Diensten - 254271-2020

02/06/2020    S105

Finland-Kuopio: Advies inzake onderzoek en ontwikkeling

2020/S 105-254271

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kuopion kaupunki
Nationaal identificatienummer: 0171450-7
Postadres: PL 228
Plaats: Kuopio
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: FI-70101
Land: Finland
Contactpersoon: Sansia Oy / Ari Sormunen
E-mail: ari.sormunen@sansia.fi
Telefoon: +358 447182946

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.kuopio.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kuopion kaupunki
Nationaal identificatienummer: 0171450-7
Postadres: PL 228
Plaats: Kuopio
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: FI-70101
Land: Finland
Contactpersoon: Jussi Niilahti
E-mail: jussi.niilahti@kuopio.fi
Telefoon: +358 447185510

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.kuopio.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Helsingin kaupunki
Nationaal identificatienummer: 0201256-6
Postadres: PL 1, Helsingin kaupunki
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: FI-00099
Land: Finland
Contactpersoon: Juho Taskinen
E-mail: juho.taskinen@hel.fi
Telefoon: +358 408091628

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.hel.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Turun kaupunki
Nationaal identificatienummer: 0204819-8
Postadres: PL 355
Plaats: Turku
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: FI-20101
Land: Finland
Contactpersoon: Anna-Kaisa Berisha
E-mail: anna-kaisa.berisha@turku.fi
Telefoon: +358 404822119

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.turku.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/sansia?id=300397&tpk=bf6dbb24-4096-43f7-973c-9acb1cdcd404
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/sansia?id=300397&tpk=bf6dbb24-4096-43f7-973c-9acb1cdcd404
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Asiantuntijapalvelut ja digitaalinen palvelualusta ihmislähtöisen palveluverkon rakentamiseen

Referentienummer: 300397
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena on Kuopion, Turun ja Helsingin kaupunkien Ihmislähtöisen palveluverkoston suunnittelun vaatiman toimintamallin kehittäminen ja sitä tukevan tiedon tunnistaminen ja harmonisointi -yhteishankkeen johtaminen ja toteutus sekä hankkeen keskeisten tulosten toimeenpano kokonaistoimituksena.

Hankkeessa määritetään ja toteutetaan ihmislähtöinen koulujen ja päiväkotien palveluverkoston toimintamalli (suunnittelun ja päätöksenteon prosessi) ja sitä tukevan tiedon tunnistaminen sekä harmonisointi koneluettavaan muotoon ja API-ohjelmointirajapintojen avulla luotettavasti hyödynnettäviksi mm. erilaisiin tiedolla johtamisen tarpeisiin ja lisäarvopalveluihin. Hankkeeseen sisältyy keskeisten tulosten toimeenpano. Hankkeen tuloksina syntyvät toiminta- ja loogisen tason tietomallit ovat kaikkien hyödynnettävissä avoimesti mm. Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämällä yhteentoimivuusalustalla. Tuloksien julkisuudella pyritään edistämään digitalisaatiota, liiketoimintamahdollisuuksia ja kilpailun edistämistä.

Hankkeessa toimittajan edellytetään tarjoajavan hankkeen käyttöön toimittajariippumattoman ja yhteisövetoisesti kehitettävän datojen palvelualustan (PaaS), joka sisältää keskeiset ihmislähtöisen palveluverkon tiedonhallinnan kyvykkyydet.

Digitaalinen palvelualusta on hankkeessa suunniteltujen toimenpiteiden konkreettinen alusta Kuopiolle, Turulle ja Helsingille. Lisäksi muilla kunnilla on mahdollisuus hyödyntää palvelualustaa ja hankkeen tuloksia soveltuvin osin omilla kuntatalouden sektoreillaan (pilottiprojektit). Muut kunnat voivat halutessaan erillistä korvausta vastaa käyttää samaa palvelualustaa testatakseen toteutuksia.

Hankkeeen suunniteltu toteuttamisaikataulu on 1.8.2020–30.11.2021. Hankkeelle on myönnetty valtiovarainministeriön rahoitus.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on Kuopion, Turun ja Helsingin kaupunkien Ihmislähtöisen palveluverkoston suunnittelun vaatiman toimintamallin kehittäminen ja sitä tukevan tiedon tunnistaminen ja harmonisointi -yhteishankkeen johtaminen ja toteutus sekä hankkeen keskeisten tulosten toimeenpano kokonaistoimituksena.

