Dienstleistungen - 254328-2020

Submission deadline has been amended by:  297090-2020
02/06/2020    S105    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Siemianowice Śląskie: Reinigungsdienste

2020/S 105-254328

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. 1 Maja 9
Ort: Siemianowice Śląskie
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 41-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
E-Mail: zp@zozsiemianowice.pl
Telefon: +48 322281886
Fax: +48 322281886

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zozsiemianowice.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.zozsiemianowice.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. kompleksowej usługi sprzątania powierzchni szpitalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń biurowych, socjalnych

Referenznummer der Bekanntmachung: SZM/DZ/DZ/340/16/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Opis przedmiotu zamówienia „Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. kompleksowej usługi sprzątania powierzchni szpitalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń biurowych, socjalnych” określają:

a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ;

b) wykaz stref sanitarnych – Załącznik nr 1 A do SIWZ;

c) metraż pomieszczeń – Załącznik nr 1 B do SIWZ;

d) wykaz urządzeń – minimum potencjału technicznego – Załącznik nr 1C do SIWZ.

1. Usługi czystościowe:

Ilości pomieszczeń oraz ich powierzchnię i stopień utrzymania czystości (reżim sanitarny) stanowi tabela 1B,

Strefa ilość metrów kwadratowych

Szpital

I 33,24 m2

II 5862,91 m2

III 1228,18 m2

IV 535,47 m2

Prosektorium

Prosektorium – II 62,48 m2

Prosektorium – IV 59,89 m2

Razem 7 782,17 m2

Wykonawca ma obowiązek:

a) wykonywać wszystkie prace w oparciu o własne środki czystości preparaty dezynfekcyjne i myjąco-dezynfekcyjne i materiały;

b) dostarczać i na bieżąco uzupełniać prepa...

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., ul. 1 Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie, POLSKA

oraz budynek Prosektorium

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Usługi czystościowe

a) ilości pomieszczeń oraz ich powierzchnię i stopień utrzymania czystości (reżim sanitarny) stanowi tabela 1B;

b) zestawienie czynności oraz ich częstotliwość i sposób wykonania określa załącznik nr 1A;

c) prace związane z pełną obsługą oddziałów szpitalnych oraz centralnej sterylizacji od 6.00 do 18.00, całodobowo Centralna Izba Przyjęć, blok operacyjny, blok porodowy;

d) prace związane z obsługą przychodni specjalistycznej w godzinach od 7.00–21.00;

e) Apteka Szpitalna – prace związane z obsługą w godzinach od 7.30–11.30 i w razie potrzeby;

f) Zakład Rehabilitacji prace związane z obsługą w godzinach 10.00–17.00;

g) Centralna Sterylizatornia prace związane z obsługą od 6.00–18.00;

h) Prosektorium – raz na miesiąc – mycie gruntowne przy użyciu wydzielonego sprzętu oraz mycie okien 4 x w roku (ilość okien (rama i szyba) do mycia wynosi – 9,00 m2 wewnątrz, 9,00 m2 zewnątrz);

i) kaplica szpitalna dwa razy w tygodniu wtorek, piątek, gruntowne sprzątanie co 1 miesiąc;

j) windy – codziennie i każdorazowo po wywiezieniu zwłoki lub wywiezieniu odpadów.

a) Podjazd dla karetek 1 raz na miesiąc gruntowne sprzątanie podłogi, ściany, codziennie usuwanie odpadów i mycie podłogi w razie potrzeby.

b) Wykonawca zabezpieczy polimerami korytarze i powierzchnie szpitala 2 x w roku. Preparat ma posiadać właściwości antypoślizgowe odporne na dezynfekcję.

c) Czyszczenie mebli tapicerowanych – sekretariat, gabinety pielęgniarskie i lekarskie oraz Ordynatorów w ilości 15 wersalek i 25 foteli.

d) Osoba zabezpieczająca całodobowo Centralną Izbę Przyjęć od godz. 18.00 zabezpiecza również pozostałe oddziały szpitala w zakresie mycia basenów, rozlanych płynów, mycia łóżek, itp. oraz Centralną Sterylizatornię w ramach prac interwencyjnych.

