Lieferungen - 254174-2022

13/05/2022    S93

Slovensko-Bratislava: Regály

2022/S 093-254174

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00166073
Poštová adresa: Račianska 71
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK0 Slovensko
PSČ: 81311
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Marek Turňa
E-mail: marek.turna@justice.sk
Telefón: +421 288891412
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/private/profily/673/show
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodanie a odborná montáž archívnych zariadení do registratúrneho strediska Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Referenčné číslo: 15036/2022/45
II.1.2)Hlavný kód CPV
39151100 Regály
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodanie archívnych zariadení do registratúrneho strediska umiestneného v suterénnej miestnosti v budove sídla Ministerstva spraovodlivosti Slovenskej republiky na Račianskej ulici č. 71 vrátane ich dopravy, vykládky, odbornej montáže, zaškolenia a záručného servisu.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Račianska 71, 813 11 Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka a montáž archivačného systému

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 062-162542
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

Dodanie a odborná montáž archívnych zariadení do registratúrneho strediska Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ zistil, že nastala administratívna chyba, spôsob vyhodnotenia kritérií v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania nekorešponduje so spôsobom uvedeným v Súťažných podkladoch, ktoré boli zverejnené v systéme JOSEPHINE. Nakoľko sa proces VO nachádza v štádiu po lehote na predloženie ponúk ako i otvorení ponúk, nie je možné tento stav dodatočne napraviť. S poukázaním na uvedené skutočnosti rozhodol verejný obstarávateľ o zrušení predmetnej zákazky.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
09/05/2022