Diensten - 254203-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Dugenta: Ophalen van vast stadsafval

2020/S 105-254203

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Comune di Dugenta (BN)
Postadres: via Nazionale 139
Plaats: Dugenta (BN)
NUTS-code: ITF32 Benevento
Postcode: 82030
Land: Italië
Contactpersoon: geom. Alfonso Di Cerbo
E-mail: utc@dugenta.comune.bn.it

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.comune.dugenta.bn.it

Adres van het kopersprofiel: www.asmecomm.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.comune.dugenta.bn.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.asmecomm.it
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raccolta dei rifiuti urbani (RU) e assimilati, trasporto allo smaltimento, raccolta differenziata (RD) di alcune frazioni merceologiche compreso il trasporto al recupero, spazzamento, lavaggio, ecc.

Referentienummer: 82870577C5
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90511100 Ophalen van vast stadsafval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedura aperta con OEPV per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani (RU) e assimilati, trasporto allo smaltimento, raccolta differenziata (RD) di alcune frazioni merceologiche compreso il trasporto al recupero, spazzamento, lavaggio e disinfezione stradale nel territorio comunale di Dugenta. CUP: G95C20000070004. CIG: 82870577C5.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 463 023.58 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF32 Benevento
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comune di Dugenta (BN)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procedura aperta con OEPV per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani (RU) e assimilati, trasporto allo smaltimento, raccolta differenziata (RD) di alcune frazioni merceologiche compreso il trasporto al recupero, spazzamento, lavaggio e disinfezione stradale nel territorio comunale di Dugenta. CUP: G95C20000070004. CIG: 82870577C5.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 463 023.58 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

Presso la sede di ASMEL sita al centro direzionale di Napoli, Isola G8, VI piano/telematica

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale
Plaats: Campania
Land: Italië

Internetadres: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020