Diensten - 254173-2020

02/06/2020    S105

Spanje-Bilbao: Drukkerij- en aanverwante diensten

2020/S 105-254173

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Diputación Foral de Bizkaia, Departamento de Administración Pública y Relaciones Institucionales
Nationaal identificatienummer: P4800000D
Postadres: C/ Imprenta Foral
Plaats: Bilbao
NUTS-code: ES213 Bizkaia
Postcode: 48008
Land: Spanje
Contactpersoon: Central de contratación
E-mail: central.contratacion@bizkaia.eus
Telefoon: +34 944067894
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bizkaia.eus
Adres van het kopersprofiel: https://www.contratacion.euskadi.eus/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acuerdo Marco de homologación de proveedoras de servicios de impresión en papelería y cartelería para la Diputación Foral de Bizkaia, años 2020 a 2024

Referentienummer: 2020/007/074/07
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79800000 Drukkerij- en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 945 388.43 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES213 Bizkaia
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 945 388.43 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans, Baskisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020