Diensten - 254328-2020

Submission deadline has been amended by:  297090-2020
02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Siemianowice Śląskie: Reinigingsdiensten

2020/S 105-254328

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Postadres: ul. 1 Maja 9
Plaats: Siemianowice Śląskie
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 41-100
Land: Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
E-mail: zp@zozsiemianowice.pl
Telefoon: +48 322281886
Fax: +48 322281886

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zozsiemianowice.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.zozsiemianowice.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. kompleksowej usługi sprzątania powierzchni szpitalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń biurowych, socjalnych

Referentienummer: SZM/DZ/DZ/340/16/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Opis przedmiotu zamówienia „Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. kompleksowej usługi sprzątania powierzchni szpitalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń biurowych, socjalnych” określają:

a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ;

b) wykaz stref sanitarnych – Załącznik nr 1 A do SIWZ;

c) metraż pomieszczeń – Załącznik nr 1 B do SIWZ;

d) wykaz urządzeń – minimum potencjału technicznego – Załącznik nr 1C do SIWZ.

1. Usługi czystościowe:

Ilości pomieszczeń oraz ich powierzchnię i stopień utrzymania czystości (reżim sanitarny) stanowi tabela 1B,

Strefa ilość metrów kwadratowych

Szpital

I 33,24 m2

II 5862,91 m2

III 1228,18 m2

IV 535,47 m2

Prosektorium

Prosektorium – II 62,48 m2

Prosektorium – IV 59,89 m2

Razem 7 782,17 m2

Wykonawca ma obowiązek:

a) wykonywać wszystkie prace w oparciu o własne środki czystości preparaty dezynfekcyjne i myjąco-dezynfekcyjne i materiały;

b) dostarczać i na bieżąco uzupełniać prepa...

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A Katowicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., ul. 1 Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie, POLSKA

oraz budynek Prosektorium

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi czystościowe

a) ilości pomieszczeń oraz ich powierzchnię i stopień utrzymania czystości (reżim sanitarny) stanowi tabela 1B;

b) zestawienie czynności oraz ich częstotliwość i sposób wykonania określa załącznik nr 1A;

c) prace związane z pełną obsługą oddziałów szpitalnych oraz centralnej sterylizacji od 6.00 do 18.00, całodobowo Centralna Izba Przyjęć, blok operacyjny, blok porodowy;

d) prace związane z obsługą przychodni specjalistycznej w godzinach od 7.00–21.00;

e) Apteka Szpitalna – prace związane z obsługą w godzinach od 7.30–11.30 i w razie potrzeby;

f) Zakład Rehabilitacji prace związane z obsługą w godzinach 10.00–17.00;

g) Centralna Sterylizatornia prace związane z obsługą od 6.00–18.00;

h) Prosektorium – raz na miesiąc – mycie gruntowne przy użyciu wydzielonego sprzętu oraz mycie okien 4 x w roku (ilość okien (rama i szyba) do mycia wynosi – 9,00 m2 wewnątrz, 9,00 m2 zewnątrz);

i) kaplica szpitalna dwa razy w tygodniu wtorek, piątek, gruntowne sprzątanie co 1 miesiąc;

j) windy – codziennie i każdorazowo po wywiezieniu zwłoki lub wywiezieniu odpadów.

a) Podjazd dla karetek 1 raz na miesiąc gruntowne sprzątanie podłogi, ściany, codziennie usuwanie odpadów i mycie podłogi w razie potrzeby.

b) Wykonawca zabezpieczy polimerami korytarze i powierzchnie szpitala 2 x w roku. Preparat ma posiadać właściwości antypoślizgowe odporne na dezynfekcję.

c) Czyszczenie mebli tapicerowanych – sekretariat, gabinety pielęgniarskie i lekarskie oraz Ordynatorów w ilości 15 wersalek i 25 foteli.

d) Osoba zabezpieczająca całodobowo Centralną Izbę Przyjęć od godz. 18.00 zabezpiecza również pozostałe oddziały szpitala w zakresie mycia basenów, rozlanych płynów, mycia łóżek, itp. oraz Centralną Sterylizatornię w ramach prac interwencyjnych.

