Diensten - 254255-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Alytus: Verwijderen, schoonmaken en ontsmetten binnen een stedelijke en/of landelijke omgeving

2020/S 105-254255

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Alytaus miesto savivaldybės administracija
Nationaal identificatienummer: 188706935
Postadres: Rotušės a. 4
Plaats: Alytus
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-62504
Land: Litouwen
Contactpersoon: Vida Šerkšnienė
E-mail: vida.serksniene@alytus.lt
Telefoon: +370 31555127
Fax: +370 31555191

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.alytus.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6763

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=517119
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=517119&B=PPO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vandens nutekėjimo griovių prie asfaltuotų gatvių valymo paslaugos pirkimas

Referentienummer: 489942
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90600000 Verwijderen, schoonmaken en ontsmetten binnen een stedelijke en/of landelijke omgeving
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Vandens nutekėjimo griovių prie asfaltuotų gatvių valymo paslauga.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90641000 Diensten voor het reinigen van kolken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Alytaus miestas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vandens nutekėjimo griovių prie asfaltuotų gatvių valymo paslauga, t. y. lietaus vandens nutekėjimo griovių šienavimas, nupjautos žolės surinkimas, krūmų, augančių grioviuose, iškirtimas, kelmų pašalinimas, pralaidų valymas.

Detalesnis pirkimo objekto apibūdinimas ir reikalavimai jam nustatyti paslaugos aprašyme (konkurso sąlygų 3 priedas) ir sutarties projekte (konkurso sąlygų 4 priedas).

Perkamos paslaugos apimtis nustatyta konkurso sąlygų 1 priede.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Perkančioji organizacija reikalauja, kad teikėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra teikėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Sutarties vykdytojas, pažeidęs ar netinkamai įvykdęs šioje sutartyje nustatytus įsipareigojimus, moka 330 EUR baudą. Baudos bus išskaičiuojamos iš einamojo mėnesio mokamos sumos.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Litouws
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:45
Plaats:

Rotušės a. 4, 403 kab., Alytus.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 11 dalimi, teikėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS);

2) pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Kauno apygardos teismas
Postadres: A. Mickevičiaus g. 18
Plaats: Kaunas
Postcode: LT-44312
Land: Litouwen
Telefoon: +370 37490941
Fax: +370 37324164

Internetadres: www.kat.lt

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Perkančioji organizacija teikėjų pretenzijas ir skundus nagrinėja vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020