Diensten - 254260-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Ylöjärvi: Sneeuwruimingsdiensten

2020/S 105-254260

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ylöjärven kaupunki
Nationaal identificatienummer: 0158221-7
Postadres: Kuruntie 14
Plaats: Ylöjärvi
NUTS-code: FI197 Pirkanmaa
Postcode: FI-33470
Land: Finland
Contactpersoon: Vesa Toivonen
E-mail: vesa.toivonen@ylojarvi.fi
Telefoon: +358 406498020

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ylojarvi.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://tarjouspalvelu.fi/ylojarvi?id=302144&tpk=31893ae6-cc2a-4a62-8ed0-e017bba75d4c
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/ylojarvi?id=302144&tpk=31893ae6-cc2a-4a62-8ed0-e017bba75d4c
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Liikenneväylien talvikunnossapitotyöt 2020–2024 (sisältää optiovuodet) korjattu

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ylöjärven kaupungin yhdyskuntatekniset palvelut pyytää tarjouksia liikenneväylien talvikunnossapitotöistä (auraus ja hiekoitus) Metsäkylän,Kangasniemen, Haaviston, Vuorentaustan, Siivikkalan sekä Mettistön alueille vuosille 2020–2024. Lisäksi pyydetään tarjous Viljakkalan alueille vuosille 2020–2022. Sopimuksen peruskautta ovat 15.11.2020– 30.3.2022 (Viljakkala 15.11.2020–30.3.2021), kaudet 15.11.2022–30.3.2024 (Viljakkala 15.11.2021–30.3.2022) ovat optiokausia. Optiokauden käyttöönotosta tilaaja tekee päätöksen 30.3.2022 (Viljakkala 30.3.2021) mennessä. Toimijoiden kanssa tehdään sopimus vuosille 2020–2024 (sisälten mahdollisen option käytön). Viljakkalan alueet vuosille 2020–2022. (sisältäen mahdollisen option käytön).

Tarjouksen tekijä sitoutuu hoitamaan kunkin voittamansa alueen tarjotulla koneella ja kuljettajalla.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 380 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kangasniemen alue

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI197 Pirkanmaa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ylöjärven kaupungin Kangasniemen alue.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ylöjärven kaupungin yhdyskuntatekniset palvelut pyytää tarjouksia liikenneväylien talvikunnossapitotöistä (auraus ja hiekoitus) Metsäkylän, Kangasniemen, Haaviston, Vuorentaustan, Siivikkalan sekä Mettistön alueille vuosille 2020–2024.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/11/2020
Einde: 30/03/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Metsäkylän alue

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI197 Pirkanmaa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ylöjärven kaupungin Metsäkylän alue

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ylöjärven kaupungin yhdyskuntatekniset palvelut pyytää tarjouksia liikenneväylien talvikunnossapitotöistä (auraus ja hiekoitus) Metsäkylän, Kangasniemen, Haaviston, Vuorentaustan, Siivikkalan sekä Mettistön alueille vuosille 2020–2024.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/11/2020
Einde: 30/03/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Haavisto 1

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI197 Pirkanmaa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ylöjärven kaupungin Haaviston alue 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ylöjärven kaupungin yhdyskuntatekniset palvelut pyytää tarjouksia liikenneväylien talvikunnossapitotöistä (auraus ja hiekoitus) Metsäkylän, Kangasniemen, Haaviston, Vuorentaustan, Siivikkalan sekä Mettistön alueille vuosille 2020–2024.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/11/2020
Einde: 30/03/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Haavisto 2

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI197 Pirkanmaa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ylöjärven kaupungin Haaviston alue 2

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ylöjärven kaupungin yhdyskuntatekniset palvelut pyytää tarjouksia liikenneväylien talvikunnossapitotöistä (auraus ja hiekoitus) Metsäkylän, Kangasniemen, Haaviston, Vuorentaustan, Siivikkalan sekä Mettistön alueille vuosille 2020–2024.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/11/2020
Einde: 30/03/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Siivikkala

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI197 Pirkanmaa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ylöjärven kaupungin Siivikkalan alue

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ylöjärven kaupungin yhdyskuntatekniset palvelut pyytää tarjouksia liikenneväylien talvikunnossapitotöistä (auraus ja hiekoitus) Metsäkylän, Kangasniemen, Haaviston, Vuorentaustan, Siivikkalan sekä Mettistön alueille vuosille 2020–2024.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/11/2020
Einde: 30/03/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mettistö

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI197 Pirkanmaa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ylöjärven kaupungin Mettistön ja Vihattulan alue

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ylöjärven kaupungin yhdyskuntatekniset palvelut pyytää tarjouksia liikenneväylien talvikunnossapitotöistä (auraus ja hiekoitus) Metsäkylän, Kangasniemen, Haaviston, Vuorentaustan, Siivikkalan sekä Mettistön alueille vuosille 2020–2024.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/11/2020
Einde: 30/03/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Viljakkala