e) Wykonawca sporządzi w oparciu o dane zawarte w SIWZ oraz załącznikach wykaz wykonywanych czynności oraz wykaz użytego do nich sprzętu i środków myjąco-dezynfekcyjnych w postaci planu higieny, zawierającego podział na strefy higieniczne uwzględniając wszystkie obszary Szpitala wraz z informacją dotyczącą częstotliwości wykonywanych czynności, użytych środków myjąco-dezynfekcyjnych i sprzętu jakim poszczególne czynności będą wykonywane. Środki używane do mycia i dezynfekcji, plan higieny oraz szczegółowe instrukcje i procedury sprzątania i dezynfekcji, które będą realizowane w trakcie umowy, które będą obowiązywały na terenie Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. musi być wcześniej zaakceptowany przez epidemiologa Szpitala Miejskiego i dostarczony 5 dni przed podpisaniem umowy.

f) Wykonawca powinien przedstawić w ofercie:

— wykaz środków czystości i dezynfekcyjnych przewidzianych do wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z ulotkami, środki powinny posiadać zapis o dopuszczeniu do stosowania w obiektach ochrony zdrowia (dopuszczone do obrotu deklaracjami zgodności i certyfikatami CE),

— wykaz sprzętu urządzeń przewidzianych do realizacji zamówienia.

g) Zamawiający nie zapewnia demontażu lamp i kratek wentylacyjnych. Wykonawca będzie sam zobowiązany do wykonania tych czynności.

h) Zamawiający będzie wymagał comiesięcznego doczyszczania ciągów komunikacyjnych oraz innych pomieszczeń i posadzek (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doczyszczania z pielęgniarką oddziałową.

Szczegółowy plan i kolejność wykonywania czynności w poszczególnych komórkach organizacyjnych Szpitala Wykonawca ustali z pielęgniarką oddziałową lub kierownikiem danej komórki organizacyjnej.

Wykonawca ma obowiązek:

a) wykonywać wszystkie prace w oparciu o własne środki czystości preparaty dezynfekcyjne i myjąco-dezynfekcyjne i materiały, w tym:

b) dostarczać i na bieżąco uzupełniać preparaty do mycia i dezynfekcji rąk;

c) Wykonawca zapewni: środki myjące, i konserwujące niezbędne do realizacji usługi;

d) preparaty dezynfekcyjne, myjąco-dezynfekcyjne do powierzchni i sprzętu medycznego, niezbędne do realizacji umowy;

e) zabezpieczyć w środki myjąco-dezynfekcyjne prosektorium.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 10
Kostenkriterium - Name: Kryterium organizacja nadzorowania wykonania usługi mierzone czasokresem dostępności osoby odpowiedzialnej za nadzór w obiektach Szpitala / Gewichtung: 30
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 70 000,00 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

A) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000 PLN;

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 000 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonywali usługi sprzątania pomieszczeń i powierzchni wraz z ciągami komunikacyjnymi, każda o wartości nie niższej niż 800 000,00 PLN brutto;

b) dysponuje następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego:

minimalne wyposażenie określone w załączniku nr 1C do SIWZ;

c) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług:

jedna osoba posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie kierowania personelem sprzątającym w podmiotach leczniczych.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający, zgodnie z przepisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy) osób wykonujących czynności opisane w załączniku 1A dla stref I–IV za wyjątkiem czynności dla: strefa I w pkt 9 – 11, strefa II w pkt 16 – 26, strefa III – pkt 19 – 24, strefa IV.

Na etapie postępowania przetargowego Wykonawca nie ma obowiązku zatrudniania tych osób, a jedynie składa oświadczenie w którym potwierdza i zobowiązuje się do zapewnienia realizacji przedmiotowego wymogu Zamawiającego w terminie przed rozpoczęciem realizacji usługi, wskazując ilość osób która zostanie przez niego zatrudniona.

W pierwszym dniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę nie mniejszej niż zadeklarowana na etapie postępowania przetargowego ilości osób wykonujących czynności w ramach umowy, wskazując ilość tych osób. Dodatkowo Wykonawca oświadcza ...

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/07/2020
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 05/09/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/07/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Miejsce otwarcia ofert: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., ul. 1 Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Budynek Główny, poziom -1, pokój A 116.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Komisja przetargowa, Wykonawcy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020