Diensten - 254221-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Kokkola: Afvalverzameling en –verwerking

2020/S 105-254221

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Nationaal identificatienummer: 0216462-3
Postadres: Mariankatu 16-20
Plaats: Kokkola
NUTS-code: FI1D5 Keski-Pohjanmaa
Postcode: FI-67200
Land: Finland
E-mail: hankinnat@soite.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.soite.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/soite?id=292245&tpk=4e7e3978-7db1-4638-82e9-50a3f5120a22
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/soite?id=292245&tpk=4e7e3978-7db1-4638-82e9-50a3f5120a22
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Keskussairaalanmäen jätehuolto

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Pyydämme tarjoustanne sekä tavanomaisten että terveydenhuollon vaarallisen ja erityisjätteen keräyksestä ja kuljetuksesta. Päärakennuksessa palveluun kuuluu lisäksi energiajätteen kuljettaminen jätekuilusta (12 kpl) eteenpäin. Lisäksi pyydetään tarjoukset lokakaivojen ja rasvanerotuskaivon tyhjentämiseen ja kuljettamiseen liittyvistä palveluista hankintakaudelle 1.10.2020–31.9.2025 ja mahdollinen optio ajalle kaksi (2) vuotta.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 310 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tavanomaiset jätteet

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D5 Keski-Pohjanmaa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sairaalanmäki.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tavanomaiset jätteet sisältävät seuraavat jätteet: energiajäte 1, biojäte (sis. ravintokeskuksen ruokajätteen), pahvi, lasi, metalli, puu, kaatopaikkajäte.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 900 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2020
Einde: 30/09/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Mahdollinen optio ajalle 1.10.2025–30.9.2027. Optiosta päätetään erikseen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Mahdollisuus kahden (2) vuoden optioon, option käyttöönotosta päättää tilaaja.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Energiajäte 1 ja 2 päärakennuksen jätehuoneissa

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D5 Keski-Pohjanmaa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sairaalanmäki.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Energiajäte 1 ja 2 päärakennuksen jätehuoneissa. Jätehuoneita 12 kpl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Hinta / Weging: 85
Kwaliteitscriterium - Naam: Kehittämissuunnitelma / Weging: 15
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 770 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2020
Einde: 30/09/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Mahdollinen optio ajalle 1.10.2025–30.9.2027. Optiosta päätetään erikseen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Mahdollisuus kahden (2) vuoden optioon, option käyttöönotosta päättää tilaaja.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Terveydenhuollon vaaralliset ja erityisjätteet

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90520000 Diensten op het gebied van radioactief, toxisch, medisch en gevaarlijk afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D5 Keski-Pohjanmaa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sairaalanmäki

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Terveydenhuollon vaaralliset ja erityisjätteet: riskijäte, lääkejäte, liuotinjäte, loisteputket, elektroniikka, patterit.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 840 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2020
Einde: 30/09/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Mahdollinen optio ajalle 1.10.2025–30.9.2027. Optiosta päätetään erikseen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Mahdollisuus kahden (2) vuoden optioon, opption käyttöönotosta päättää tilaaja.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Loka- ja rasvaerotuskaivot

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D5 Keski-Pohjanmaa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sairaalanmäki.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Loka- ja rasvanerotuskaivot: Lokakaivot, rasvanerotuskaivo.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 210 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2020
Einde: 30/09/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Mahdollinen optio ajalle 1.10.2025–30.9.2027. Optiosta päätetään erikseen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Mahdollisuus kahden (2) vuoden optioon, option käyttöönotosta päättää tilaaja.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ks. ESDP-lomake ja tarjouspyyntömateriaali.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Siltä osin kuin hankinnan ehtoja ei ole määritelty tässä tarjouspyynnössä tai sen liitteissä, noudatetaan voimassa olevia julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut).

Palveluntuottajalla ei ole ilman tilaajan suostumusta mahdollisuutta siirtää vastuuta sopimuksen mukaisen palvelun tuottamisesta kolmannelle osapuolelle. Mikäli tilaajan suostumuksesta osa palvelusta siirretään alihankkijalle, vastaa ensisijainen palveluntuottaja sopimusehtojen täyttämisestä ja palvelun laadusta kuten omastaan.

Tilaajalla on oikeus toiminnan seurantaan ja valvontaan.

Mahdolliset sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

Mahdollisissa organisaatiomuutostilanteissa tilaaja pidättää itsellään oikeuden siirtää sopimus uudelle organisaatiolle.

Mikäli organisaatiouudistuksen yhteydessä tämän hankintasopimuksen mukainen toiminta oleellisesti muuttuu, pidättää tilaaja itselleen oikeuden sopimuksen määräaikaa ja sisältöä koskeviin muutoksiin.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/02/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/07/2020
Plaatselijke tijd: 08:00
Plaats:

Soiten hankintatoimisto

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020