Diensten - 254274-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Portugal-Coimbra: Reinigingsdiensten

2020/S 105-254274

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E.
Nationaal identificatienummer: 510103448
Postadres: Avenida Bissaya Barreto, 235
Plaats: Coimbra
NUTS-code: PT16E Região de Coimbra
Postcode: 3000-075
Land: Portugal
Contactpersoon: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E.
E-mail: arm99@chuc.min-saude.pt
Telefoon: +351 239400605
Fax: +351 239405144

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.chuc.min-saude.pt

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.vortalhealth.pt
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestação de serviços de higiene e limpeza de superfícies para o CHUC, E. P. E.

Referentienummer: 010900162020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestação de serviços de higiene e limpeza de superfícies para o CHUC, E. P. E.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 10 402 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestação de serviços de higiene e limpeza de superfícies — Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), cirurgia cardíaca, edifício São Jerónimo, sede e infantário da Casa de Pessoal

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT16E Região de Coimbra
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestação de serviços de higiene e limpeza de superfícies.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 334 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

O contrato vigorará entre 1.9.2020, ou a partir da data da sua celebração se esta ocorrer depois daquela data, sem prejuízo do cumprimento de todos os prazos legais do procedimento, e 31.12.2020, podendo eventualmente ser prorrogado sucessivamente por períodos de um ano até ao limite máximo de 2 (duas) prorrogações anuais, mediante manifestação expressa escrita de ambas as partes.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestação de serviços de higiene e limpeza de superfícies — Maternidade Daniel de Matos (MDM), Maternidade Bissaya Barreto (MBB), Ninho da MBB

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT16E Região de Coimbra
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestação de serviços de higiene e limpeza de superfícies.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 120 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

O contrato vigorará entre 1.9.2020, ou a partir da data da sua celebração se esta ocorrer depois daquela data, sem prejuízo do cumprimento de todos os prazos legais do procedimento, e 31.12.2020, podendo eventualmente ser prorrogado sucessivamente por períodos de um ano até ao limite máximo de 2 (duas) prorrogações anuais, mediante manifestação expressa escrita de ambas as partes.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestação de serviços de higiene e limpeza de superfícies — Hospital Pediátrico (HP) e Hospital Geral (HG)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT16E Região de Coimbra
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestação de serviços de higiene e limpeza de superfícies.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 996 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

O contrato vigorará entre 1.9.2020, ou a partir da data da sua celebração se esta ocorrer depois daquela data, sem prejuízo do cumprimento de todos os prazos legais do procedimento, e 31.12.2020, podendo eventualmente ser prorrogado sucessivamente por períodos de um ano até ao limite máximo de 2 (duas) prorrogações anuais, mediante manifestação expressa escrita de ambas as partes.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestação de serviços de higiene e limpeza de superfícies — Hospital Psiquiátrico Sobral Cid (HPSC) e blocos de celas

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT16E Região de Coimbra
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestação de serviços de higiene e limpeza de superfícies.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 952 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

O contrato vigorará entre 1.9.2020, ou a partir da data da sua celebração se esta ocorrer depois daquela data, sem prejuízo do cumprimento de todos os prazos legais do procedimento, e 31.12.2020, podendo eventualmente ser prorrogado sucessivamente por períodos de um ano até ao limite máximo de 2 (duas) prorrogações anuais, mediante manifestação expressa escrita de ambas as partes.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 18:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Portugees
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

— O presente procedimento será integralmente disponibilizado na plataforma eletrónica de contratação pública VortalHealth: http://www.vortalhealth.pt, devendo o fornecedor efetuar previamente o registo no endereço eletrónico mencionado,

— quaisquer esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do procedimento devem ser solicitados e prestados através da referida plataforma eletrónica.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E.
Postadres: Coimbra
Plaats: Avenida Bissaya Barreto, 235
Postcode: 3000-075
Land: Portugal
E-mail: casec@chuc.min-saude.pt

Internetadres: www.chuc.min-saude.pt

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020