Diensten - 254307-2020

Submission deadline has been amended by:  300042-2020
02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-'s-Gravenhage: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2020/S 105-254307

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kansspelautoriteit
Nationaal identificatienummer: 53388344
Postadres: Rijnstraat 50
Plaats: 's-Gravenhage
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2515 XP
Land: Nederland
Contactpersoon: Tobias van der Hoeven
E-mail: tvanderhoeven@kansspelautoriteit.nl
Telefoon: +31 644481225

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kansspelautoriteit.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9b91f5977876d6f5b0d7f558c65529fa
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9b91f5977876d6f5b0d7f558c65529fa
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: zbo met eigen rechtspersoonlijkheid
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inhuur van personeel in twee percelen (1. juristen, 2. financieel-economische experts)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Kansspelautoriteit wenst te worden voorzien in de behoefte aan personeel waar het gaat om juristen en financieel-economische experts. De opdracht is gesplitst in meerdere percelen, namelijk:

— perceel 1: inhuur juristen m.u.v. arbeids-, contract-, privacy, letselschade- en aanbestedingsrecht,

— perceel 2: inhuur professionals met financieel-economische expertise.

De Kansspelautoriteit is voornemens om voor perceel 1 een overeenkomst te sluiten met drie opdrachtnemers en voor perceel 2 met twee opdrachtnemers.

Ondernemers die aan de eisen voldoen worden uitgenodigd een Inschrijving in te dienen: zelfstandig, als samenwerkingsverband en/of door een beroep te doen op derden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1: inhuur juristen m.u.v. arbeids-, contract-, privacy, letselschade- en aanbestedingsrecht

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
75131100 Algemene personeelsdiensten voor de overheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie paragraaf 2.7 van de aanbestedingsleidraad.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Er is voor perceel 1 en 2 sprake van een raamovereenkomst met een initiële looptijd van 24 maanden. Na het verstrijken van deze periode heeft de Kansspelautoriteit de mogelijkheid de overeenkomst tweemaal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens twaalf maanden (twee + één + één).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie verlengingen en de aanbestedingsleidraad.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: inhuur professionals met financieel-economische expertise

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
75131100 Algemene personeelsdiensten voor de overheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie paragraaf 2.7 van de aanbestedingsleidraad.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Er is voor perceel 1 en 2 sprake van een raamovereenkomst met een initiële looptijd van 24 maanden. Na het verstrijken van deze periode heeft de Kansspelautoriteit de mogelijkheid de overeenkomst tweemaal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens twaalf maanden (twee + één + één).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie verlengingen en de aanbestedingsleidraad.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 5
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: 's-Gravenhage
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020