Dienstleistungen - 254305-2020

02/06/2020    S105    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Łódź: Wagenwäsche und ähnliche Dienstleistungen

2020/S 105-254305

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Postanschrift: ul. Lutomierska 108/112
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Postleitzahl: 91-048
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sylwia Świniarska
E-Mail: zampub@ld.policja.gov.pl
Telefon: +48 478412295
Fax: +48 478412080

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://lodzka.policja.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.przetargi.lodzka.policja.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/kwp_lodz
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/kwp_lodz
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług mycia i czyszczenia pojazdów służbowych KWP i KMP w Łodzi

Referenznummer der Bekanntmachung: FZ-2380/12/20/KK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50112300 Wagenwäsche und ähnliche Dienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi mycia zewnętrznego nadwozi i czyszczenia wnętrza pojazdów służbowych policji typu furgon i samochód osobowy. Szczegółowy opis warunków zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SIWZ, tj. projekcie umowy

2. Na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega możliwość unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa mycia i czyszczenia służbowych samochodów osobowych dla KMP w Łodzi, ul. Sienkiewicza 28/30

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50112300 Wagenwäsche und ähnliche Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL712 Łódzki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi mycia zewnętrznego nadwozi i czyszczenia wnętrza pojazdów służbowych policji typu furgon i samochód osobowy. Szczegółowy opis warunków zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SIWZ, tj. projekcie umowy

2. Usługa mycia i czyszczenia służbowych samochodów osobowych dla KMP w Łodzi, ul. Sienkiewicza 28/30 – przewidywana ilość usług w okresie 24 miesięcznym:

• dla pojazdów osobowych: mycie 3 000, czyszczenie 1 500.

3. Mycie pojazdów będzie wykonywane w sposób ręczny lub bezdotykowy i będzie polegało na zewnętrznym myciu nadwozi obejmującym następujące czynności:

— mycie wstępne,

— mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,

— mycie dywaników, progów i kół pojazdu,

— w okresie zimowym osuszenie pojazdu i zabezpieczenie przed zamarznięciem zamków oraz uszczelek drzwiowych.

3.4. Czyszczenie wnętrza pojazdów będzie obejmowało następujące czynności:

— odkurzanie całego pojazdu (również pod wycieraczkami),

— czyszczenie elementów plastikowych wewnątrz pojazdu,

— mycie szyb od wewnątrz pojazdu.

5. Zamawiający nie dopuszcza myjni samochodowych samoobsługowych, myjni mobilnych oraz myjni, których usługi rozliczane są każdorazowo gotówkowo. Szczegółowy opis warunków płatności został zawarty w projekcie umowy – Załączniku nr 4 do SIWZ.

6. Wymagany minimalny czas pracy myjni przez 6 dni w tygodniu (w dni robocze od poniedziałku do soboty).Tygodniowy czas pracy myjni nie może być krótszy niż 54 godziny.

7. Myjnie muszą być zadaszone oraz spełniać następujące wymagania:

• dla części nr 1 – myjnia musi posiadać co najmniej 2 stanowiska do mycia pojazdów i oddzielne stanowisko do czyszczenia wnętrza pojazdu.

8. Wymagania dotyczące lokalizacji myjni, w której będą wykonywane usługi:

• dla części nr 1 – myjnia musi znajdować się w odległości nie większej niż 6 km od KMP w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30.

9. Myjnia musi zapewnić bezusterkowe mycie pojazdów wyposażonych w lampy zespolone, anteny i w oznakowanie policyjne.

10. Uszkodzenie pojazdu, jego elementów lub oznaczenia pojazdu w trakcie świadczonej usługi powoduje odpowiedzialność Wykonawcy, a koszty naprawy szkody zostaną pokryte z polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. Wykonawca musi posiadać przez cały okres realizowania umowy polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej od szkód, które nastąpią w wyniku świadczonych usług mycia pojazdów,w szczególności od takich zdarzeń jak: uszkodzenia i zarysowania karoserii, zniszczenia wywołane czynnikami mechanicznymi i zastosowanymi środkami myjącymi i czyszczącymi.

11. Wykonawca zapewni świadczenie usług mycia pojazdów poza kolejnością i umieści w widocznym miejscu stosowną informację.

12. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca wystawi fakturę na płatnika wymienionego w umowie i przekaże ją do odbiorcy usługi. Do faktury musi być załączone zestawienie zawierające numer rejestracyjny pojazdu, datę wykonania usługi, rodzaj usługi, czytelny podpis kierującego pojazdem. Wzór zestawienia będzie załącznikiem do umowy.

13. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej na myjni w celu oceny spełniania wymagań zawartych w SIWZ.

14. Art. 29 ust. 3a uPzp – Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 26.6.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 108 z późn. zm.) przez cały okres trwania umowy osoby/osób wykonujących czynności związane z realizacją usługi, tj. mycia i czyszczenia pojazdów. Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego – zgodnie z zapisami SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Odległość myjni od siedziby jednostki Policji / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Posiadanie ogrzewanego pomieszczenia / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Ilość godzin pracy myjni / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część nr 1 – 1 400,00 PLN (jeden tysiąc czterysta złotych 00/100).

