Diensten - 254173-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Bilbao: Drukkerij- en aanverwante diensten

2020/S 105-254173

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Diputación Foral de Bizkaia, Departamento de Administración Pública y Relaciones Institucionales
Nationaal identificatienummer: P4800000D
Postadres: C/ Imprenta Foral
Plaats: Bilbao
NUTS-code: ES213 Bizkaia
Postcode: 48008
Land: Spanje
Contactpersoon: Central de contratación
E-mail: central.contratacion@bizkaia.eus
Telefoon: +34 944067894

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bizkaia.eus

Adres van het kopersprofiel: https://www.contratacion.euskadi.eus/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.contratacion.euskadi.eus/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acuerdo Marco de homologación de proveedoras de servicios de impresión en papelería y cartelería para la Diputación Foral de Bizkaia, años 2020 a 2024

Referentienummer: 2020/007/074/07
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79800000 Drukkerij- en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Acuerdo Marco de homologación de proveedoras de servicios de impresión en papelería y cartelería para la Diputación Foral de Bizkaia, años 2020 a 2024.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 945 388.43 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES213 Bizkaia
Voornaamste plaats van uitvoering:

ES213 - Bizkaia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acuerdo Marco de homologación de proveedoras de servicios de impresión en papelería y cartelería para la Diputación Foral de Bizkaia, años 2020 a 2024.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Calidad y limpieza de la impresión / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Claridad y contraste de las reproducciones / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Fidelidad de las reproducciones / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Calidad del acabado / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 945 388.43 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Modo uno: por medio de la siguiente clasificación:

— grupo: M,

— subgrupo: 4,

— categoría 3 o C.

Modo dos: en caso de que la licitadora no esté clasificada como contratista de servicios en el grupo, subgrupo y categoría señalados, deberá acreditar la solvencia del modo siguiente:

— volumen anual de negocios referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos.

Eventuele minimumeisen:

Requisito mínimo: el importe de volumen anual de negocios del año mayor volumen deberá ser igual o superior a 144 728,93 EUR (IVA excluido).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Modo uno: por medio de la siguiente clasificación:

— grupo: M,

— subgrupo: 4,

— categoría 3 o C.

Modo dos: en caso de que la licitadora no esté clasificada como contratista de servicios en el grupo, subgrupo y categoría señalados, deberá acreditar la solvencia del modo siguiente:

— criterio: experiencia en la realización de servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del Acuerdo Marco.

Eventuele minimumeisen:

Requisito mínimo: el importe anual acumulado que se debe acreditar como ejecutado en el año de mayor ejecución de los tres últimos años, en dichos servicios, será igual o superior a 72 364,47 EUR (IVA excluido).

Las adjudicatarias seleccionadas facilitarán una declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones objeto del Acuerdo Marco. Documentación a aportar: memoria descriptiva acreditativa de la maquinaria, material y equipo técnico del taller adscrito a la oferta.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Ver apartados 6 y 7 del PPT, S de la carátula del PCAP y 10.11 del PCAP.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans, Baskisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Se comunicará.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Personas de la mesa.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Los códigos de facturación electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia o los datos necesarios para la emisión de la factura, se indicarán a las adjudicatarias en los correspondientes contratos derivados.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales de Bizkaia
Postadres: Gran Vía Diego López de Haro, 25 (entreplanta-asesoría jurídica)
Plaats: Bilbao
Postcode: 48009
Land: Spanje
Telefoon: +34 34944068000

Internetadres: http://www.bizkaia.eus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Recurso especial en materia de contratación: quince días hábiles contados conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Contratos del Sector Público.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Contacto Técnico
Postadres: Gran Vía, 25, 48009
Plaats: Bilbao (Bizkaia)
Land: Spanje

Internetadres: http://www.bizkaia.eus

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020