Dienstleistungen - 254234-2020

02/06/2020    S105

Polen-Poznań: Architekturentwurf

2020/S 105-254234

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Matejki 57
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Postleitzahl: 60-770
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Adela Bigosińska
E-Mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
Telefon: +48 614158800
Fax: +48 614158809

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zkzl.poznan.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej modernizacji budynku komunalnego położonego w Poznaniu, przy ul. Powstańców Warszawy 9 D-J

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.200.2.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71220000 Architekturentwurf
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej modernizacji budynku komunalnego położonego w Poznaniu, przy ul. Powstańców Warszawy 9 D-J.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalno-użytkowy (załącznik nr 8 do SIWZ) dostępny w wersji elektronicznej na platformie zakupowej Zamawiającego oraz Istotne postanowienia umowne, stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Hauptort der Ausführung:

Miasto Poznań

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej modernizacji budynku komunalnego położonego w Poznaniu, przy ul. Powstańców Warszawy 9 D-J

— w następującym zakresie:

1. opracowanie na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego, zwanego dalej „PF-U”, oraz SIWZ, wytycznych i innych dokumentów udostępnionych przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego oraz uzyskanych w ramach przedmiotu umowy niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, postanowień, opinii i ekspertyz (dalej jako „Pozwolenia”) – kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej: inwentaryzację całego budynku, projekt budowlany, projekt wykonawczy, plan BIOZ oraz innych dokumentów, niezbędnych do wykonania modernizacji budynku;

2. opracowanie na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej STWiOR, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich;

3. uzyskanie na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej ostatecznej i/lub prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do prowadzenia modernizacji (robót budowlanych) objętych dokumentacją projektową;

4. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją modernizacji (robót budowlanych), stanowiących przedmiot umowy w zakresie sporządzonej dokumentacji projektowej, zwanego dalej „Nadzorem autorskim”.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalno-użytkowy (załącznik nr 8 do SIWZ) dostępny w wersji elektronicznej na platformie zakupowej Zamawiającego oraz Istotne postanowienia umowne, stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 154
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteria oceny ofert:

1) cena brutto oferty – 60,00 pkt;

2) okres gwarancji na opracowana dokumentację – 40 pkt.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

a) wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej, przedmiotem której było wykonanie modernizacji albo kompleksowych prac budowlanych obejmujących branże konstrukcyjno-budowlaną oraz instalacyjne opisane w pkt b 2–4 poniżej, w jednym budynku mieszkalnym wielorodzinnym albo jednym budynku użyteczności publicznej;

b) wykazał, że będzie dysponował w czasie trwania umowy co najmniej jedną osobą mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w zakresie projektowania w specjalności:

1. konstrukcyjno-budowlanej;

2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych;

4. instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń teletechnicznych.

Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Wykonawca składa:

1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zał. nr 4 do SIWZ, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz których były wykonywane lub są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

2. oświadczenie dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zał. nr 5 do SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Istotne postanowienia umowne, które zostaną podpisane z wybranym Wykonawcą (w tym wysokość kar umownych oraz przewidywane zmiany umowy) stanowią załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach i na warunkach określonych w paragrafie 10 Istotnych postanowień umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/07/2020
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/08/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/07/2020
Ortszeit: 13:15
Ort:

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty” dostępnego na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan w terminie najpóźniej do dnia 3 lipca 2020 r. do godz. 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lipca 2020 r. w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii (parter) o godzinie 13.15 za pomocą platformy zakupowej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w kwocie: 2 400,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100). Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ustawy. Wadium składane w pieniądzu płatne będzie na nieoprocentowane konto Zamawiającego: ING Bank Śląski 07105015201000002349508511. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, za pośrednictwem platformy zakupowej – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej na zasadach określonych w pkt 18.9 SIWZ – z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

2) Zamawiający nie przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

3) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

4) Zamawiający nie przeprowadzi aukcji elektronicznej.

5) Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

6) Wymagany termin wykonania zamówienia dla każdej części wynosi 22 tygodnie, w tym:

1) w zakresie wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwoleń:

a) 12 tygodni (z wyłączeniem zapisów lit. b poniżej) na uzyskanie map, pozwoleń i innych dokumentów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz opracowanie na ich podstawie dokumentacji projektowej, licząc od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi pozwoleniami i innymi dokumentami wynosi 10 tygodni od dnia zawarcia umowy;

b) 14 tygodni na opracowanie STWiOR i przedmiaru oraz kosztorysu ofertowego, licząc od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu STWiOR i przedmiaru oraz kosztorysu ofertowego wynosi 12 tygodni od dnia zawarcia umowy;

c) 10 tygodni licząc od dnia podpisania protokołu kwalifikacji dokumentacji projektowej z adnotacją „bez zastrzeżeń” na uzyskanie ostatecznej i/lub prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do prowadzenia robót objętych dokumentacją projektową;

2) w zakresie pełnienia czynności nadzoru autorskiego – przez cały okres wykonywania robót objętych dokumentacją projektową, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

7) Zamawiający ustala jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy 5 % ceny ofertowej. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w formach określonych w art. 148 ust. 1 pkt 1–5 ustawy na rzecz Zamawiającego.

8) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

a) na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 3 do SIWZ).

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – zał. nr 6

do SIWZ.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 14, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700). W przypadku gdy Zamawiający posiada przedmiotowe dokumenty, Wykonawca winien wskazać, które to dokumenty i gdzie się one znajdują oraz winien potwierdzić ich aktualność.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty określone w pkt 14.2, 14.6, 14.7 SIWZ oraz dokumenty dot. przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej (zał. nr 3 do SIWZ) dla każdego z podmiotów określonych w umowie regulującej współpracę podmiotów.

Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz których usługi były wykonywane lub są wykonywane, o których mowa w pkt 14.4 SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w pkt 14.6 SIWZ mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem .Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt 14.6 SIWZ:

1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 14.6 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby lub osób do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone, przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub tej osoby.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp i w terminach określonych w art. 182 Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020