e) Wykonawca sporządzi w oparciu o dane zawarte w SIWZ oraz załącznikach wykaz wykonywanych czynności oraz wykaz użytego do nich sprzętu i środków myjąco-dezynfekcyjnych w postaci planu higieny, zawierającego podział na strefy higieniczne uwzględniając wszystkie obszary Szpitala wraz z informacją dotyczącą częstotliwości wykonywanych czynności, użytych środków myjąco-dezynfekcyjnych i sprzętu jakim poszczególne czynności będą wykonywane. Środki używane do mycia i dezynfekcji, plan higieny oraz szczegółowe instrukcje i procedury sprzątania i dezynfekcji, które będą realizowane w trakcie umowy, które będą obowiązywały na terenie Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. musi być wcześniej zaakceptowany przez epidemiologa Szpitala Miejskiego i dostarczony 5 dni przed podpisaniem umowy.

f) Wykonawca powinien przedstawić w ofercie:

— wykaz środków czystości i dezynfekcyjnych przewidzianych do wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z ulotkami, środki powinny posiadać zapis o dopuszczeniu do stosowania w obiektach ochrony zdrowia (dopuszczone do obrotu deklaracjami zgodności i certyfikatami CE),

— wykaz sprzętu urządzeń przewidzianych do realizacji zamówienia.

g) Zamawiający nie zapewnia demontażu lamp i kratek wentylacyjnych. Wykonawca będzie sam zobowiązany do wykonania tych czynności.

h) Zamawiający będzie wymagał comiesięcznego doczyszczania ciągów komunikacyjnych oraz innych pomieszczeń i posadzek (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doczyszczania z pielęgniarką oddziałową.

Szczegółowy plan i kolejność wykonywania czynności w poszczególnych komórkach organizacyjnych Szpitala Wykonawca ustali z pielęgniarką oddziałową lub kierownikiem danej komórki organizacyjnej.

Wykonawca ma obowiązek:

a) wykonywać wszystkie prace w oparciu o własne środki czystości preparaty dezynfekcyjne i myjąco-dezynfekcyjne i materiały, w tym:

b) dostarczać i na bieżąco uzupełniać preparaty do mycia i dezynfekcji rąk;

c) Wykonawca zapewni: środki myjące, i konserwujące niezbędne do realizacji usługi;

d) preparaty dezynfekcyjne, myjąco-dezynfekcyjne do powierzchni i sprzętu medycznego, niezbędne do realizacji umowy;

e) zabezpieczyć w środki myjąco-dezynfekcyjne prosektorium.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin płatności / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Kryterium organizacja nadzorowania wykonania usługi mierzone czasokresem dostępności osoby odpowiedzialnej za nadzór w obiektach Szpitala / Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 70 000,00 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie określa.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

A) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000 PLN;

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 000 PLN.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonywali usługi sprzątania pomieszczeń i powierzchni wraz z ciągami komunikacyjnymi, każda o wartości nie niższej niż 800 000,00 PLN brutto;

b) dysponuje następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego:

minimalne wyposażenie określone w załączniku nr 1C do SIWZ;

c) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług:

jedna osoba posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie kierowania personelem sprzątającym w podmiotach leczniczych.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zamawiający, zgodnie z przepisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy) osób wykonujących czynności opisane w załączniku 1A dla stref I–IV za wyjątkiem czynności dla: strefa I w pkt 9 – 11, strefa II w pkt 16 – 26, strefa III – pkt 19 – 24, strefa IV.

Na etapie postępowania przetargowego Wykonawca nie ma obowiązku zatrudniania tych osób, a jedynie składa oświadczenie w którym potwierdza i zobowiązuje się do zapewnienia realizacji przedmiotowego wymogu Zamawiającego w terminie przed rozpoczęciem realizacji usługi, wskazując ilość osób która zostanie przez niego zatrudniona.

W pierwszym dniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę nie mniejszej niż zadeklarowana na etapie postępowania przetargowego ilości osób wykonujących czynności w ramach umowy, wskazując ilość tych osób. Dodatkowo Wykonawca oświadcza ...

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 05/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Miejsce otwarcia ofert: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., ul. 1 Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Budynek Główny, poziom -1, pokój A 116.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Komisja przetargowa, Wykonawcy.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020