Diensten - 254262-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Stockholm: Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)

2020/S 105-254262

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polismyndigheten
Nationaal identificatienummer: 202100-0076
Postadres: Polismyndigheten Box 122
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 102 26
Land: Zweden
Contactpersoon: Jenni Elfvén
E-mail: jenni.elfven@polisen.se
Telefoon: +46 105634743

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.polisen.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://upphandling.polisen.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=4018
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://upphandling.polisen.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=4018
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://upphandling.polisen.se/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Helikoptertjänst till Jämtland

Referentienummer: A165.016/2020 Sak 931
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen avser ett ramavtal för civil helikoptertjänst som ska säkerställa region Nord och avtalsområde Jämtlands behov av helikoptertjänst som avser förflyttning av Polisens medarbetare och fjällräddare med helikopter.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 SEK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
60400000 Luchtvervoer
60440000 Luchtvaart- en aanverwante diensten
60444100 Pilootdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen avser ett ramavtal för civil helikoptertjänst som ska säkerställa region Nord och avtalsområde Jämtlands behov av helikoptertjänst som avser förflyttning av Polisens medarbetare och fjällräddare med helikopter.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 SEK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 21/08/2020
Einde: 20/08/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Två förlängningsoptioner om vardera 12 månader.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/07/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Postadres: Tegeluddsvägen 1
Plaats: Stockholm
Postcode: 11541
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefoon: +46 856168000
Fax: +468 56168001

Internetadres: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020