Diensten - 254228-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Motala: Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten

2020/S 105-254228

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MOTALA KOMMUN
Nationaal identificatienummer: 212000-2817
Postadres: Drottningg. 2
Plaats: Motala
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 591 86
Land: Zweden
Contactpersoon: Lars-Gunnar Svensson
E-mail: lars-gunnar.svensson@motala.se
Telefoon: +46 141-225736

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.motala.se/kommun

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-avrop.com/motala/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=52265
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.e-avrop.com/motala/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=52265
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Resbyråtjänster

Referentienummer: UH-2020-66
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63000000 Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Resebyråtjänster

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anbudsområde 1 Motala kommun

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63000000 Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten
63500000 Reisbureau- en touroperatordiensten, hulp aan toeristen
63510000 Reisbureaudiensten en dergelijke
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
NUTS-code: SE1 ÖSTRA SVERIGE
NUTS-code: SE12 Östra Mellansverige
NUTS-code: SE123 Östergötlands län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Resebyråtjänster

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anbudsområde 2 Mjölby kommun

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63000000 Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten
63500000 Reisbureau- en touroperatordiensten, hulp aan toeristen
63510000 Reisbureaudiensten en dergelijke
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
NUTS-code: SE1 ÖSTRA SVERIGE
NUTS-code: SE12 Östra Mellansverige
NUTS-code: SE123 Östergötlands län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Resebyråtjänster

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anbudsområde 3 Vadstena kommun

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63000000 Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten
63500000 Reisbureau- en touroperatordiensten, hulp aan toeristen
63510000 Reisbureaudiensten en dergelijke
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
NUTS-code: SE1 ÖSTRA SVERIGE
NUTS-code: SE12 Östra Mellansverige
NUTS-code: SE123 Östergötlands län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Resebyråtjänster

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anbudsområde 4 Ödeshögs kommun

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63000000 Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten
63500000 Reisbureau- en touroperatordiensten, hulp aan toeristen
63510000 Reisbureaudiensten en dergelijke
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
NUTS-code: SE1 ÖSTRA SVERIGE
NUTS-code: SE12 Östra Mellansverige
NUTS-code: SE123 Östergötlands län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Resebyråtjänster

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anbudsområde 5 Ydre kommun

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63000000 Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten
63500000 Reisbureau- en touroperatordiensten, hulp aan toeristen
63510000 Reisbureaudiensten en dergelijke
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
NUTS-code: SE1 ÖSTRA SVERIGE
NUTS-code: SE12 Östra Mellansverige
NUTS-code: SE123 Östergötlands län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Resebyråtjänster

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anbudsområde 6 Boxholms kommun

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63000000 Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten
63500000 Reisbureau- en touroperatordiensten, hulp aan toeristen
63510000 Reisbureaudiensten en dergelijke
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
NUTS-code: SE1 ÖSTRA SVERIGE
NUTS-code: SE12 Östra Mellansverige
NUTS-code: SE123 Östergötlands län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Resebyråtjänster

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/12/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Linköping
Postadres: Box 406
Plaats: Linköping
Postcode: 581 04
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Telefoon: +46 13-251100
Fax: +46 13-251140

Internetadres: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020