Diensten - 254220-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gdansk: Maken van bouwkundige ontwerpen

2020/S 105-254220

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy
Postadres: ul. Partyzantów 74
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 80-254
Land: Polen
Contactpersoon: Joanna Rybicka
E-mail: nz@nieruchomoscigda.pl
Telefoon: +48 583201295
Fax: +48 585241085

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.nieruchomoscigda.pl

Adres van het kopersprofiel: www.nieruchomoscigda.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.nieruchomoscigda.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl/wps/GZNKSZB/SkrytkaESP
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: samorządowy zakład budżetowy – zarządzanie nieruchomościami

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę budynku przy al. Zwycięstwa 43A w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich

Referentienummer: 32/20/A
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71220000 Maken van bouwkundige ontwerpen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest:

a) opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę budynku, wraz z podłączeniem bezpośrednim do miejskiej sieci ciepłowniczej, sieci gazowej, sieci kanalizacji deszczowej oraz usamodzielnienie budynków nr 43 i 43A zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego mieszczącego się przy ulicy: al. Zwycięstwa 43 i 43A;

b) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z dokumentami niezbędnymi do przyjęcia zgłoszenia dotyczących wykonania ww. robót budowlanych;

c) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza gazowego wraz z dokumentami niezbędnymi do przyjęcia zgłoszenia dotyczących wykonania ww. robót budowlanych;

d) uzyskanie zaświadczeń o przyjęciu zgłoszenia od właściwych organów administracji architektoniczno- budowlanej;

e) uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę;

f) sprawowanie nadzoru autorskiego.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71221000 Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71247000 Toezicht op bouwwerkzaamheden
71248000 Toezicht op plannen en documentatie
71314000 Energie en aanverwante diensten
71314300 Advies inzake efficiënt energiegebruik
71320000 Technische ontwerpdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gdańsk, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę budynku gminnego mieszczącego się przy al. Zwycięstwa 43A w Gdańsku, wraz z podłączeniem bezpośrednim do miejskiej sieci ciepłowniczej, kanalizacji deszczowej oraz usamodzielnienie budynków nr 43 i 43A, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

1. Inwentaryzacja wielobranżowa architektoniczno-konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna.

2. Ekspertyza techniczna obiektu wraz z ekspertyzą mykologiczną. Szczegóły w SIWZ pkt 3 „Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” ppkt 3.2.

3. Dokumentacja badań podłoża gruntowego.

4. Audyt energetyczny.

5. Program prac konserwatorskich (jako element projektu budowlanego).

6. Mapa do celów projektowych (obejmująca zakres minimum 30 m od inwestycji).

7. Koncepcja przebudowy obiektu, uwzględniająca adaptację budynku do nowej funkcji. Szczegóły w SIWZ pkt 3 ppkt 3.7.

8. Dokumentacja projektowa przyłącza kanalizacji deszczowej. Szczegóły w SIWZ pkt 3 ppkt 3.8.

9. Dokumentacja projektowa przyłącza gazowego. Szczegóły w SIWZ pkt 3 ppkt 3.9.

10. Projekt budowlany musi obejmować co najmniej:

a) projekt zagospodarowania terenu;

b) branżę architektoniczno- konstrukcyjną;

c) branżę sanitarną;

d) branżę elektryczną;

e) branżę teletechniczną np. instalacje strukturalne, domofonowa, alarmowa, sygnalizacja pożaru, telefoniczna;

f) opracowanie systemu BMS – tj. min. monitoringu, automatycznego sterowania oraz zarządzanie energią;

g) charakterystykę energetyczną budynku z analizą racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych;

h) opinię geotechniczną ze wskazaniem kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego,a w zależności od potrzeb badania gruntu, projekt geotechniczny oraz dokumentację geologiczno-inżynierską.

i) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

11. Projekt aranżacji wnętrz.

12. Trzy foto-realistyczne wizualizacje: od strony głównego wejścia oraz wnętrze lokalu (z przykładowym umeblowaniem i bez), zgodnie z wytycznymi załączonymi do SIWZ.

13. Projekty wykonawcze – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. nr 2013 poz. 1129).

14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

15. Przedmiary robót.

16. Kosztorysy inwestorskie.

17. Uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii/pozwoleń/uzgodnień wynikających z zakresu opracowanej dokumentacji, a niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Szczegóły w SIWZ pkt 3 ppkt 3.10

18. Złożenia oświadczenia Wykonawcy o kompletności opracowanej dokumentacji oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

19. Przygotowanie wypełnionego druku wniosku o pozwolenie na budowę (druk B-1) wraz ze wszystkimi załącznikami, m.in. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk B-3), oraz druk informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę z danymi pełnomocnika (druk B-4).

20. Złożenie na podstawie pełnomocnictwa wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

21. Uzyskanie pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji.

22. W razie konieczności złożenie wniosku o odstępstwo (m.in. od warunków technicznych) wraz ze wszystkimi załącznikami umożliwiające uzyskanie zgody na odstępstwo od właściwego organu administracji.

23. Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót stanowiących przedmiot opracowanej dokumentacji.

Szczegóły w SIWZ pkt 1 „Opis przedmiotu zamówienia” ppkt 3.

Wykaz załączników do SIWZ został określony w pkt 1 „Opis przedmiotu zamówienia” ppkt 4.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania prac projektowych / Weging: 0,15
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej / Weging: 0,15
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / Weging: 0,10
Prijs - Weging: 0,60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 210
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1 500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

a) w zakresie zdolności zawodowej:

— wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

— referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,

— oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać dokumentów określonych powyżej.

b) w zakresie kwalifikacji zawodowych:

— wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Eventuele minimumeisen:

Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej i kwalifikacji zawodowych, jeżeli:

a) wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, każda z nich obejmująca branże architektoniczną i konstrukcyjną obiektów objętych ochroną Konserwatora zabytków, tj. znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków lub Wojewódzkim Rejestrze Zabytków Nieruchomych i każda z nich o wartości minimum 60 000 PLN brutto;

b) skieruje do realizacji zamówienia, co najmniej:

— 1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – w zakresie architektonicznym odpowiadającym zakresowi zamówienia,

— 1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie konstrukcyjno-budowlanym odpowiadającym zakresowi zamówienia,

— 1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – w zakresie odpowiadającym zakresowi zamówienia,

— 1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – w zakresie odpowiadającym zakresowi zamówienia.

Szczegóły określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 7 „Warunki udziału w postępowaniu” ust. 7.1.2.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie ustawy z 7.7.1994 – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r. poz. 65).

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z 7.7.1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) ustawie z 23.4.1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) i ustawie z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

2. Warunki realizacji zamówienia są określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/08/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

Siedziba Zamawiającego, Gdańsk, ul. Partyzantów 74, pokój 204 lub on-line na kanale Gdańskich Nieruchomości za pośrednictwem strony YouTube.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie dotyczy.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę,jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi i warunków płatności.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1–4 oraz złoży:

— oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,

— wypełniony druk oferta,

— pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

— wypełniony druk „Zdolność zawodowa wykaz osób – część I”,

— w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (szczegóły określono w pkt 9; 9.9; 9.10; 10; 11; 16 SIWZ).

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/GZNKSZB/skrytkaESP) oraz udostępnionego przez miniPortal (formularz do komunikacji) lub skrzynki elektronicznej nz@nieruchomoscigda.pl w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów dotyczących spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej – wykaz osób cz. II i wykaz usług* oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu*.

* Szczegóły określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 9 „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia” ppkt 9.11.

3. Punkty do oceny ofert będą przyznawane według następujących zasad:

a) kryterium – cena 60 % (0,60) – odpowiada maksymalnej wartości 60 pkt.

Ilość punktów w ww. kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:

Cena = (cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 pkt x 60 %;

b) kryterium – termin wykonania prac projektowych 15 % (0,15) – odpowiada maksymalnej wartości 15 pkt.

Ilość punktów w ww. kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:

Termin = (minimalny termin wykonania prac projektowych/termin wykonania prac projektowych badanej oferty) x 100 pkt x 15 %;

c) kryterium – doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej skierowanej do realizacji zamówienia – 15 % (0,15) – odpowiada maksymalnej wartości 15 pkt;

d) kryterium – doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej skierowanej do realizacji zamówienia – 10 % (0,10) – odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt.

Ad c), d):

Doświadczenie zostanie obliczone zgodnie ze wzorem:

D = [(Dof - Dmin)/(Dmax - Dmin)] x 100 pkt x 15 % lub 10 %, gdzie:

D – ilość punktów w kryterium,

Dmax – maksymalna ilość projektów wskazana w ofertach,

Dof – ilość projektów wskazana w badanej ofercie,

Dmin – minimalna ilość projektów wskazana w ofertach.

Szczegóły określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 20 „Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert”.

4. Termin wykonania zamówienia:

Część 1:

Wykonanie prac projektowych – maksymalny termin 210 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, przy czym:

a) wykonanie: inwentaryzacji wielobranżowej, audytu energetycznego, ekspertyzy stanu technicznego, ekspertyzy mykologicznej, programu prac konserwatorskich, dokumentacji badań podłoża gruntowego – w ciągu maksymalnie 100 dni od dnia podpisania umowy;

b) wykonanie wstępnej koncepcji – w ciągu 110 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Część 2:

a) złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w ciągu 7 dni kalendarzowych od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag;

b) uzyskanie pozwolenia na budowę – w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Część 3:

a) nadzory autorskie.

5. Zmiana umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Pzp oraz o dodatkowe postanowienia określone w pkt 4 SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +22 4587801
Fax: +22 4587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +22 4587801
Fax: +22 4587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały one przesłane w inny sposób.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +22 4587801
Fax: +22 4587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020