Lieferungen - 254309-2022

13/05/2022    S93

Slovensko-Bošáca: Traktory/ťahače

2022/S 093-254309

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Bošáca
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00311430
Poštová adresa: Bošáca 257
Mesto/obec: Bošáca
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 91307
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Daniel Juráček
E-mail: obec.bosaca@stonline.sk
Telefón: +421 327781130
Fax: +421 327781225
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://bosaca.sk/
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Kompostáreň Bošaca - dodávka techniky

Referenčné číslo: 02/2019/kompost
II.1.2)Hlavný kód CPV
16700000 Traktory/ťahače
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka techniky na kompostárni v Bošáci. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Traktor s príslušenstvom

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
16700000 Traktory/ťahače
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Obec Bošáca

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka traktora s kompatibilným príslušenstvom pre kompostáreň v Bošáci. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

OPKŽP

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Rezací a miešací voz na biologické odpady

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34220000 Prívesy, návesy a pojazdné kontajnery
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Obec Bošáca

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom je dodávka rezacieho a miešacieho vozu na biologické odpady pre kompostáreň v Bošáci. Bližšie informácie sú v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

OPKŽP

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Bubnový rotačný triedič

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
30132000 Triediace zariadenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Obec Bošáca

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka bubnového rotačného triediča pre kompostáreň v Bošáci. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

OPKŽP

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Hygienizačný kontajner

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34928480 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Obec Bošáca

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka hygienizačného kontajnera pre kompostáreň v Bošáci. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

OPKŽP

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Cestná váha

Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42923000 Strojové váhy a váhy
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Obec Bošáca

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodanie cestnej váhy pre kompostáreň v Bošáci. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

OPKŽP

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 250-620197
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

§ 57 ods. 2 ZVO - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa VO vyhlasovalo.

Predpokladá sa opätovné vyhlásenie na pôvodný predmet/predmety obstarávania.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/05/2022