Supplies - 254198-2021

Submission deadline has been amended by:  284800-2021
21/05/2021    S98

Poland-Bydgoszcz: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2021/S 098-254198

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
National registration number: 090538318
Postal address: ul. Powstańców Warszawy 5
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Postal code: 85-681
Country: Poland
Contact person: Barbara Baranowska
E-mail: bbaranowska@10wsk.mil.pl
Telephone: +48 261417364
Fax: +48 261416110
Internet address(es):
Main address: www.10wsk.mil.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-propublico.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://e-propublico.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu medycznego

Reference number: 44/2021
II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa sprzętu medycznego

Zadanie 1 - myjnia endoskopowa przelotowa

Zadanie 2 - kolumny ensokopowe z ramieniem pod monitor

Zgodnie ze specyfikacją techniczną i zapisami SWZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 799 513.32 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Myjnia endoskopowa przelotowa

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Zgodnie ze specyfikacją techniczną i zapisami SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 15
Quality criterion - Name: okres gwarancji / Weighting: 15
Quality criterion - Name: termin płatności / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 680 852.64 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 808.00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Kolumny ednoskopowe z ramieniem pod monitor

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Zgodnie ze specyfikacją techniczną i zapisami SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 15
Quality criterion - Name: okres gwarancji / Weighting: 15
Quality criterion - Name: termin płatności / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 118 660.68 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 190.00 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie stawia się warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie stawia się warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć wykaz min 2 dostaw (załącznik nr 3 SWZ) o charakterze i złożoności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia o wartościach wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z projektem umowy

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/06/2021
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/06/2021
Local time: 08:15
Place:

W siedzibie Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy (e-propublico.pl) na karcie oferty/załączniki, poprzez otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Information about authorised persons and opening procedure:

Wszyscy zainteresowani

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 - Jednolity europejski dokument zamówienia

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Formularz oferty

Specyfikacja techniczna zad. 1

Specyfikacja techniczna zad. 2

Karty techniczne, katalogi, foldery lub opisy przedmiotu zamówienia potwierdzające parametry techniczne opisane w specyfikacji technicznej

Oświadczenie o posiadaniu certyfikatu CE (WE) i deklaracji zgodności

Oświadczenie o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu (zgłoszenie, powiadomienie) na oferowany asortyment zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.

Instrukcja obsługi w języku polskim

Oświadczenie o gotowości dostarczenia do Zamawiającego DTR zaoferowanych urządzeń w terminie do trzech dni od podpisania umowy

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

Wykaz dostaw - zgodny z załącznikiem nr 3 do SWZ

Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Zaświadczenie z ZUS lub KRUS

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu

Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy

Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6, art. 109 ust. 1 pkt 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przewiduje wezwanie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z treścią art. 107 ust. 2 ustawy Pzp

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej
Postal address: ul. Krucza 36/Wspólna 6
Town: Warszawa
Postal code: 00-522
Country: Poland
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telephone: +48 226958504
Fax: +48 226958111
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 oraz 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej - odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia

publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/05/2021