Diensten - 254310-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Orsay: Installatie van elektrische en mechanische uitrusting

2020/S 105-254310

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville d'Orsay
Postadres: Direction des finances et de la commande publique, 2 place du Général Leclerc, BP 47
Plaats: Orsay Cedex
NUTS-code: FR104 Essonne
Postcode: 91401
Land: Frankrijk
E-mail: cecile.bernard@mairie-orsay.fr
Telefoon: +33 160928104
Fax: +33 160928099

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mairie-orsay.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_UnIgcMUiRe

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_UnIgcMUiRe
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_UnIgcMUiRe
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_UnIgcMUiRe
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pose et dépose de décors lumineux pour les fêtes de fin d'année

Referentienummer: 2020-09
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51100000 Installatie van elektrische en mechanische uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Pose et dépose de décors lumineux pour les fêtes de fin d'année.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
51110000 Installatie van elektrische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104 Essonne
Voornaamste plaats van uitvoering:

Orsay.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pose et dépose de décors lumineux pour les fêtes de fin d'année.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/09/2020
Einde: 14/02/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 164-402042
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/07/2020
Plaatselijke tijd: 23:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Un marché portant sur des prestations analogues ou quasi-analogues sera certainement établie à l'échéance du présent marché.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les conditions relatives aux candidatures sont décrites au sein du règlement de la consultation. Le présent accord-cadre à bons de commande est alloti, sans minimum ni maximum. Il prendra effet à compter de sa notification (datée approximativement au 15.9.2020) jusqu'au 14.2.2020 et pourra être reconduit tacitement trois fois par période d'un an.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Versailles
Postadres: 56 avenue de Saint-Cloud
Plaats: Versailles
Postcode: 78011
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-versailles@juradm.fr

Internetadres: http://www.ta-versailles.juradm.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable
Postadres: 29 rue Barbey-de-Jouy
Plaats: Paris
Postcode: 75700
Land: Frankrijk
E-mail: jean-louis.chavernac@ile-de-France.prefgouv.fr
Telefoon: +33 144426343
Fax: +33 144426337
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Direction générale des services/secrétariat général
Postadres: 2 place du Général Leclerc
Plaats: Orsay
Postcode: 91400
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 160928074
Fax: +33 160928080

Internetadres: http://www.mairie-orsay.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020