Diensten - 254293-2020

02/06/2020    S105

Polen-Poznań: Planningsdiensten voor beheers- of beschermingsstrategie van natuurlijke rijkdommen

2020/S 105-254293

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Postadres: ul. J. H. Dąbrowskiego 79
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Postcode: 60-529
Land: Polen
Contactpersoon: Danuta Urbańska
E-mail: danuta.urbanska.poznan@rdos.gov.pl
Telefoon: +48 616396400
Fax: +48 616396447

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.poznan.rdos.gov.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa wykonania działań ochronnych w rezerwacie przyrody Miranowo (gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie)

Referentienummer: WOP.261.55.2020.KS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90712400 Planningsdiensten voor beheers- of beschermingsstrategie van natuurlijke rijkdommen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90712400 Planningsdiensten voor beheers- of beschermingsstrategie van natuurlijke rijkdommen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/09/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020