Diensten - 254205-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Audruicq: Reparatie en onderhoud van centrale verwarming

2020/S 105-254205

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mairie Audruicq
Nationaal identificatienummer: 21620057600017
Postadres: 270 place du Général de Gaulle
Plaats: Audruicq
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 62370
Land: Frankrijk
E-mail: contact@ville-audruicq.fr
Telefoon: +33 321460660
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.ville-audruicq.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.proxilegales.fr:443/15512
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché d'exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux

Referentienummer: 2020-012
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50720000 Reparatie en onderhoud van centrale verwarming
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50720000 Reparatie en onderhoud van centrale verwarming
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE12 Pas-de-Calais
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 30/06/2028
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020