Dienstleistungen - 254222-2020

02/06/2020    S105    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Parkplätzen/-häusern

2020/S 105-254222

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Stołeczne Warszawa, Zarząd Dróg Miejskich
Postanschrift: Chmielna 120
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-801
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Suchecka
E-Mail: zzp@zdm.waw.pl
Fax: +48 228909211

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zdm.waw.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.zdm.waw.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usuwanie pojazdów z dróg leżących na terenie m.st. Warszawy w trybie art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110), dalej [Prd], usuwanie ...

Referenznummer der Bekanntmachung: ZDM/UM/DZP/42/PN/37/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
98351100 Dienstleistungen von Parkplätzen/-häusern
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie pojazdów z dróg leżących na terenie m.st. Warszawy w trybie art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110), dalej [Prd], usuwanie lub kierowanie na parking strzeżony pojazdów w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego w przypadkach określonych w art. 95 ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.), dalej [utd], przechowywanie ww. pojazdów na parkingach strzeżonych (również pojazdów usuniętych w ramach innych umów) oraz przekazywanie na wniosek Zamawiającego do utylizacji pojazdów usuniętych w ww. trybach i przejętych na własność m.st. Warszawy. Przechowywanie pojazdów będzie trwało do czasu odbioru pojazdów przez osoby upoważnione lub do czasu wydania przez Zamawiającego zlecenia co do sposobu postępowania z tymi pojazdami.

Zamówienie podzielone jest na 2 cz. Kod CPV: 50.11.81.10-9. Przedmiot opisany w SIWZ, tj. OPZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

W zakres usług będących przedmiotem zamówienia wchodzi usuwanie lub kierowanie na parking strzeżony i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg m.st. Warszawy znajdujących się na lewym brzegu Wisły

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
98351100 Dienstleistungen von Parkplätzen/-häusern
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W zakres usług będących przedmiotem zamówienia wchodzi usuwanie lub kierowanie na parking strzeżony i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg m.st. Warszawy znajdujących się na lewym brzegu Wisły. Kod CPV: 50118110-9

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/09/2020
Ende: 31/08/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

W zakres usług będących przedmiotem zamówienia wchodzi usuwanie lub kierowanie na parking strzeżony i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg m.st. Warszawy znajdujących się na się na prawym brzegu

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
98351100 Dienstleistungen von Parkplätzen/-häusern
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W zakres usług będących przedmiotem zamówienia wchodzi usuwanie lub kierowanie na parking strzeżony i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg m.st. Warszawy znajdujących się na prawym brzegu Wisły wraz z mostami. Kod CPV: 50118110-9

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/09/2020
Ende: 31/08/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj:

1. aktualne zezwolenie na wykonywanie przewoźnika drogowego lub aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przewozu rzeczy wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019 r. poz. 2140 ze zm.).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykazują łącznie z zastrzeżeniem, że realizacja przedmiotu zamówienia polegająca na holowaniu pojazdów musi być wykonywana przez Wykonawcę posiadającego licencję lub zezwolenie, o których mowa powyżej.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:

1. Wykonawca uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż:

— część 1: 500 000,00 PLN,

— część 2: 500 000,00 PLN.

2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej:

— część 1: 1 000 000,00 PLN,

— część 2: 1 000 000,00 PLN,

na każdą z części oddzielnie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dot. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

1. Wykonawca ma do dyspozycji następujące narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne:

Lp. – narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne – ilość – podstawa dysponowania:

1. parkingi do przechowywania pojazdów, dla każdej z wymienionych w pkt 2 poniżej kategorii pojazdów, spełniające następujące warunki:

a. dla pojazdów przechowywanych w trybie art. 130a [Prd]:

— zlokalizowane w granicach m.st. Warszawy, w obszarze obsługiwanym komunikacją miejską (przystanek / stacja metra / dworzec, itp.) w odległości nie większej niż 1 500 metrów,

— parking zapewniający swobodne przechowywanie i manewrowanie pojazdem nienormatywnym i/lub powyżej 16 t DMC,

