Diensten - 254217-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2020/S 105-254217

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Postadres: ul. Grzybowska 80/82
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 00-844
Land: Polen
Contactpersoon: Małgorzata Rudowska
E-mail: malgorzata.rudowska@wody.gov.pl
Telefoon: +48 717479391
Fax: +48 713283030

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://wody.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: https://wroclaw.wody.gov.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://wroclaw.wody.gov.pl/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu
Nationaal identificatienummer: PL
Postadres: ul. Kosciuszki 29E
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 50-011
Land: Polen
Contactpersoon: Małgorzata Rudowska
E-mail: malgorzata.rudowska@wody.gov.pl
Telefoon: +48 717479391
Fax: +48 713283030

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.wody.gov.pl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: państwowa osoba prawna
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Legnicy

Referentienummer: WR.ROZ.2810.29.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest przedmiotem zamówienia jest „Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Legnicy” polegająca na wykoszeniu porostów ze skarp, korony wałów i międzywala wraz z wygrabieniem lub rozdrobnieniem pokosu. Zamówienie podzielone jest na 8 części. Każda z części zawiera w zależności od 1 do 3 zadań. Szczegółowy zakres prac dla każdej części został określony w przedmiarach prac stanowiących załączniki do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 655 696.77 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 4
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rzeka Kaczawa i ciek Niecka I – konserwacja wałów na terenie miasta i powiatu Legnica, Kanał Bobrek, Kanał Karola – NW w Legnicy, NW w Jaworze

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90721800 Diensten voor bescherming tegen natuurlijke risico's of gevaren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miasto i powiat Legnica

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rzeka Kaczawa i ciek Niecka I – konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie miasta i powiatu Legnica; Utrzymanie Kanału Bobrek wraz z wałami oraz Kanału Karola wraz z wałami na terenie powiatu legnickiego – Nadzór Wodny w Legnicy, Nadzór Wodny w Jaworze. Przedmiotem zamówienia jest wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych wraz z wygrabieniem lub rozdrobnieniem pokosu na łącznej powierzchni 68,587 ha. Oczyszczanie powierzchni przyczółków przepustu wałowego. Ścinanie krzewów.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 131 923.89 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 42
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na część 1 w kwocie – 3 950,00 PLN (trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rzeka Kaczawa, Skora, Czermnica, Prusicki Potok – konserwacja wałów powiatu złotoryjskiego, rzeka Skora, Brochotka, Dłużeń – NW w Legnicy, NW w Złotoryi

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90721800 Diensten voor bescherming tegen natuurlijke risico's of gevaren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Powiat Złotoryja, Legnica

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rzeka Kaczawa, Skora, Czermnica, Prusicki Potok – konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu złotoryjskiego; rzeka Skora, Brochotka, Dłużeń – utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu legnickiego – Nadzór Wodny w Legnicy, Nadzór Wodny w Złotoryi. Przedmiotem zamówienia jest wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych wraz z wygrabieniem lub rozdrobnieniem pokosu na łącznej powierzchni 30,868 ha. Oczyszczanie powierzchni przyczółków przepustów wałowych. Ścinanie krzewów.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 82 813.74 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na część 2 w kwocie – 2 480,00 PLN (dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rzeka Czarna Woda, Brenna, Nysa Szalona i Wierzbiak – konserwacja wałów na terenie powiatu legnickiego i jaworskiego, rzeka Nysa Szalona – NW w Legnicy, NW w Jaworze

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90721800 Diensten voor bescherming tegen natuurlijke risico's of gevaren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Powiat legnicki i jaworski

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rzeka Czarna Woda, Brenna, Nysa Szalona i Wierzbiak – konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu legnickiego i jaworskiego, rzeka Nysa Szalona – konserwacja wałów przeciwpowodziowych oraz międzywala – Nadzór Wodny w Legnicy, Nadzór Wodny w Jaworze. Przedmiotem zamówienia jest wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych wraz z wygrabieniem lub rozdrobnieniem pokosu na łącznej powierzchni 31,8735 ha.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 729.10 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na część 3 w kwocie – 1 520,00 PLN (jeden tysiąc pięćset dwadzieścia złotych).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rzeka Bystrzyca i Strzegomka – konserwacja wałów gm. Kąty Wrocławskie, Mietków, rzeka Bystrzyca, gm. Wrocław – NW w Świdnicy

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90721800 Diensten voor bescherming tegen natuurlijke risico's of gevaren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gm. Kąty Wrocławskie, Mietków, Wrocław

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rzeka Bystrzyca i Strzegomka – konserwacja wałów przeciwpowodziowych gm. Kąty Wrocławskie, Mietków, rzeka Bystrzyca – konserwacja wałów przeciwpowodziowych, gm. Wrocław – Nadzór Wodny w Świdnica. Przedmiotem zamówienia jest wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych wraz z wygrabieniem lub rozdrobnieniem pokosu na łącznej powierzchni 26,6 ha. Regulacja i konserwacja zamków patentowych blokad wjazdowych na wał. Czyszczenie i malowanie barier na wałach.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 110 206.65 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na część 4 w kwocie – 3 300,00 PLN (trzy tysiące trzysta złotych)

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rzeka Bystrzyca – konserwacja wałów gm. Świdnica; rzeka Strzegomka – gm. Żarów, Strzegom – NW w Świdnicy

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90721800 Diensten voor bescherming tegen natuurlijke risico's of gevaren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gm. Świdnica, Żarów, Strzegom

