Diensten - 254189-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Münster: Reiniging van gebouwen

2020/S 105-254189

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
Postadres: Hohenzollernring 80
Plaats: Münster
NUTS-code: DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt
Postcode: 48145
Land: Duitsland
E-mail: Blbvergabe@BLB.NRW.DE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.blb.nrw.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://evergabe.blb.nrw.de/Vergabe/notice/CXPUYYNYZ3Y/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://evergabe.blb.nrw.de/Vergabe/notice/CXPUYYNYZ3Y
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: teilrechtsfähiges Sondervermögen des Landes NRW
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

BLB NRW Münster/OV/Hochschule Münster – Neubau Forschungsbgebäude MIC/Bauendreinigung

Referentienummer: 060-20-00386
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200 Reiniging van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

— 10 801 m2 Grobreinigung Böden;

— 5 705 m2 Reinigen Gebäude Labor;

— 5 096 m2 Reinigen Gebäude;

— 1 270 m2 Reinigen Fassade Glasflächen H bis 24 m;

— 588 m2 Reinigen Fassade Bekleidung H bis 24 m;

— 985 m2 Reinigen Fassade Alu Raffstores;

— 365 m2 Reinigen Glasdach;

— 4 085 m2 Lüftungskanäle grob;

— 12 040 m2 Lüftungskanäle fein;

— 16 910 m Rohrleitungen;

— 113 Stück Heizkörper;

— 31 Stück WC-Anlagen;

— 1 160 Stück Leuchten;

— 193 Stück Elektro-Schränke;

— 5 825 m2 Nasssaugen Boden Linoleum;

— 256 Stück Betonstufen Treppen;

— 2 310 m2 Wandbeläge;

— 238 m2 Glaswände;

— 815 m2 Türen HPL;

— 310 m2 Abhangdecke Metall;

— 1 041 m Laboreinrichtung Tische.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Neubau Forschungsgebäude MIC

Röntgenstr. 7

48149 Münster

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bauendreinigung.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 03/08/2020
Einde: 01/03/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 03/08/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXPUYYNYZ3Y

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Westfalen
Postadres: Albrecht-Thaer-Str. 9
Plaats: Münster
Postcode: 48147
Land: Duitsland
Fax: +49 251411-2165
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020