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI197 Pirkanmaa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ylöjärven kaupungin Viljakkalan alue

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ylöjärven kaupungin yhdyskuntatekniset palvelut pyytää tarjouksia liikenneväylien talvikunnossapitotöistä (auraus ja hiekoitus) Viljakkalan alueille vuosille 2020–2022.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/11/2020
Einde: 30/03/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vuorentausta

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI197 Pirkanmaa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ylöjärven kaupungin Vuorentaustan alue

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ylöjärven kaupungin yhdyskuntatekniset palvelut pyytää tarjouksia liikenneväylien

talvikunnossapitotöistä (auraus ja hiekoitus) Metsäkylän, Kangasniemen, Haaviston,

Vuorentaustan, Siivikkalan sekä Mettistön alueille vuosille 2020–2024.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/11/2020
Einde: 30/03/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Kaluston omistajasta tai haltijasta ilmoitetaan tarjouslomakkeessa pyydetyt tiedot:

— selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

— todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty

— todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkemaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty

— kaupparekisteriote selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskinäisestä työehdoista

— todistus siitä, että yritys on ottanut tapaturmavakuutuslaissa säädetyn vakuutuksen

— todistus siitä, että yritys on ottanut henkilö- ja aineellisista vahinkotapauksessa riittävän kattavan vastuuvakuutuksen.

Selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia. Lisäksi toimittajan on vaadittaessa toimitettava tilaajalle uudelleen ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista vastaavat selvitykset.

Ylöjärven kaupungilla on käytössä Tilaajavastuun valvoja -palvelu. Jos tarjoaja kuuluu tilaajavastuun piiriin, ei tarvitse edellisiä erikseen toimittaa. Tiedot tarkistetaan palvelusta ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Hankintapäätös tehdään pisteytyksen perusteella. Tilaaja asettaa kaluston pisteytyksen jälkeen järjestykseen. Tilaaja tekee urakkasopimuksen toimittajien kanssa vuosille 2020– 2024 (Viljakkala 2020–2022). Tarjouksen perusteella toimittaja on velvollinen luovuttamaan työkoneen kuljettajineen tilaajan käyttöön tarvittaessa.

Kaluston kokonaistaloudellisuusvertailussa käytetään seuraavia kriteereitä:

Pisteytys tehdään kaavalla:

Täydet pisteet = 100

Hinta = 60 pistettä maksimi (halvin), seuraavat: halvin hinta/toimittajan tarjous X 60

Päästöluokka Pistettä

Stage IV tai parempi 20

Stage III B 15

Stage III A 10

Stage II 7

Stage I 4

Ei luokkaa 0

Päästöluokitukset voi katsoa liitetiedostosta, jos ei muuten ole tiedossa

Varakonejärjestelmä Pistettä

Toimittajalla on varakonejärjestelmä 5

Toimittajalla ei ole varakonejärjestelmää 0

Varakonejärjestelmä tarkoittaa, että toimittajalla on resurssit toimittaa korvaava kone tilaajan työhön nopeassa aikataulussa, (maks. 1 vrk), rikkoutuneen koneen tilalle. Ennen sopimuksen allekirjoittamista toimittajan on annettava selvitys toimittajan varakonejärjestelmästä. Koneen ei tarvitse olla samaa päästöluokkaa kuin varsinainen tarjottu pisteytyksessä ollut kone. Varakonetta voi käyttää 1–2 vrk kerralla, kuitenkin kauden aikana maksimissaan viisi (5) vrk.

Varakuljettajajärjestelmä Pistettä

Toimittajalla on varakuljettajajärjestelmä 6

Toimittajalla ei ole varakuljettajajärjestelmää 0

Varakuljettajajärjestelmä tarkoittaa, että toimittajalla on resurssit toimittaa työkoneeseen vastaavalla työkokemuksella oleva pätevä kuljettaja sairastuneen tai muuten estyneen kuljettajan tilalle. Ennen sopimuksen allekirjoittamista toimittajan on annettava selvitys varakuljettajajärjestelmästä.

Kuljettajan työkokemus kuntainfran kunnossapidosta konelajia vastaavalla koneella

Työkokemusvuodet Pistettä

0–1 v. 2

1–7 v. 5

Yli 7 v. 9

Ennen sopimuksen allekirjoittamista toimittajan on annettava selvitys kuljettajan työkokemuksesta.

Edellä esitettyjen vertailutekijöiden perusteella tarjotulle kalustolle saadaan vertailuluku kaavan mukaisen laskutoimituksen jälkeen. Kokonaisvertailujen osalta tilaaja voi hylätä tai pyytää uudet tarjoukset alueelle tai alueille, joilta saatujen tarjousten vertailupisteet ylittävät tai alittavat 25 % kaikkien tarjousten vertailupisteiden keskiarvon. Keskiarvo lasketaan siten, että laskennasta on poistettu suurimmat ja pienimmät kokonaisvertailupisteet saaneet toimittajat.

