Diensten - 254304-2020

02/06/2020    S105

België-Brussel: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2020/S 105-254304

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sint-Jans-Molenbeek
Nationaal identificatienummer: 0207.366.501_24418
Postadres: Graaf van Vlaanderenstraat 20
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1080
Land: België
Contactpersoon: Jacques De Winne
E-mail: alorusso@molenbeek.irisnet.be
Telefoon: +32 26007413

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.molenbeek.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373341

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373341
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opdracht voor diensten met betrekking tot de volledige missie van projectontwerper voor de constructie van een gebouw dat een sportzaal, bestemd voor de omringende scholen en de gemeenschap buiten de schooluren, een conciërgewoning, alsook in vereiste variant, een parking (voor auto's) van minimum dertig plaatsen bevat, gelegen Toverfluitstraat 30 te Sint-Jans-Molenbeek.

Referentienummer: Molenbeek-Saint-Jean (3p)-DIDU-FLU0030_002-CDC-20.010-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Opdracht voor diensten met betrekking tot de volledige missie van projectontwerper voor de constructie van een gebouw dat een sportzaal, bestemd voor de omringende scholen en de gemeenschap buiten de schooluren, een conciërgewoning, alsook in vereiste variant, een parking (voor auto's) van minimum dertig plaatsen bevat, gelegen Toverfluitstraat 30 te Sint-Jans-Molenbeek.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opdracht voor diensten met betrekking tot de volledige missie van projectontwerper voor de constructie van een gebouw dat een sportzaal, bestemd voor de omringende scholen en de gemeenschap buiten de schooluren, een conciërgewoning, alsook in vereiste variant, een parking (voor auto's) van minimum dertig plaatsen bevat, gelegen Toverfluitstraat 30 te Sint-Jans-Molenbeek

+ zie bijlagen kandidatuurstelling (+ zie bestek voor de 2de fase van de procedure van deze opdracht)

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Maximumaantal: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Zie reductiecriteria in 'Sectie II' van de huidige aankondiging van de opdracht.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cfr. UEA.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie Bijlage 2 'Selectiecriteria - technische capaciteit'.

Eventuele minimumeisen:

Zie Bijlage 2 'Selectiecriteria - technische capaciteit'.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

a. Inschrijving in de tabellen van de Orde van architecten

Naleving van de wet van 20.2.1939 betreffende de bescherming van de titel en het beroep van architect, zoals gewijzigd in de wet van 21.7.2017 en de naleving van de wet van 26.6.1963 tot instelling van de Orde van Architecten, zoals gewijzigd in de wet van 21.7.2017;

b. Studiebewijzen - Stabiliteit

Naleving van de wet van 11.9.1933 op de bescherming van de titels van het hoger onderwijs, zoals gewijzigd in de wet van 25.11.2004;

c. Studiebewijs - Bijzondere technieken

Naleving van de wet van 11.9.1933 op de bescherming van de titels van het hoger onderwijs, zoals gewijzigd in de wet van 25.11.2004;

d. Erkenning - EPC-adviseur:

kennisgeving van de erkenning voor de uitoefening van de opdracht van EPC-adviseur werken in Brussels Hoofdstedelijk Gewest in aansluiting met het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19.6.2008 betreffende de erkenning van de EPC-adviseurs afgeleverd door het BIM (Leefmilieu Brussel).

+ beschrijving: zie Bijlage 2 'Selectiecriteria - technische capaciteit - punt A, B, C, D en E.

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 08:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

De kandidaat die wenst deel te nemen aan deze opdracht moet het formulier voor de aanvraag tot deelneming, dat bij deze aankondiging van de opdracht is gevoegd, of een overeenkomstig document dat dezelfde informatie bevat, gebruiken. Dit formulier moet zorgvuldig worden ingevuld door de kandidaat of, in geval van een groepering zonder rechtspersoonlijkheid, door ieder lid van de groepering.

Overeenkomstig artikel 43, §1 van het Koninklijk Besluit plaatsing van 18.4.2017 moet het in artikel 42 bedoelde indieningsrapport ondertekend worden door middel van een gekwalificeerde elektronische handtekening.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvst-consetat.be

Internetadres: www.raadvst-consetat.be

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvst-consetat.be

Internetadres: www.raadvst-consetat.be

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020