Diensten - 254287-2020

02/06/2020    S105

België-Gent: Adviezen inzake bouwkunde

2020/S 105-254287

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Nationaal identificatienummer: 0200.068.636_22840
Postadres: Stropstraat 1
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpersoon: Dorine Hantson
E-mail: aankoop@farys.be
Telefoon: +32 92425759

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.farys.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375217

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375217
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=TMVW-SPORT-061-20-009-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: ISV
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opdracht voor het uitvoeren van conditiemetingen volgens de norm NEN 2767 en de opmaak van een meerjaren onderhouds- en investeringsplan (MJOP/MIP) voor diverse sportaccommodaties te Gent

Referentienummer: TMVW-SPORT-061-20-009-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71311000 Adviezen inzake bouwkunde
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De stad Gent en TMVW wensen zich te beroepen op een studiebureau voor het uitvoeren van conditiemetingen volgens de norm NEN 2767 voor diverse sportaccommodaties te Gent.

Op basis van deze conditiemetingen en bijkomende informatie, zal het studiebureau eveneens telkens een gedetailleerd voorstel i.v.m. de vastgestelde tekortkomingen dienen op te maken. Deze voorstellen geven duidelijk zicht op vlak van investeringen en onderhoud, volledig inhoudelijk en financieel transparant en zijn m.a.w. te beschouwen als (de basis voor) een meerjaren onderhouds- en investeringsplan (MJOP/MIP).

Uit dit plan, voor de komende 15 jaar, zullen er door TMVW, in opdracht van het bestuur, projecten worden geïnitieerd rekening houdend met prioritaire aanpak, noodzaak en budgettaire mogelijkheden. Ook zal het onderhoud afgestemd en geoptimaliseerd worden volgens de resultaten van deze studie.

Concreet gaat het om volgende sportaccommodaties:

1. Sporthal Bourgoyen;

2. Sporthal Driebeek;

3. Sporthal Hekers;

4. Sporthal Keiskant;

5. Sporthal Neptunus;

6. Sporthal Tolhuis;

7. Sporthal Wolfput;

8. Sportsite Jan Yoens;

9. Zwembad Rooigem;

10. Zwembad Strop;

11. Zwembad Van Eyck;

12. Gentbrugse Meersen (VSV);

13. Gentbrugse Meersen (Neerlandia).

De opdracht omvat zowel het uitvoeren van de initiële conditiemetingen (incl. opmaak gedetailleerde voorstellen inzake onderhoud/investeringen), alsook, bij wijze van update, een herhaling hiervan respectievelijk twee en vier jaar na de initiële conditiemeting.

De toewijzing van deze opdracht is voorzien half oktober 2020.

De prestaties worden voorzien in 2020 (initieel) en in 2022/2024 (update).

Uitgaande van een toewijzing van de opdracht half oktober 2020, dient een eerste versie van de conditiemetingen (incl. gedetailleerde voorstellen inzake onderhoud/investeringen (MJOP/MIP)) beschikbaar te zijn tegen 15.12.2020. De plaatsbezoeken hiertoe worden voorzien binnen de drie weken na toewijzing.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gent

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De stad Gent en TMVW wensen zich te beroepen op een studiebureau voor het uitvoeren van conditiemetingen volgens de norm NEN 2767 voor diverse sportaccommodaties te Gent.

Op basis van deze conditiemetingen en bijkomende informatie, zal het studiebureau eveneens telkens een gedetailleerd voorstel i.v.m. de vastgestelde tekortkomingen dienen op te maken. Deze voorstellen geven duidelijk zicht op vlak van investeringen en onderhoud, volledig inhoudelijk en financieel transparant en zijn m.a.w. te beschouwen als (de basis voor) een meerjaren onderhouds- en investeringsplan (MJOP/MIP).

Uit dit plan, voor de komende 15 jaar, zullen er door TMVW, in opdracht van het bestuur, projecten worden geïnitieerd rekening houdend met prioritaire aanpak, noodzaak en budgettaire mogelijkheden. Ook zal het onderhoud afgestemd en geoptimaliseerd worden volgens de resultaten van deze studie.

Concreet gaat het om volgende sportaccommodaties:

1. Sporthal Bourgoyen;

2. Sporthal Driebeek;

3. Sporthal Hekers;

4. Sporthal Keiskant;

5. Sporthal Neptunus;

6. Sporthal Tolhuis;

7. Sporthal Wolfput;

8. Sportsite Jan Yoens;

9. Zwembad Rooigem;

10. Zwembad Strop;

11. Zwembad Van Eyck;

12. Gentbrugse Meersen (VSV);

13. Gentbrugse Meersen (Neerlandia).

De opdracht omvat zowel het uitvoeren van de initiële conditiemetingen (incl. opmaak gedetailleerde voorstellen inzake onderhoud/investeringen), alsook, bij wijze van update, een herhaling hiervan respectievelijk twee en vier jaar na de initiële conditiemeting.

De toewijzing van deze opdracht is voorzien half oktober 2020.

De prestaties worden voorzien in 2020 (initieel) en in 2022/2024 (update).

Uitgaande van een toewijzing van de opdracht half oktober 2020, dient een eerste versie van de conditiemetingen (incl. gedetailleerde voorstellen inzake onderhoud/investeringen (MJOP/MIP)) beschikbaar te zijn tegen 15.12.2020. De plaatsbezoeken hiertoe worden voorzien binnen de drie weken na toewijzing.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Personeelsmatige aanpak / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Uitvoeringstermijn / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Voor inlichtingen m.b.t. de procedure kunnen de inschrijvers terecht bij:

Mevr. Dorine Hantson (dorine.hantson@farys.be, tel. +32 92425759) of bij

Dhr. Michiel Seeuws (michiel.seeuws@farys.be, tel. +32 92400352).

Voor technische inlichtingen kunnen de inschrijvers terecht bij: dhr. Marc Gillemon

(marc.gillemon@farys.be, tel. +32 92425807).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Voor inlichtingen m.b.t. de procedure kunnen de inschrijvers terecht bij:

Mevr. Dorine Hantson (dorine.hantson@farys.be, tel. +32 92425759) of bij

Dhr. Michiel Seeuws (michiel.seeuws@farys.be, tel. +32 92400352).

Voor technische inlichtingen kunnen de inschrijvers terecht bij: dhr. Marc Gillemon

(marc.gillemon@farys.be, tel. +32 92425807).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Fax: +32 22349499

Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

15 dagen voor de procedure van schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid en 60 dagen voor het annulatieberoep, te rekenen vanaf de betekening van de beslissing.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Fax: +32 22349499

Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020