Wadium należy wnieść nie później niż przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa mycia i czyszczenia służbowych samochodów osobowych dla Komisariatów Policji KMP w Łodzi

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50112300 Wagenwäsche und ähnliche Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL712 Łódzki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi mycia zewnętrznego nadwozi i czyszczenia wnętrza pojazdów służbowych policji typu furgon i samochód osobowy. Szczegółowy opis warunków zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SIWZ, tj. projekcie umowy

2. Usługa mycia i czyszczenia służbowych samochodów osobowych dla komisariatów Policji KMP w Łodzi – przewidywana ilość usług w okresie 24 miesięcznym:

• mycie 2 000, czyszczenie 1 000.

3. Mycie pojazdów będzie wykonywane w sposób ręczny lub bezdotykowy i będzie polegało na zewnętrznym myciu nadwozi obejmującym następujące czynności:

— mycie wstępne,

— mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,

— mycie dywaników, progów i kół pojazdu,

— w okresie zimowym osuszenie pojazdu i zabezpieczenie przed zamarznięciem zamków oraz uszczelek drzwiowych.

3.4. Czyszczenie wnętrza pojazdów będzie obejmowało następujące czynności:

— odkurzanie całego pojazdu (również pod wycieraczkami),

— czyszczenie elementów plastikowych wewnątrz pojazdu,

— mycie szyb od wewnątrz pojazdu.

5. Zamawiający nie dopuszcza myjni samochodowych samoobsługowych, myjni mobilnych oraz myjni, których usługi rozliczane są każdorazowo gotówkowo. Szczegółowy opis warunków płatności został zawarty w projekcie umowy – Załączniku nr 4 do SIWZ.

6. Wymagany minimalny czas pracy myjni przez 6 dni w tygodniu (w dni robocze od poniedziałku do soboty).Tygodniowy czas pracy myjni nie może być krótszy niż 54 godziny.

7. Myjnie muszą być zadaszone oraz spełniać następujące wymagania:

• dla części nr 2 – Wykonawca musi posiadać dwie myjnie w dwóch różnych dzielnicach Łodzi. Każda z myjni musi posiadać oddzielne stanowisko do czyszczenia wnętrza pojazdu.

8. Wymagania dotyczące lokalizacji myjni, w której będą wykonywane usługi:

• dla części nr 2 – wymagane dwie myjnie na terenie miasta Łodzi, przy czym myjnie te muszą znajdować się w dwóch różnych dzielnicach miasta.

9. Myjnia musi zapewnić bezusterkowe mycie pojazdów wyposażonych w lampy zespolone, anteny i w oznakowanie policyjne.

10. Uszkodzenie pojazdu, jego elementów lub oznaczenia pojazdu w trakcie świadczonej usługi powoduje odpowiedzialność Wykonawcy, a koszty naprawy szkody zostaną pokryte z polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. Wykonawca musi posiadać przez cały okres realizowania umowy polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej od szkód, które nastąpią w wyniku świadczonych usług mycia pojazdów,w szczególności od takich zdarzeń jak: uszkodzenia i zarysowania karoserii, zniszczenia wywołane czynnikami mechanicznymi i zastosowanymi środkami myjącymi i czyszczącymi.

11. Wykonawca zapewni świadczenie usług mycia pojazdów poza kolejnością i umieści w widocznym miejscu stosowną informację.

12. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca wystawi fakturę na płatnika wymienionego w umowie i przekaże ją do odbiorcy usługi. Do faktury musi być załączone zestawienie zawierające numer rejestracyjny pojazdu, datę wykonania usługi, rodzaj usługi, czytelny podpis kierującego pojazdem. Wzór zestawienia będzie załącznikiem do umowy.

13. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej na myjni w celu oceny spełniania wymagań zawartych w SIWZ.

14. Art. 29 ust. 3a uPzp – Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 26.6.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 108 z późn. zm.) przez cały okres trwania umowy osoby/osób wykonujących czynności związane z realizacją usługi, tj. mycia i czyszczenia pojazdów. Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego – Zgodnie z zapisami SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Posiadanie ogrzewanego pomieszczenia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Ilość godzin pracy myjni / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część nr 2 – 900,00 PLN (dziewięćset złotych 00/100).

Wadium należy wnieść nie później niż przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa mycia i czyszczenia służbowych samochodów typu furgon dla KWP/KMP

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50112300 Wagenwäsche und ähnliche Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL712 Łódzki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi mycia zewnętrznego nadwozi i czyszczenia wnętrza pojazdów służbowych policji typu furgon i samochód osobowy. Szczegółowy opis warunków zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SIWZ, tj. projekcie umowy.

2. Usługa mycia i czyszczenia służbowych samochodów typu furgon dla KWP/KMP – przewidywana ilość usług w okresie 24 miesięcznym:

• mycie 1 500, czyszczenie 750.