Kuntien nykyiset palveluverkot (esim. koulut ja päiväkodit ja niiden palvelut tarjoamat asukkaille) ovat rakentuneet pitkälti tuotantolähtöisesti ja organisaatiorakenteet määrittävät palvelutuotantoa. Nykymallissa palvelurakenteet eivät jousta riittävästi asukkaiden erilaisiin tarpeisiin. Palveluverkoista ei myöskään ole saatavilla kattavaa ja dynaamista tilannekuvaa, ja strategisen tason suunnittelu ei ole riittävän ennakointikykyistä.

Ihmislähtöisessä palveluverkossa palveluita kehitetään ja tuotetaan yhdessä käyttäjien kanssa aidoista tarpeista lähtien ja esimerkiksi erilaiset elämäntilanteet huomioiden. Suunnittelun ja päätöksenteon prosessien tukena on ajantasainen ja dynaaminen tieto palveluverkosta (harmonisoitu palveluverkkodata), mikä mahdollistaa palveluverkoston strategisen ja operatiivisen tason tiedolla johtamisen.

Hankkeessa määritetään ja toteutetaan ihmislähtöinen koulujen ja päiväkotien palveluverkoston toimintamalli (suunnittelun ja päätöksenteon prosessi) ja sitä tukevan tiedon tunnistaminen sekä harmonisointi koneluettavaan muotoon ja API-ohjelmointirajapintojen avulla luotettavasti hyödynnettäviksi mm. erilaisiin tiedolla johtamisen tarpeisiin ja lisäarvopalveluihin. Hankkeeseen sisältyy keskeisten tulosten toimeenpano. Hankkeen tuloksina syntyvät toiminta- ja loogisen tason tietomallit ovat kaikkien hyödynnettävissä avoimesti mm. Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämällä yhteentoimivuusalustalla. Tuloksien julkisuudella pyritään edistämään digitalisaatiota, liiketoimintamahdollisuuksia ja kilpailun edistämistä.

Hankkeessa toimittajan edellytetään tarjoajavan hankkeen käyttöön toimittajariippumattoman ja yhteisövetoisesti kehitettävän datojen palvelualustan (PaaS), joka sisältää keskeiset ihmislähtöisen palveluverkon tiedonhallinnan kyvykkyydet.

Digitaalinen palvelualusta on hankkeessa suunniteltujen toimenpiteiden konkreettinen alusta Kuopiolle, Turulle ja Helsingille. Lisäksi muilla kunnilla on mahdollisuus hyödyntää palvelualustaa ja hankkeen tuloksia soveltuvin osin omilla kuntatalouden sektoreillaan (pilottiprojektit). Muut kunnat voivat halutessaan erillistä korvausta vastaa käyttää samaa palvelualustaa testatakseen toteutuksia.

Datahallintaan liittyvät tehtävät muodostavat hankkeen kokonaistyömäärästä ja -arvosta noin 75 prosenttia. Hanke toteutetaan kokonaistoimituksena hankkeen johtamisen, sisällöllisen, teknisen ja aikataulullisen vaativuuden sekä riskien hallinnan kannalta.

Hankkeen organisaatioon sisältyy tarjoajan halinnoima ja operoima hanketoimisto, joka vastaa hankkeen operatiivisesta toiminnasta, kaupunkien ja sidosryhmien intressien yhdistämisestä sekä hankkeen tulosten toteuttamisesta. Hankkeeseen perustetaan erillinen ohjausryhmä, ja halutessaan rahoittaja (valtiovarainministeriö) voi osallistua ohjausryhmän toimintaan ja hankkeen valvontaan. Kaikki ohjausryhmän päätökset toimitetaan tiedoksi rahoittajalle.

Hankkeeseen valittavalta toimittajalta edellytetään laajaa osaamista ja kokemusta vastaavan tyyppisten hankkeiden johtamisesta ja niissä onnistumisesta. Toimittajalla on oltava hankkeen käytännön toteutuksen edellyttämät verkostot ja osaamiset, painottuen erityisesti julkishallinnon digitaalisten palvelujen yhteentoimivaan infrastruktuuriin sekä tiedon harmonisointiin (rakenteellinen, semanttinen ja tekninen) erityisesti rakennetun ympäristön ja palveluverkostojen viitekehyksissä.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Laatu / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2020
Einde: 30/11/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Sopimusta voidaan jatkaa enintään kuusi (6) kuukautta hankintayksikön erillisellä päätöksellä. Sopimuksen jatkaminen edellyttää hankkeelle myönnetyn rahoituksen jatkumista 30.11.2021 jälkeen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:01
Plaats:

Sansia Oy, Viestikatu 3, FI-70600 Kuopio

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020