— o powierzchni łącznej umożliwiającej jednoczesne przechowywanie:

• pojazdów bieżących (usuwanych i przechowywanych poniżej 3 miesięcy):

część 1 – minimum 80 pojazdów;

część 2 – minimum 20 pojazdów,

• pojazdów przechowywanych powyżej 3 miesięcy:

część 1 – minimum 400 pojazdów;

część 2 – minimum 250 pojazdów,

— z nawierzchnią utwardzoną, lub w inny sposób zabezpieczoną przed zaleganiem wody i błota,

— chronione (ochrona fizyczna) całodobowo,

— zamykane w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu bez zezwolenia osoby dozorującej,

— parking monitorowany 24 h,

— z ogólnodostępną toaletą,

— ogrodzone, oświetlone i oznakowane numerem posesji oraz nazwą firmy i informacją, że jest to parking depozytowy;

b. dla pojazdów przechowywanych w trybie art. 50a [Prd] parkingi:

— Zlokalizowane w granicach m.st. Warszawy, w obszarze obsługiwanym komunikacją miejską (przystanek / stacja metra / dworzec, itp.) w odległości nie większej niż 1 500 metrów,

— o powierzchni łącznej umożliwiającej jednorazowe przechowywanie:

• część 1 – minimum 500 pojazdów,

• część 2 – minimum 300 pojazdów,

— chronione (ochrona fizyczna) całodobowo,

— parking monitorowany 24 h,

— zamykane w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu bez zezwolenia osoby dozorującej,

— z nawierzchnią utwardzoną, lub w inny sposób zabezpieczoną przed zaleganiem wody i błota,

— z ogólnodostępną toaletą,

— ogrodzone, oświetlone i oznakowane numerem posesji oraz nazwą firmy i informacją, że jest to parking depozytowy;

2. pojazdy przeznaczone do usuwania pojazdów dopuszczone do ruchu, posiadające ważne badania techniczne i atesty, wyposażone i oznakowane (logo, nazwa firmy Wykonawcy) oraz przystosowane do usunięcia pojazdów wszystkich typów.

Wykonawca jest zobowiązany przekazać wykaz parkingów, które będą wykorzystywane przy realizacji niniejszego zamówienia wraz z danymi na temat podstawy dysponowania tymi zasobami oraz oświadczeniem, że pojazdy specjalistyczne, które będą wykorzystywanie przy realizacji niniejszego zamówienia posiadają aktualne badania techniczne, są dopuszczone do ruchu, posiadają ważne badania techniczne i atesty oraz ubezpieczenie OC.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie ze wzorem umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia – załączniki do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/07/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/07/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w Warszawie, POLSKA

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Komisja przetargowa, otwarcie ofert jest jawne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Zamówienie jest ogłaszane co 3 lata.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.

2. Opis sposobu przygotowania ofert zawarty został w pkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej „SIWZ” (rozdział I SIWZ), w tym:

2.1. do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ” w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP);

2.2. wymagane oświadczenie wskazane w pkt 2.1 powyżej (JEDZ) powinno być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

2.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w pkt 10 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty (oświadczenie wskazane w pkt 2.1. powyżej – JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych w § 5 pkt 1), 4), 5) i 6) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które potwierdzają okoliczności braku podstaw do wykluczenia.

5. Zasady powoływania się na zasoby podmiotów trzecich określone zostały w pkt 10 SIWZ.

6. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: dla cz. 1: 324 000,00 PLN, dla cz. 2: 108 500,00 PLN.

7. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

9. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może unieważnić postępowanie również w przypadku określonym w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.

10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta została w pkt 22 SIWZ (rozdział I SIWZ).

11. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane – termin rozpoczęcia: 1.9.2020, zakończenie: 31.8.2023.

12. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal pod adresem skrzynki: /ZDMESP/zamowienia.

13. Z uwagi na to, iż treść ogłoszenia posiada ograniczoną ilość znaków, szczegółowe zapisy dot. ogłoszenia znajdują się w SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-767
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587722
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały one przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-767
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587722
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020