3. Mycie pojazdów będzie wykonywane w sposób ręczny lub bezdotykowy i będzie polegało na zewnętrznym myciu nadwozi obejmującym następujące czynności:

— mycie wstępne,

— mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,

— mycie dywaników, progów i kół pojazdu,

— w okresie zimowym osuszenie pojazdu i zabezpieczenie przed zamarznięciem zamków oraz uszczelek drzwiowych.

3.4. Czyszczenie wnętrza pojazdów będzie obejmowało następujące czynności:

— odkurzanie całego pojazdu (również pod wycieraczkami),

— czyszczenie elementów plastikowych wewnątrz pojazdu,

— mycie szyb od wewnątrz pojazdu.

5. Zamawiający nie dopuszcza myjni samochodowych samoobsługowych, myjni mobilnych oraz myjni, których usługi rozliczane są każdorazowo gotówkowo. Szczegółowy opis warunków płatności został zawarty w projekcie umowy – Załączniku nr 4 do SIWZ.

6. Wymagany minimalny czas pracy myjni przez 6 dni w tygodniu (w dni robocze od poniedziałku do soboty).Tygodniowy czas pracy myjni nie może być krótszy niż 54 godziny.

7. Myjnie muszą być zadaszone oraz spełniać następujące wymagania:

• Dla części Nr 3 -myjnia musi posiadać co najmniej 2 stanowiska do mycia pojazdów i oddzielne stanowisko do czyszczenia wnętrza pojazdu, przy czym stanowiska do obsługi pojazdów muszą posiadać minimalną wysokość 3 m.

8. Wymagania dotyczące lokalizacji myjni, w której będą wykonywane usługi:

• Dla części Nr 3 – myjnia musi znajdować się w odległości nie większej niż 8 km od centrum Łodzi, przy czym jako centrum miasta zostało przyjęte skrzyżowanie ulic Mickiewicza/Kościuszki.

9. Myjnia musi zapewnić bezusterkowe mycie pojazdów wyposażonych w lampy zespolone, anteny i w oznakowanie policyjne.

10. Uszkodzenie pojazdu, jego elementów lub oznaczenia pojazdu w trakcie świadczonej usługi powoduje odpowiedzialność Wykonawcy, a koszty naprawy szkody zostaną pokryte z polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. Wykonawca musi posiadać przez cały okres realizowania umowy polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej od szkód, które nastąpią w wyniku świadczonych usług mycia pojazdów,w szczególności od takich zdarzeń jak: uszkodzenia i zarysowania karoserii, zniszczenia wywołane czynnikami mechanicznymi i zastosowanymi środkami myjącymi i czyszczącymi.

11. Wykonawca zapewni świadczenie usług mycia pojazdów poza kolejnością i umieści w widocznym miejscu stosowną informację.

12. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca wystawi fakturę na płatnika wymienionego w umowie i przekaże ją do odbiorcy usługi. Do faktury musi być załączone zestawienie zawierające numer rejestracyjny pojazdu, datę wykonania usługi, rodzaj usługi, czytelny podpis kierującego pojazdem. Wzór zestawienia będzie załącznikiem do umowy.

13. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej na myjni w celu oceny spełniania wymagań zawartych w SIWZ.

14. Art. 29 ust. 3a uPzp – Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 26.6.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 108 z późn. zm.) przez cały okres trwania umowy osoby/osób wykonujących czynności związane z realizacją usługi, tj. mycia i czyszczenia pojazdów. Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego – Zgodnie z zapisami SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Odległość myjni od centrum miasta / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Posiadanie ogrzewanego pomieszczenia / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Ilość godzin pracy myjni / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część nr 3 – 1 200,00 PLN (jeden tysiąc dwieście złotych 00/100).

Wadium należy wnieść nie później niż przed upływem terminu składania ofert.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

I. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt

2, 4 i 8 uPzp.

Dokumenty na potwierdzenie:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;

2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

Wykonania decyzji właściwego organu;

4. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

O których mowa w ustawie z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.);

5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

Podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

A) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

B) 2 i 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zmiany umowy oraz ich zakres określono w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/07/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/07/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej

Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź, POLSKA

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne w siedzibie Zamawiającego poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony dla niniejszego postępowania na platformazakupowa.pl/kwp_lodz.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Po zakończeniu umowy.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Zamawiający informuje, że podając w pkt IV.2.6 ogłoszenia minimalny okres związania ofertą 2 miesięcy przyjął, że liczba dni w miesiącu wynosi 30 dni. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2) Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi

z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail: iod@ld.policja.gov.pl

3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu:

a. wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług mycia

i czyszczenia pojazdów służbowych KWP i KMP w Łodzi – FZ-2380/12/20/KK prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

b. w przypadku wyboru Pana/Pani oferty, w celu wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed jej zawarciem. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy.

5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi;

b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

c. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO – jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;

6. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz inne jednostki policji w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy.

8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych oraz archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty i podpisania umowy, dane przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez czas określony w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r.

9. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołania będą rozstrzygane zgodnie z zapisami zawartymi w dziale VI – Środki ochrony prawnej ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie można wnosić zgodnie z art. 180 i 182 ww. ustawy – do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020