Diensten - 254199-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Buzău: Technische ontwerpen van verkeersinstallaties

2020/S 105-254199

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Consiliul Județean Buzău
Nationaal identificatienummer: 3662495
Postadres: Str. Nicolae Bălcescu nr. 48
Plaats: Buzău
NUTS-code: RO222 Buzău
Postcode: 120260
Land: Roemenië
Contactpersoon: Anton-Badea Daniel
E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro
Telefoon: +40 238414112
Fax: +40 238725507

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cjbuzau.ro/

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096613
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de expertiză tehnică, actualizare DALI și proiect tehnic pentru obiectivele de investiții: 1) Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul DJ 205 (Pietroasele-Breaza-Năeni-Fințești-DN1B), județul Buzău; 2) Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de tran [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 3662495/CJ-AP-S10,S11
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71322500 Technische ontwerpen van verkeersinstallaties
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Loturile 1 si 2:

— servicii de expertiza tehnica;

— actualizare DALI;

— actualizare deviz general;

— documentatii privind obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

— proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC);

— proiectul de organizare a executiei lucrarilor (POE);

— proiectul tehnic de executie si detalii de executie;

— proiectul de semnalizare rutiera;

— As Built;

— asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul desfasurarii procedurii de achizitie publica a lucrarilor;

— asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor;

— asistenta tehnica la receptia la terminarea lucrarilor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 414 788.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 1
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicii de expertiză tehnică, actualizare DALI și proiect tehnic pentru obiectivele de investiții: 1) Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul DJ 205 (Pietroasele-Breaza-Năeni-Fințești-DN1B), județul Buzău

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71322500 Technische ontwerpen van verkeersinstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO222 Buzău
Voornaamste plaats van uitvoering:

DJ 205 (Pietroasele-Breaza-Naieni-Fintesti-DN1B).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Servicii de expertiza tehnica;

— Actualizare DALI;

— Actualizare deviz general;

— Documentatii privind obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

— Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC);

— Proiectul de organizare a executiei lucrarilor (POE);

— Proiectul tehnic de executie si detalii de executie;

— Proiectul de semnalizare rutiera;

— As Built;

— Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul desfasurarii procedurii de achizitie publica a lucrarilor;

— Asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor;

— Asistenta tehnica la receptia la terminarea lucrarilor.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Se solicita prezentarea a minimum 1-maximum 10 contracte de servicii similare sau superioare obiectului achizitiei. Cel mai mare numar de proiecte similare realizate, maximum 10, prezentat in cadrul ofertelor, va primi punctajul maxim. Peste numarul de 10 proiecte realizate se va acorda tot punctajul maxim / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 718 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Evaluarea punctajului tehnic se va face numai dupa indeplinirea conditiei valorice privind experienta similara.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicii de expertiză tehnică, actualizare DALI și proiect tehnic pentru obiectivele de investiții: „Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul DJ 203K (Vintilă Vodă-Plaiul Nucului), județul Buzău”

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71322500 Technische ontwerpen van verkeersinstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO222 Buzău
Voornaamste plaats van uitvoering:

DJ 203K (Vintilă Voda-Plaiul Nucului), județul Buzău.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Servicii de expertiza tehnica;

— Actualizare DALI;

— Actualizare deviz general;

— Documentatii privind obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

— Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC);

— Proiectul de organizare a executiei lucrarilor (POE);

— Proiectul tehnic de executie si detalii de executie;

— Proiectul de semnalizare rutiera;

— As Built;

— Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul desfasurarii procedurii de achizitie publica a lucrarilor;

— Asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor;