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rzeka Bystrzyca - konserwacja wałów przeciwpowodziowych gm. Świdnica; rzeki Strzegomka – konserwacja wałów przeciwpowodziowych gm. Żarów, Strzegom – Nadzór Wodny w Świdnicy. Przedmiotem zamówienia jest wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych wraz z wygrabieniem lub rozdrobnieniem pokosu na łącznej powierzchni 33,473 ha. Ścinanie rdestu wraz z wywozem i utylizacją. Zabudowa nory.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 270.80 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na część 5 w kwocie 3 000,00 PLN (trzy tysiące złotych).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rzeka Czarna Woda – konserwacja wałów gm. Marcinowice; rzeka Czarna Woda, Sulistrowicki Potok gm. Sobótka – NW w Świdnicy

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90721800 Diensten voor bescherming tegen natuurlijke risico's of gevaren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gm. Marcinowice, gm. Sobótka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rzeka Czarna Woda – konserwacja wałów przeciwpowodziowych gm. Marcinowice, rzeka Czarna Woda, Sulistrowicki Potok – konserwacja wałów przeciwpowodziowych gm. Sobótka – Nadzór Wodny w Świdnicy. Przedmiotem zamówienia jest wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych wraz z wygrabieniem lub rozdrobnieniem pokosu na łącznej powierzchni 29,743 ha. Udrożnienie przepustów wałowych.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 41 928.38 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na część 6 w kwocie – 1 250,00 PLN (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rzeka Piława – konserwacja wałów m. Nowizna, Mościsko, Grodziszcze, Krzyżowa, Makowice, Pszenno gm. Dzierżoniów, Świdnica – NW w Dzierżoniowie

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90721800 Diensten voor bescherming tegen natuurlijke risico's of gevaren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gm. Dzierżoniów, Świdnica

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rzeka Piława – konserwacja wałów przeciwpowodziowych, m. Nowizna, Mościsko, Grodziszcze, Krzyżowa, Makowice, Pszenno gm. Dzierżoniów, Świdnica – Nadzór Wodny w Dzierżoniowie. Przedmiotem zamówienia jest wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych wraz z wygrabieniem lub rozdrobnieniem pokosu na łącznej powierzchni 30,32 ha.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 123 989.83 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na część 7 w kwocie – 3 710,00 PLN (trzy tysiące siedemset dziesięć złotych).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rzeka Piława – utrzymanie Kanału Ulgi w Jagodniku gm. Świdnica; potok Kłomnica, Gniły – konserwacja wałów m. Mościsko – NW w Dzierżoniowie.

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90721800 Diensten voor bescherming tegen natuurlijke risico's of gevaren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gm. Świdnica, m. Mościsko, gm. Dzierżoniów

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rzeka Piława – utrzymanie Kanału Ulgi w Jagodniku gm. Świdnica; potok Kłomnica, Gniły – konserwacja wałów m. Mościsko gm. Dzierżoniów – Nadzór Wodny w Dzierżoniowie. Przedmiotem zamówienia jest wykoszenie porostów ze skarp, korony wałów przeciwpowodziowych i dna kanału wraz z wygrabieniem lub rozdrobnieniem pokosu na łącznej powierzchni 5,17 ha.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 834.38 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na część 8 – 410,00 PLN (czterysta dziesięć złotych).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia należy złożyć następujące dokumenty

1. oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp;

2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp (dla osoby), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (dla podmiotu zbiorowego), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Wykonawca zagraniczny składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Wraz z ofertą należy złożyć JEDZ aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ składają również inne podmioty na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wstępnego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Eventuele minimumeisen:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

wykonał/wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi/-ę polegającą na wykonaniu konserwacji wałów przeciwpowodziowych (wykoszenie porostów) lub innych budowli ziemnych posiadających skarpy wykonane w formie nasypów o powierzchni łącznej co najmniej:

— dla części 1 – 30 ha,

— dla części 2 – 15 ha,

— dla części 3 – 15 ha,

— dla części 4 – 15 ha,

— dla części 5 – 15 ha,

— dla części 6 – 15 ha,

— dla części 7 – 15 ha,

— dla części 8 – 3 ha.

Niezależnie od liczby zawartych umów lub zleceń.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy, który jest integralną częścią SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/08/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie PGW Wody Polskie ZZ we Wrocławiu, ul. Kościuszki 29E, w sali narad (I.p.)

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert jest jawne, osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, które nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie za pomocą klucza prywatnego.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Adres skrzynki ePUAP to: /pgwwp-wr/SkrytkaESP.

Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do umowy zmian w następującym zakresie:

1) zmiana w zakresie wynagrodzenia, o jakim mowa w § 3 ust. 2 umowy w sytuacji, gdy w celu należytego wykonania umowy koniecznym jest wprowadzenie zmian w wycenionym Przedmiarze robót,

2) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowane warunkami atmosferycznymi i przyrodniczymi, a w szczególności:

a) klęski żywiołowe;

b) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac, w szczególności: opady atmosferyczne tj. trwające dłużej niż 3 dni lub intensywne w wielkości powyżej 30 l/m2, wysokie stany wód, namoknięcie korony wałów p.powodziowych w wyniku intensywnych opadów deszczu);

c) możliwość wystąpienia szkody np. w uprawach rolnych lub innych szkód na działkach przyległych jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem prac;

d) możliwość wystąpienia szkody w środowisku;

e) z powodu zbyt niskiego porostu spowodowanego m.in. suszą,

3) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym.

Wszelkie zmiany umowy są dokonywane w formie pisemnej, w drodze aneksu, pod rygorem nieważności.

Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – wraz z ofertą składa dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec innych czynności niż wymienione powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

6. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

7. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

8. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

9. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020