Diensten - 254223-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Straatsburg: Gebruiksklaarmaken van verwarmingsinstallaties

2020/S 105-254223

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Habitation moderne
Postadres: 24 route de l'Hôpital
Plaats: Strasbourg Cedex
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
Postcode: 67027
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Habitation moderne
E-mail: marches@habitationmoderne.org
Telefoon: +33 388325210

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.habitationmoderne.org

Adres van het kopersprofiel: https://alsacemarchespublics.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://alsacemarchespublics.eu
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://alsacemarchespublics.eu
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: SAEML
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord-cadre concernant l'exploitation de chaufferies collectives

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50721000 Gebruiksklaarmaken van verwarmingsinstallaties
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Accord-cadre ayant pour objet de faire assurer par des entrepreneurs, pour le compte de Habitation moderne l’exploitation des installations thermiques du patrimoine d’Habitation moderne.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: exploitation de chaufferies «classiques»

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39715210 Uitrusting voor centrale verwarming
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 1: exploitation de chaufferies «classiques».

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 17/08/2020
Einde: 30/06/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Accord-cadre avec marchés subséquents — multi-attributaires — trois prestataires maximaux.

Visite sur site prévue le 09/06 à 9h00 dans les conditions prévues au règlement de consultation.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: exploitation de chaufferies comprenant des Pompes à chaleur (PAC)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44115220 Materiaal voor verwarming
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 2: exploitation de chaufferies comprenant des Pompes à chaleur (PAC).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 17/08/2020
Einde: 30/06/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Lot 2: exploitation de chaufferies comprenant des Pompes à chaleur (PAC).

II.2.14)Nadere inlichtingen

Accord-cadre multi-attributaires avec marchés subséquents — trois titulaires maximaux.

Visite sur site prévue le 11/6 à 9h00 dans les conditions prévues au règlement de consultation.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Sans objet.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 04 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal de grande instance
Postadres: cité judiciaire — rue du Général Fabvier
Plaats: Nancy Cedex
Postcode: 54035
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 383908500
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal de grande instance
Postadres: cité judiciaire — rue du Général Fabvier
Plaats: Nancy Cedex
Postcode: 54035
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 383908500
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020