— Asistenta tehnica la receptia la terminarea lucrarilor.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Se solicita prezentarea a minimum 1-maximum 10 contracte de servicii similare sau superioare obiectului achizitiei. Cel mai mare numar de proiecte similare realizate, maximum 10, prezentat in cadrul ofertelor, va primi punctajul maxim. Peste numarul de 10 proiecte realizate se va acorda tot punctajul maxim / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 696 788.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Evaluarea punctajului tehnic se va face numai dupa indeplinirea conditiei valorice privind experienta similara.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Se va completa DUAE, care reprezinta o declaratie pe propria raspundere, in sensul neincadrarii ofertantului in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. In vederea completarii DUAE se va folosi fisierul pus la dispozitie in SEAP. Atat subcontractantii, cat si tertii sustinatori nu trebuie sa se incadreze in prevederile art. 164, 165 si 167, acestia urmand sa prezinte DUAE, conform art. 170 alin. (3) si art. 183 alin. (1) din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar/lot, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor personalului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta ulterior orice documente edificatoare eliberate de autoritatile din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente edificatoare) pentru a demonstra apartenenta/înregistrarea la organele din tara respectiva si pentru a dovedi indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul statului respectiv. Referitor la termenul legal de exigibilitate a datoriilor, ofertantii straini vor dovedi indeplinirea obligatiilor de plata in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila semnata de reprezentantul legal si stampilata, avand mentiunea conform cu originalul, la care se va anexa traducerea autorizata a acestora in limba romana. Informatiile prezentate trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii acestora, in urma solicitarii autoritatii contractante. In scopul evitarii conflictului de interese, cerinta prevazuta in DUAE, atat ofertantii, cat si subcontractantii sau tertii sustinatori vor completa DUAE avand in vedere prevederile art. 60 din Legea 98/2016.

Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, sunt urmatoarele:

— presedinte – Neagu Petre-Emanoil;

— vicepresedinte – Petre Adrian-Robert;

— vicepresedinte – Lungu Romeo-Danielșâ

— secretarul judetului Buzau – Gavrila Mihai-Laurentiu;

— consilieri judeteni – Alexandrescu Gabriel-Adrian, Babiuc Emilia, Baciu Gabriel-Paul, Barla Marian, Bogdan Ion, Burada Petre, Buscu Alexandru, Calota Georgian, Carpen Claudiu, Cristescu Mihai, Enescu Liviu Adrian, Vacaroiu Marius Ion, Ghiveciu Adrian-Iulian, Gubandru Aurel, Holban Corina-Monica, Mantoiu Ion, Maracine Nicolae, Mocanu Viorel, Nedelcu Grigore, Nicoare Iulian, Pitis Cornel, Popescu Ion, Pricop Karmencita, Ranja Paul-Eugen, Rotaru Eduard, Vieru Eliza-Mariana, Voinea Nicolae, Zoican Adrian, Botea Marcel;

— responsabil de procedura – Anton-Badea Daniel.

Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, cf. art. 173 din Legea 98/2016, asa incat sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, dovada constand in corespondenta dintre activitatile CAEN autorizate a fi desfasurate si obiectul contractului. Ca modalitate de îndeplinire se va completa DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul ORC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de catre ofertantii impreuna cu operatorii economici (asociati, subcontractanti, terti sustinatori) implicati in cadrul ofertei respective, clasati pe primul loc/lot. Informatiile prezentate trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii acestora in urma solicitarii autoritatii contractante.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1, 2. Specificati cifra de afaceri medie anuala. Legea nr. 98/2016: art. 175 alin. (1), (2) lit. a) și (3); art. 176 alin. (1) și (2); art. 177 alin. (1) lit. c); art. 180 alin. (1) și (2) HG 395/2016: art. 31 alin. (3).

Eventuele minimumeisen:

Cerința privind nivelul minim al mediei cifrei de afaceri generale (anuale) este solicitată pentru cel mult ultimele trei exerciții financiare disponibile (2017, 2018, 2019), iar media cifrei sa fie de minimum valoarea estimată a contractului de achiziție publica. Numarul anilor de referinta se micsoreaza in functie de data infiintarii sau inceperii activitatii operatorului economic:

— pentru lot 1 = 718 000 RON;

— pentru lot 2 = 1 696 788 RON.

