Diensten - 254314-2020

02/06/2020    S105

Kroatië-Zagreb: Verhuur van voertuigen voor goederenvervoer met chauffeur

2020/S 105-254314

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Grad Zagreb
Nationaal identificatienummer: 61817894937
Postadres: Avenija Dubrovnik 15
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb
Postcode: 10020
Land: Kroatië
E-mail: javna.nabava@zagreb.hr
Telefoon: +385 16503788

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zagreb.hr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0020395
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prijevoz asfaltne mase i ostalog rasutog materijala

Referentienummer: 2020-130
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60180000 Verhuur van voertuigen voor goederenvervoer met chauffeur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Podružnica Zagrebačke ceste raspolaže s 2 (dva) asfaltna postrojenja u Rakitju. Godišnja proizvodnja asfaltne mase prosječno se kreće od oko 250 000 t do max. 350 000 t. Većinu proizvedenog asfalta naručitelj ugrađuje samostalno, dok otprilike 10 % - 20 % ukupne proizvodnje asfaltne mase naručitelj prodaje trećim osobama. Dakle, naručitelj godišnje treba osigurati prijevoz za prosječno 200 000 t svih vrsta asfaltnih mješavina koje sam ugrađuje, a ovisno o opterećenju (sezona asfalterskih radova) potrebno je angažirati veći broj vozila za prijevoz asfaltne mase. Uobičajena dnevna količina proizvodnje i ugradnje asfaltne mase kreće se prosječno od 1 000 – 2 000 t, a ponekad i do max. 3 000 t. Uz transport asfaltne mase, naručitelj tijekom godine mora na istoj transportnoj udaljenosti osigurati i prijevoz frezanog asfalta, u prosječnoj količini od 30 000 0 50 000 t.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 33 000 000.00 HRK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60180000 Verhuur van voertuigen voor goederenvervoer met chauffeur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Podružnica Zagrebačke ceste raspolaže s 2 (dva) asfaltna postrojenja u Rakitju. Godišnja proizvodnja asfaltne mase prosječno se kreće od oko 250.000 t do max. 350 000 t. Većinu proizvedenog asfalta naručitelj ugrađuje samostalno, dok otprilike 10 % - 20 % ukupne proizvodnje asfaltne mase naručitelj prodaje trećim osobama. Dakle, naručitelj godišnje treba osigurati prijevoz za prosječno 200 000 t svih vrsta asfaltnih mješavina koje sam ugrađuje, a ovisno o opterećenju (sezona asfalterskih radova) potrebno je angažirati veći broj vozila za prijevoz asfaltne mase. Uobičajena dnevna količina proizvodnje i ugradnje asfaltne mase kreće se prosječno od 1 000 - 2 000 t, a ponekad i do max. 3 000 t. Uz transport asfaltne mase, naručitelj tijekom godine mora na istoj transportnoj udaljenosti osigurati i prijevoz frezanog asfalta, u prosječnoj količini od 30 000 - 50 000 t.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Vrijeme odaziva: / Weging: 10 bodova
Prijs - Weging: 90 bodova
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 33 000 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Kroatisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Grad Zagreb, Ured za javnu nabavu, Zagreb, Avenija Dubrovnik 15/1. kat, dvorana 101.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020