Vertailuluvulla ei ole vaikutusta tarjottuun tuntiveloitushintaan.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Ylöjärvi

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Yleistä:

Hankinta sisältää talvikunnossapidossa (auraus ja hiekoitus) käytettyjen työkonepalveluiden hankintaa. Työkoneet otetaan tuntiajoon työnjohdon antamien ohjeiden ja määräysten mukaan.

Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä.

Tilaajalla on oikeus muuttaa alueiden rajoja eri alueiden työmäärää tasatessaan. Alueiden työmäärät voivat muuttua sopimusaikana esim. uusien alueiden valmistuessa. Muutokset sovitaan toimittajien kanssa, joita muutos koskee.

Tarjottava kalusto:

Tarjous koskee työkoneen toimittamista tuntityöhön kuljettajineen ja mahdollisine lisälaitteineen. Työkoneen on sovelluttava kooltaan katujen ja kevyenliikenteenväylien hoitoon. Työkoneen kuljettajan tulee olla ammattitaitoinen, suomen kieltä ymmärtävä ja puhuva, ja hänellä on oltava Suomessa kelpaava ajokortti. Tarjous tehdään sähköisesti tarjouslomakkeella. Veloitushinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa, joka lisätään laskuun eriteltynä tilaajaa laskutettaessa.

Työkoneesta ja kuljettajasta tulee ilmoittaa tarjouslomakkeessa pyydetyt tiedot. Puutteelliset tai virheelliset tiedot johtavat tarjouksen hylkäämiseen.

Tarjouksessa tulee yksilöidä hankkeesta Ylöjärven kaupungin suuntaan sopimuksesta vastaava henkilö.

Tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista toimittajaa, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä tai jos selvityksissä on epäselvyyttä.

Tilaajan asettamat yleiset ehdot:

Tarjous koskee työkoneen toimittamista tuntityöhön tilaajan työnjohdon alaisuuteen. Kuljettajilta edellytetään ammattitaitoa tarjotun työkoneen käyttämisessä kunta-infran kunnossapidosta. Selvitys työkokemuksesta tulee liittää tarjoukseen. Tilaaja voi pyytää erikseen työtodistusjäljennökset nähtäväkseen.

Työkoneen kuljettajalta edellytetään hyväksytysti suoritettu tietöiden turvallisuutta koskeva Tieturva I -kurssi, josta tulee esittää voimassa oleva todistus.

Kuljettajalla tulee olla liikenneväylillä liikkuessa näkyvillä oleva henkilön yksilöivä kuvallinen henkilökortti, josta ilmenee myös työnantajan nimi ja henkilön veronumero. Kuljettajalla tulee olla hytin ulkopuolella työskenneltäessä asianmukainen voimassa olevien työturvallisuusnormien täyttävä varustus.

Koneenkuljettajalta edellytetään hyvää vuorovaikutustaitoa asiakkaiden, tilaajan edustajien ja tilaajan kanssa.

Kaluston on oltava tilaajan käytettävissä heti sopimuskauden alkaessa niin, että se on kuntonsa ja varusteidensa puolesta työn alkaessa täysin moitteettomassa kunnossa ja täyttää kaikki vaatimukset käytettävyyden, tehon ja työturvallisuuden osalta. Toimittajan tulee olla tavoitettavissa 15.11.–30.3. ja valmiudessa siten, että laatuvaatimukset saavutetaan. Tavoitettavissa olosta kaupunki maksaa toimittajalle kausikorvauksen, joka on 500 EUR/talvikausi. Toimittajan tulee laskuttaa kausikorvaus hoitokausittain marraskuun laskutuksen yhteydessä.

Tilaajalla on käytössään gps-pohjainen ajoneuvojen seurantajärjestelmä, jolla seurataan myös tilaajan oman kaluston käyttöä. Tarjouksen tehdessään toimittaja sitoutuu siihen, että tilaaja saa asentaa seurantajärjestelmälaitteistonsa toimittajan kalustoon. Seurantajärjestelmää käytetään varmentamaan toimittajan kaluston käyttöä tilaajalle tehtävissä töissä. Laitteisto on ajoneuvosta toiseen siirrettävä, ja toimittajan osalta järjestelmään viedään toimittajan (yrityksen) ajoneuvon/ajoneuvojen tiedot, ei kuitenkaan kuljettajan henkilötietoja.

Varakone voi olla päästöluokaltaan huonompi kuin pisteytyksessä tarjottu varsinainen kone, mutta sen käyttö on sallittu vain 1–2 päivän ajan, kunnes varsinainen kone on taas käytössä. Kauden aikana kuitenkin yhteensä maksimissaan viisi (5) päivää.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kerrotaan päätöksessä.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020