Suministros - 254175-2022

13/05/2022    S93

Polonia-Varsovia: Paquetes de software de bases de datos y de funcionamiento

2022/S 093-254175

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Número de identificación fiscal: 000325825
Dirección postal: ul. Pasteura 3
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-093
País: Polonia
Correo electrónico: przetargi@nencki.edu.pl
Teléfono: +48 225892000
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.nencki.edu.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: działalność naukowo-badawcza i edukacyjna.

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozbudowa systemu pamięci masowej wraz z wyposażeniem, niezbędnymi licencjami i wsparciem technicznym przez okres 5 lat – etap II

Número de referencia: AZP-09/2022
II.1.2)Código CPV principal
48600000 Paquetes de software de bases de datos y de funcionamiento
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia była rozbudowa systemu pamięci masowej wraz z wyposażeniem (sprzęt i oprogramowanie), niezbędnymi licencjami i wsparciem technicznym przez okres 5 lat, oraz autoryzowane szkolenie pracowników Zamawiającego.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 510 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego, adres: ul. Pasteura 3, 02-382 Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Opis posiadanego przez Zamawiającego systemu pamięci masowej (ISILON): Instytut Biologii Doświadczalnej PAN dysponuje MODULARNYM SYSTEMEM PAMIĘCI MASOWEJ EMC ISILON, który składa się obecnie z 7 węzłów Isilon X200. Każdy węzeł wyposażony jest w dwanaście 3,5 calowych dysków o pojemności 3 TB każdy (36 TB na węzeł), 48 GB pamięci/NOD, łącza ethernetowe 2 x 1 GbE i 2 x 10 GbE oraz 2 łącza Infiniband. Węzły połączone są przy pomocy dwóch, 16 portowych, przełączników Infiniband. Dostępne zasoby (205TB) widziane są w postaci jednej przestrzeni dyskowej oraz jednego systemu plików (OneFS wersja 8).

Rozbudowa nastąpi z zastosowaniem dysków o pojemności 4 TB – każdy węzeł wyposażony będzie w 15 takich dysków. Wymagania dotyczące rozbudowy przez Wykonawcę posiadanego przez Zamawiającego systemu pamięci masowej, opis parametrów przedmiotu zamówienia i sposobu wykonania zamówienia został opisany w dokumentach zamówienia (SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kryteriami oceny ofert w niniejszym zamówieniu były; cena - 60 pkt, Termin realizacji - 20 pkt, Bezprzerwowy dostęp do danych - 20 pkt.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2022/S 040-100755
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Rozbudowa systemu pamięci masowej wraz z wyposażeniem, niezbędnymi licencjami i wsparciem technicznym przez okres 5 lat – etap II

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
05/05/2022
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: BCoders S.A.
Número de identificación fiscal: REGON 362568533
Dirección postal: ul. Owczarska, nr 7
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 01-351
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 681 181.25 PLN
Valor total del contrato/lote: 510 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Skrót „ustawa Pzp”, „Pzp” oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity; Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.).

2. Skrót „SWZ” oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia, która jest podstawowym dokumentem określającym zasady udzielania zamówienia i zostanie udostępniona na stronie prowadzonego postępowania po publikacji niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia oferty musi zapoznać się z treścią SWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Na czynność Zamawiającego:

- 10 dni -jeżeli informacja o niej została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- 15 dni -jeżeli informacja o niej została przekazana w sposób inny niż za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

- 10 dni -na treść ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia, treść dokumentów zamówienia.

- 10 dni od dnia, w którym powzięto/ można było powziąć informację stanowiącą podstawę wniesienia odwołania, na czynności inne niż określone w pkt 1-3.

Na zaniechanie czynności:

- 30 dni od publikacji w Dz.Urz-UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia -od nie przesłania wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- 6 m-cy od zawarcia umowy -od braku opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/o wyniku postępowania.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA przy Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/05/2022