In dovedirea cifrei de afaceri vor fi prezentate conturile de profit si pierdere pe ultimele trei exercitii financiare incheiate (2017, 2018, 2019) sau alte documente relevante din care sa reiasa informatia solicitata. Pentru ofertele depuse in comun, indeplinirea conditiei valorice privind cifra de afaceri medie anuala se va face prin cumularea cifrelor medii de afaceri individuale pentru fiecare asociat in parte, proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract, cf. art. 31 alin. (3) din HG 395/2016. Cota de implicare a asociatilor va fi declarata prin acordul de asociere. Pentru indeplinirea conditiei valorice a cifrei de afaceri, participa si subcontractantii declarati, proportional cu cota de implicare in viitorul contract.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1, 2. Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Legea nr. 98/2016: art. 178, art. 179 lit. b), HG 395/2016: art. 31 alin. (3).

Loturile: 1, 2. Tehnicieni sau organisme tehnice pentru controlul de calitate. Echipa de proiectare (personal cheie): sef de proiect; inginer specializat in domeniul drumuri si poduri cu experienta profesionala specifica demonstrate, pentru postul de sef/manager de proiect, prin dovedirea participarii in proiecte/contracte de drumuri, similare sau superioare obiectului contractului; minimum trei ingineri specializarea CFDP; minimum un topometrist autorizat OCPI; minimum un inginer geotehnician, atestat MDRAP la exigenta AF (pentru realizare studiu geotehnic); verificator de proiecte atestat MDRAP pentru domeniul Af rezistenta si stabilitatea terenului de fundare al constructiilor si masivelor de pamant (pentru verificare studiu geotehnic); minimum un expert tehnic domeniul drumuri, atestat MDRAP (pentru realizarea expertizei tehnice a drumului); minimum un expert tehnic domeniul poduri, atestat MDRAP (pentru realizarea expertizei tehnice a podurilor). Personal auxiliar: minimum un specialist calculatii costuri tehnice (devizier).

Loturile: 1, 2. Diplome de studii si calificari profesionale art. 178, art. 179 lit. g) din Legea nr. 98/2016. Pentru operatorul economic care prestează servicii sau personalul de conducere al operatorului economic se solicita calificari profesionale sau autorizatii, necesare pentru prestarea serviciilor de proiectare.

Loturile: 1, 2. Numarul membrilor personalului de conducere art. 178, art. 179 lit. i) din Legea nr. 98/2016. Operatorilor economici li se solicita să indice numărul personalului de conducere din ultimii trei ani (2017, 2018, 2019).

Loturile: 1, 2. Efectivele medii anuale de personal art. 178, art. 179 lit. i) din Legea nr. 98/2016. Se va declara efectivul mediu anual de personal in anul 2019 si in luna anterioara termenului-limita de depunere a ofertelor.

Loturile: 1, 2. Proportia de subcontractare art. 178, art. 179 lit. k), art. 55 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. In conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Legea 98/2016, se vor solicita ofertantului, daca este cazul, informatii despre partea din contract care doreste sa o subcontracteze si datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei. In cazul in care ofertantul a decis sa subcontracteze o parte din contract si se bazeaza pe capacitatile subcontractantului pentru executarea partii respective, trebuie sa completeze DUAE separat pentru subcontractantul respectiv, pentru a fi evaluat. In cazul in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze ulterior pe timpul executiei, o parte din contract, dar nu cunoaste subcontractantii la momentul depunerii ofertei, va declara serviciile/partea din contract care doreste sa o subcontracteze, dar va fi evaluat in sensul indeplinirii intregii capacitati tehnice si profesionale necesare executiei intregului contract. In conformitate cu prevederile art. 218 (2), subcontractantii au dreptul de a opta pentru a fi platiti in mod direct de catre autoritatea contractanta. Optiunea se va manifesta la semnarea contractului. In sensul art. 218 alin. (4) din Legea 98/2016, ofertantul castigator are obligatia sa prezinte la momentul incheierii contractului de achizitie publica, contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta sau declarati ulterior.

