Diensten - 254237-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Amiens: Cultuur-, sport- en recreatiediensten

2020/S 105-254237

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CHU Amiens Picardie
Postadres: place Victor Pauchet
Plaats: Amiens Cedex 1
NUTS-code: FRE23 Somme
Postcode: 80054
Land: Frankrijk
E-mail: Olivier.claire@chu-amiens.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marches-publics.gouv.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=583178&orgAcronyme=x7c
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Spectacles de fin d'année, fourniture de carte cadeaux, mise sous plis des places de spectacle et des cartes cadeaux destinées au personnel des établissements du GHT Somme Littoral Sud

Referentienummer: 20S0082
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92000000 Cultuur-, sport- en recreatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Spectacles de fin d'année, fourniture de carte cadeaux, mise sous plis des places de spectacle et des cartes cadeaux destinées au personnel des établissements du GHT Somme Littoral Sud.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Organisation d'un spectacle de fin d'année pour les enfants du personnel du CH d'Abbeville

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92000000 Cultuur-, sport- en recreatiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE23 Somme
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Organisation d'un spectacle de fin d'année pour les enfants du personnel du CH d'Abbeville.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché est un accord-cadre à émission de bons de commande, passé pour une période initiale de douze mois, reconductible tacitement trois fois, douze mois pour une durée totale de 48 mois, à compter la réception de la notification par le titulaire.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Organisation d'un spectacle de fin d'année pour les enfants du personnel du CH d'Albert

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92000000 Cultuur-, sport- en recreatiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE23 Somme
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Organisation d'un spectacle de fin d'année pour les enfants du personnel du CH d'Albert.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché est un accord-cadre à émission de bons de commande, passé pour une période initiale de douze mois, reconductible tacitement trois fois, douze mois pour une durée totale de 48 mois, à compter la réception de la notification par le titulaire.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Organisation d'un spectacle de fin d'année pour les enfants du personnel du CHU Amiens Picardie, du CHI de Montdidier-Roye et du CH Philippe Pinel

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92000000 Cultuur-, sport- en recreatiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE23 Somme
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Organisation d'un spectacle de fin d'année pour les enfants du personnel du CHU Amiens Picardie, du CHI de Montdidier-Roye et du CH Philippe Pinel.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché est un accord-cadre à émission de bons de commande, passé pour une période initiale de douze mois, reconductible tacitement trois fois, douze mois pour une durée totale de 48 mois, à compter la réception de la notification par le titulaire.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Organisation d'un spectacle de fin d'année pour les enfants du personnel du CH d'Hesdin

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92000000 Cultuur-, sport- en recreatiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE12 Pas-de-Calais
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Organisation d'un spectacle de fin d'année pour les enfants du personnel du CH d'Hesdin.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché est un accord-cadre à émission de bons de commande, passé pour une période initiale de douze mois, reconductible tacitement trois fois, douze mois pour une durée totale de 48 mois, à compter la réception de la notification par le titulaire.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Organisation d'un spectacle de fin d'année pour les enfants du personnel du CH de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92000000 Cultuur-, sport- en recreatiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE12 Pas-de-Calais
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Organisation d'un spectacle de fin d'année pour les enfants du personnel du CH de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché est un accord-cadre à émission de bons de commande, passé pour une période initiale de douze mois, reconductible tacitement trois fois, douze mois pour une durée totale de 48 mois, à compter la réception de la notification par le titulaire.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Organisation d'un spectacle de fin d'année pour les enfants du personnel du CH intercommunal de la Baie de Somme

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92000000 Cultuur-, sport- en recreatiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE23 Somme
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Organisation d'un spectacle de fin d'année pour les enfants du personnel du CH intercommunal de la Baie de Somme.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché est un accord-cadre à émission de bons de commande, passé pour une période initiale de douze mois, reconductible tacitement trois fois, douze mois pour une durée totale de 48 mois, à compter la réception de la notification par le titulaire.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de cartes cadeaux pour le CH d'Abbeville, le CHU Amiens Picardie, le CHI de Montdidier-Roye, le CH Philippe Pinel, le CH de Montreuil-sur-Mer et le CH de la Baie de Somme

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18530000 Geschenken en beloningen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE23 Somme
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de cartes cadeaux (Noël des enfants, départ à la retraite, médaillés, etc) pour le CH d'Abbeville, le CHU Amiens Picardie, le CHI de Montdidier Roye, le CH Philippe Pinel, le CH de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et le CH intercommunal de la Baie de Somme.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché est un accord-cadre à émission de bons de commande, passé pour une période initiale de douze mois, reconductible tacitement trois fois, douze mois pour une durée totale de 48 mois, à compter la réception de la notification par le titulaire.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mise sous plis des places de spectacle, des cartes cadeaux et d'une lettre d'accompagnement pour le CHU Amiens Picardie, le CH Philippe Pinel et le CHI de Montdidier Roye (réservé ESAT)

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92000000 Cultuur-, sport- en recreatiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE23 Somme
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mise sous plis des places de spectacle, des cartes cadeaux et d'une lettre d'accompagnement pour le CHU Amiens Picardie, le CH Philippe Pinel et le CHI de Montdidier Roye (réservé ESAT).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché est un accord-cadre à émission de bons de commande, passé pour une période initiale de douze mois, reconductible tacitement trois fois, douze mois pour une durée totale de 48 mois, à compter la réception de la notification par le titulaire.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Le marché est réservé uniquement pour le lot 8 à des entreprises adaptées conformément à l'article L. 2113-12 du code de la commande publique.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif d'Amiens
Postadres: 14 rue Lemerchier
Plaats: Amiens
Postcode: 80000
Land: Frankrijk

Internetadres: http://Amiens.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020