Diensten - 254267-2020

02/06/2020    S105

Zweden-Uppsala: Reiniging van gebouwen

2020/S 105-254267

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Livsmedelsverket
Nationaal identificatienummer: 202100-1850
Postadres: Box 622
Plaats: Uppsala
NUTS-code: SE121 Uppsala län
Postcode: 75126
Land: Zweden
Contactpersoon: Ann Broström
E-mail: inkop@slv.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://slv.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afyszjpfik&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afyszjpfik&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Facilitymanagementtjänster lokalvård och telefonisttjänster och visst receptionsarbete

Referentienummer: 2020/01349
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200 Reiniging van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Livsmedelsverket bjuder in till anbudsgivning avseende facilitymanagementtjänster för lokalvård och telefonisttjänster och visst receptionsarbete. Under årsskiftet 2020/2021 kommer Livsmedelsverket att flytta sin verksamhet till nybyggda lokaler på Dag Hammarskjölds väg 56 i Uppsala. Byggnaden är miljöcertifierad enligt LEED Platinum. LEED är ett globalt certifieringssystem, som syftar till att identifiera, genomföra och mäta miljövänlig design, konstruktion, drift och underhåll. Lokalerna består av både kontorslokaler och laboratorier.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 9 700 000.00 SEK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Avtal kommer att tecknas med samma leverantör för båda tjänsterna. Separata avtal kommer att tecknas för respektive tjänst.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lokalvård

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200 Reiniging van gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uppsala

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ramavtalet för lokalvård träder i kraft 2020-11-01 och gäller till och med 2022-10-31. Under

November-december månad 2020 omfattar uppdraget endast behovsstädning samt

Slutstädning av lokalen inför uppstart av verksamheten i de nya lokalerna.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 SEK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ett (1) år i taget högst två (2) gånger

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Enstaka städinsatser t ex:

Storstädning

Extra städtillfälle

Fönsterputsning

Djuprengöring av mattor, årlig underhållsvård av stengolv och trägolv

Rengöring av gardiner

Skötsel av kök, som tömning av diskhoar, i- och urlastning av diskmaskiner,

Iordningställande av stolar, Invändig rengöring av mikrovågsugnar

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Telefonisttjänster och visst receptionsarbetet

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64214200 Telefooncentralediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uppsala

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Uppdraget omfattar ett helhetsansvar för bemanning av Livsmedelsverkets telefonväxel och

Visst receptionsarbete.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 700 000.00 SEK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ett (1) år i taget högst två (2) gånger

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Avtalet beräknas träd i kraft i december 2020.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Leverantören ska under avtalstiden tillämpa kollektivavtalsenliga villkor avseende lön, semester och arbetstid för den personal som utför avtalat uppdrag på Livsmedelsverket.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Avtalet kan max gälla i fyra år inkl optioner.

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/01/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 00:00
Plaats:

Livsmedelsverket, Ekonomiavdelningen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Upphandlingen beräknas genomföras vart fjärde år.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten
Plaats: Uppsala
Land: Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020