcode: 28014
Land: Spanje
Contactpersoon: División de Contratación
E-mail: areacontratacion@madrid.org
Telefoon: +34 917200446
Fax: +34 917203526

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.madrid.org/contratospublicos

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.madrid.org/contratospublicos
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://gestiona6.madrid.org/nx02_licita
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicios realización de actividades medio ambientales en cuatro albergues juveniles de la Comunidad de Madrid, 2020-2021

Referentienummer: A/SER-009164/2020 (322O-001-20)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80540000 Diensten voor opleiding inzake milieu
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicios realización de actividades medio ambientales en cuatro albergues juveniles de la Comunidad de Madrid, 2020-2021.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 361 519.50 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES3 COMUNIDAD DE MADRID
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comunidad de Madrid.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicios realización de actividades medio ambientales en cuatro albergues juveniles de la Comunidad de Madrid, 2020-2021

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 361 519.50 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El contrato se podrá prorrogar de forma expresa y por mutuo acuerdo de las partes y antes de la finalización del plazo de vigencia del mismo, a contar desde el plazo previsto de inicio de ejecución del contrato.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Eliminación de las desigualdades entre el hombre y la mujer, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo. Para el presente contrato será condición especial de ejecución que al menos tres de los siete trabajadores en la prestación del servicio sean mujeres. El cumplimiento de esta condición especial de ejecución, que tiene el carácter de obligación contractual esencial a los efectos establecidos en el artículo 202 de la LCSP, deberá ser acreditado mediante la presentación de la documentación correspondiente ante la Dirección General de Bilingüísmo y Calidad de la Enseñanza, en el plazo de diez días a contar desde la formalización del contrato, y su incumplimiento será considerado como una causa de resolución de las previstas en el artículo 211, apartado f) de la LCSP. La inexistencia de antecedentes penales por delitos de carácter sexual es un requisito que debe mantenerse mientras se desarrolle la actividad.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Dirección: sala de juntas de la Consejería de Educación y Juventud, c/ Alcalá, 32, planta baja.

Localidad y código postal: 28014 Madrid.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Contratación Pública — Comunidad de Madrid
Postadres: 32
Plaats: Madrid
Postcode: 28014
Land: Spanje
E-mail: tribunal.contratacion@madrid.org
Telefoon: +34 917200446
Fax: +34 917203526
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020