Dienstleistungen - 254293-2020

02/06/2020    S105

Polska-Poznań: Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony

2020/S 105-254293

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. J. H. Dąbrowskiego 79
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-529
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Urbańska
E-mail: danuta.urbanska.poznan@rdos.gov.pl
Tel.: +48 616396400
Faks: +48 616396447
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.poznan.rdos.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.poznan.rdos.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa wykonania działań ochronnych w rezerwacie przyrody Miranowo (gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie)

Numer referencyjny: WOP.261.55.2020.KS
II.1.2)Główny kod CPV
90712400 Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu działań ochronnych w rezerwacie przyrody Miranowo (gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400 Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących działań ochronnych w rezerwacie przyrody „Miranowo” (gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie):

1) koszenie łąk i szuwarów wraz z zebraniem i usunięciem biomasy; powierzchnia 0,33 ha; teren łatwo dostępny z możliwością wykorzystania lekkiego sprzętu mechanicznego; termin koszenia: od 16 sierpnia do 14 września; termin usunięcia biomasy: nie później niż 7 dni po skoszeniu; wysokość koszenia: 10—15 cm. Płat objęty koszeniem zajmuje 0,41 ha; zamówienie obejmuje skoszenie 80 % i pozostawienie 20 % powierzchni nieskoszonej, którą wskaże zamawiający;

2) koszenie szuwarów oraz nalotu drzew i krzewów wraz z zebraniem i usunięciem biomasy; powierzchnia 0,2 ha; teren trudno dostępny bez możliwości użycia sprzętu mechanicznego; koszenie i usuwanie biomasy należy wykonać ręcznie; termin koszenia: od 1 do 14 września; termin usunięcia biomasy: nie później niż 7 dni po skoszeniu; wysokość koszenia: 10—15 cm;

3) koszenie roślinności (w tym odrośli z pniaków) wraz z zebraniem i usunięciem biomasy; powierzchnia 1,1 ha; teren łatwo dostępny, ze względu na liczne pieńki po wyciętych w 2019 r. drzewach użycie sprzętu mechanicznego może nie być możliwe; termin koszenia: od 16 sierpnia do 14 września; termin usunięcia biomasy: nie później niż 7 dni po skoszeniu; wysokość koszenia: 10—15 cm.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować z możliwie najmniejszą ingerencją w pokrywę glebową; użycie sprzętu mechanicznego (koszenie nr 1, ewentualnie także nr 3) jest możliwe włącznie pod warunkiem braku pozostawiania przez niego kolein lub innych oznak naruszania pokrywy glebowej.

Biomasę należy usunąć poza teren rezerwatu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie wykonał koszenie na terenie jednej z następujących form ochrony przyrody: rezerwat przyrody, park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000 lub użytek ekologiczny.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/07/2020
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/07/2020
Czas lokalny: 11:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/05/2020