Eventuele minimumeisen:

Experienta similara: ofertanților li se solicită să demonstreze ca au prestat servicii de proiectare pentru lucrari de drumuri si poduri deschise circulatiei publice, indiferent de categoria/clasa drumului, efectuate în cel mult ultimii trei ani până la data-limită de depunere a ofertei, avand ca beneficiari autoritati contractante. Ofertantilor li se solicita sa demonstreze experienta in proiectarea unor infrastructuri de transport rutier, indiferent de categoria/clasa drumului, cu conditia sa fi fost drumuri deschise circulatiei publice, iar serviciile de proiectare sa fi fost aferente unor lucrari de construire si/sau de modernizare si/sau de reabilitare de drumuri, similare sau superioare din punct de vedere al complexitatii cu ceea ce face obiectul achizitiei. In dovedirea experientei similare se vor prezenta minimum un contract-maximum 10 contracte de servicii de proiectare care respecta conditiile impuse. Prin servicii similare se inteleg servicii asemanatoare de tipul/natura si complexitatea, cat si din punct de vedere al rezultatului sau functionalitatii urmarite prin scopul contractului, cu cele supuse obiectului achizitiei, ai caror beneficiari au fost autoritati contractante. Nu sunt acceptate servicii de proiectare a strazilor. Se vor lua in considerare contractele de servicii, din care sa reiasa ca acestea au fost duse la bun sfârsit. Prin servicii duse la bun sfarsit se inteleg servicii receptionate, însotite de document constatator din partea beneficiarilor finali. Nu este acceptata sustinerea experientei similare din partea unor terti, in cazul ofertelor depuse in asociere. Cerinta valorica minima a experientei simil...

Initial, se va raspunde in DUAE, iar ulterior in etapa de evaluare a indeplinirii DUAE, se vor solicita documentele justificative, cf. prevederilor art. 196 din Legea 98/2016, doar ofertantului clasat pe primul loc/lot. Documente justificative: diplome de studii, calificari educationale, autorizatii, atestate etc.

Initial, se va raspunde in DUAE, iar ulterior in etapa de evaluare a indeplinirii DUAE, se vor solicita documentele justificative actualizate, cf. prevederilor art. 196 din Legea 98/2016, doar ofertantului clasat pe primul loc/lot.

Initial, se va raspunde in DUAE, iar ulterior in etapa de evaluare a indeplinirii DUAE, se vor solicita documentele justificative, cf. prevederilor art. 196 din Legea 98/2016, doar ofertantului clasat pe primul loc/lot. Documente justificative: REVISAL.

Initial, se va raspunde in DUAE, iar ulterior in etapa de evaluare a indeplinirii DUAE, se vor solicita documentele justificative, cf. prevederilor art. 196 din Legea 98/2016, doar ofertantului clasat pe primul loc/lot. Documente justificative: raportari financiare/31.12.2019, REVISAL pentru luna anterioara termenului de depunere a ofertelor sau alte documente relevante reglementate legal.

Initial, subcontractantii vor depune DUAE in mod individual, in scopul verificarii de catre autoritatea contractanta, in primul rand, a inexistentei unor situatii de excludere, cf. art. 170 din Legea 98/2016, impreuna cu prezentarea de la inceput a acordului de subcontractare in care vor fi declarate obligatoriu serviciile subcontractate si procentul de subcontractare a contractului. Acordul de subcontractare se poate adapta dupa modelul de acord de asociere pus la dispozitie in documentatia de atribuire. Ulterior, in cazul ofertelor clasate pe primul loc in clasamentul intermediar/lot, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, pentru evaluarea subcontractantilor, se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante, documente justificative privind verificarea capacitatii tehnice si profesionale a acestora cu privire la partea/partile din contract pe care acestia acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, cf. art. 174 din Legea 98/2016.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

In temeiul art. 156 din HG 395/2016, autoritatea contractanta nu este de acord cu implicarea unor subcontractanti pe timpul executiei in lucrarile/serviciile pentru care nu s-a indicat initial optiunea subcontractarii acestora.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Comisia de evaluare a ofertelor.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 120246
Land: Roemenië
E-mail: dan_anton_badea@yahoo.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Consiliul Județean Buzău
Postadres: Str. Nicolae Bălcescu nr. 48
Plaats: Buzău
Postcode: 120246
Land: Roemenië
E-mail: achizitii@cjbuzau.ro
Telefoon: +40 238414112
Fax: +40 238725507

Internetadres: www.cjbuzau.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020