Dienstleistungen - 254220-2020

02/06/2020    S105    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Danzig: Architekturentwurf

2020/S 105-254220

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy
Postanschrift: ul. Partyzantów 74
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-254
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Rybicka
E-Mail: nz@nieruchomoscigda.pl
Telefon: +48 583201295
Fax: +48 585241085

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.nieruchomoscigda.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.nieruchomoscigda.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.nieruchomoscigda.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl/wps/GZNKSZB/SkrytkaESP
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: samorządowy zakład budżetowy – zarządzanie nieruchomościami

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę budynku przy al. Zwycięstwa 43A w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich

Referenznummer der Bekanntmachung: 32/20/A
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71220000 Architekturentwurf
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest:

a) opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę budynku, wraz z podłączeniem bezpośrednim do miejskiej sieci ciepłowniczej, sieci gazowej, sieci kanalizacji deszczowej oraz usamodzielnienie budynków nr 43 i 43A zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego mieszczącego się przy ulicy: al. Zwycięstwa 43 i 43A;

b) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z dokumentami niezbędnymi do przyjęcia zgłoszenia dotyczących wykonania ww. robót budowlanych;

c) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza gazowego wraz z dokumentami niezbędnymi do przyjęcia zgłoszenia dotyczących wykonania ww. robót budowlanych;

d) uzyskanie zaświadczeń o przyjęciu zgłoszenia od właściwych organów administracji architektoniczno- budowlanej;

e) uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę;

f) sprawowanie nadzoru autorskiego.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden
71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
71314000 Dienstleistungen im Energiebereich
71314300 Beratung im Bereich Energieeinsparung
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634 Gdański
Hauptort der Ausführung:

Gdańsk, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę budynku gminnego mieszczącego się przy al. Zwycięstwa 43A w Gdańsku, wraz z podłączeniem bezpośrednim do miejskiej sieci ciepłowniczej, kanalizacji deszczowej oraz usamodzielnienie budynków nr 43 i 43A, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

1. Inwentaryzacja wielobranżowa architektoniczno-konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna.

2. Ekspertyza techniczna obiektu wraz z ekspertyzą mykologiczną. Szczegóły w SIWZ pkt 3 „Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” ppkt 3.2.

3. Dokumentacja badań podłoża gruntowego.

4. Audyt energetyczny.

5. Program prac konserwatorskich (jako element projektu budowlanego).

6. Mapa do celów projektowych (obejmująca zakres minimum 30 m od inwestycji).

7. Koncepcja przebudowy obiektu, uwzględniająca adaptację budynku do nowej funkcji. Szczegóły w SIWZ pkt 3 ppkt 3.7.

8. Dokumentacja projektowa przyłącza kanalizacji deszczowej. Szczegóły w SIWZ pkt 3 ppkt 3.8.

9. Dokumentacja projektowa przyłącza gazowego. Szczegóły w SIWZ pkt 3 ppkt 3.9.

10. Projekt budowlany musi obejmować co najmniej:

a) projekt zagospodarowania terenu;

b) branżę architektoniczno- konstrukcyjną;

c) branżę sanitarną;

d) branżę elektryczną;

e) branżę teletechniczną np. instalacje strukturalne, domofonowa, alarmowa, sygnalizacja pożaru, telefoniczna;

f) opracowanie systemu BMS – tj. min. monitoringu, automatycznego sterowania oraz zarządzanie energią;

g) charakterystykę energetyczną budynku z analizą racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych;

h) opinię geotechniczną ze wskazaniem kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego,a w zależności od potrzeb badania gruntu, projekt geotechniczny oraz dokumentację geologiczno-inżynierską.

i) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

11. Projekt aranżacji wnętrz.

12. Trzy foto-realistyczne wizualizacje: od strony głównego wejścia oraz wnętrze lokalu (z przykładowym umeblowaniem i bez), zgodnie z wytycznymi załączonymi do SIWZ.

13. Projekty wykonawcze – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. nr 2013 poz. 1129).

14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

15. Przedmiary robót.

16. Kosztorysy inwestorskie.

17. Uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii/pozwoleń/uzgodnień wynikających z zakresu opracowanej dokumentacji, a niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Szczegóły w SIWZ pkt 3 ppkt 3.10

18. Złożenia oświadczenia Wykonawcy o kompletności opracowanej dokumentacji oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

19. Przygotowanie wypełnionego druku wniosku o pozwolenie na budowę (druk B-1) wraz ze wszystkimi załącznikami, m.in. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk B-3), oraz druk informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę z danymi pełnomocnika (druk B-4).

20. Złożenie na podstawie pełnomocnictwa wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

21. Uzyskanie pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji.

22. W razie konieczności złożenie wniosku o odstępstwo (m.in. od warunków technicznych) wraz ze wszystkimi załącznikami umożliwiające uzyskanie zgody na odstępstwo od właściwego organu administracji.

23. Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót stanowiących przedmiot opracowanej dokumentacji.

Szczegóły w SIWZ pkt 1 „Opis przedmiotu zamówienia” ppkt 3.

Wykaz załączników do SIWZ został określony w pkt 1 „Opis przedmiotu zamówienia” ppkt 4.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania prac projektowych / Gewichtung: 0,15
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej / Gewichtung: 0,15
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / Gewichtung: 0,10
Preis - Gewichtung: 0,60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 210
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1 500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) w zakresie zdolności zawodowej:

— wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

— referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,

— oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać dokumentów określonych powyżej.

b) w zakresie kwalifikacji zawodowych:

— wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej i kwalifikacji zawodowych, jeżeli:

a) wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, każda z nich obejmująca branże architektoniczną i konstrukcyjną obiektów objętych ochroną Konserwatora zabytków, tj. znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków lub Wojewódzkim Rejestrze Zabytków Nieruchomych i każda z nich o wartości minimum 60 000 PLN brutto;

b) skieruje do realizacji zamówienia, co najmniej:

— 1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – w zakresie architektonicznym odpowiadającym zakresowi zamówienia,

— 1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie konstrukcyjno-budowlanym odpowiadającym zakresowi zamówienia,

— 1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – w zakresie odpowiadającym zakresowi zamówienia,

— 1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – w zakresie odpowiadającym zakresowi zamówienia.

Szczegóły określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 7 „Warunki udziału w postępowaniu” ust. 7.1.2.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie ustawy z 7.7.1994 – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r. poz. 65).

III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z 7.7.1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) ustawie z 23.4.1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) i ustawie z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

2. Warunki realizacji zamówienia są określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/07/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/08/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/07/2020
Ortszeit: 12:30
Ort:

Siedziba Zamawiającego, Gdańsk, ul. Partyzantów 74, pokój 204 lub on-line na kanale Gdańskich Nieruchomości za pośrednictwem strony YouTube.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie dotyczy.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę,jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi i warunków płatności.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1–4 oraz złoży:

— oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,

— wypełniony druk oferta,

— pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

— wypełniony druk „Zdolność zawodowa wykaz osób – część I”,

— w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (szczegóły określono w pkt 9; 9.9; 9.10; 10; 11; 16 SIWZ).

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/GZNKSZB/skrytkaESP) oraz udostępnionego przez miniPortal (formularz do komunikacji) lub skrzynki elektronicznej nz@nieruchomoscigda.pl w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów dotyczących spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej – wykaz osób cz. II i wykaz usług* oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu*.

* Szczegóły określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 9 „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia” ppkt 9.11.

3. Punkty do oceny ofert będą przyznawane według następujących zasad:

a) kryterium – cena 60 % (0,60) – odpowiada maksymalnej wartości 60 pkt.

Ilość punktów w ww. kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:

Cena = (cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 pkt x 60 %;

b) kryterium – termin wykonania prac projektowych 15 % (0,15) – odpowiada maksymalnej wartości 15 pkt.

Ilość punktów w ww. kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:

Termin = (minimalny termin wykonania prac projektowych/termin wykonania prac projektowych badanej oferty) x 100 pkt x 15 %;

c) kryterium – doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej skierowanej do realizacji zamówienia – 15 % (0,15) – odpowiada maksymalnej wartości 15 pkt;

d) kryterium – doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej skierowanej do realizacji zamówienia – 10 % (0,10) – odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt.

Ad c), d):

Doświadczenie zostanie obliczone zgodnie ze wzorem:

D = [(Dof - Dmin)/(Dmax - Dmin)] x 100 pkt x 15 % lub 10 %, gdzie:

D – ilość punktów w kryterium,

Dmax – maksymalna ilość projektów wskazana w ofertach,

Dof – ilość projektów wskazana w badanej ofercie,

Dmin – minimalna ilość projektów wskazana w ofertach.

Szczegóły określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 20 „Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert”.

4. Termin wykonania zamówienia:

Część 1:

Wykonanie prac projektowych – maksymalny termin 210 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, przy czym:

a) wykonanie: inwentaryzacji wielobranżowej, audytu energetycznego, ekspertyzy stanu technicznego, ekspertyzy mykologicznej, programu prac konserwatorskich, dokumentacji badań podłoża gruntowego – w ciągu maksymalnie 100 dni od dnia podpisania umowy;

b) wykonanie wstępnej koncepcji – w ciągu 110 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Część 2:

a) złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w ciągu 7 dni kalendarzowych od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag;

b) uzyskanie pozwolenia na budowę – w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Część 3:

a) nadzory autorskie.

5. Zmiana umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Pzp oraz o dodatkowe postanowienia określone w pkt 4 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +22 4587801
Fax: +22 4587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +22 4587801
Fax: +22 4587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały one przesłane w inny sposób.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +22 4587801
Fax: +22 4587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020