Leveringen - 254337-2022

13/05/2022    S93

Spanje-Alicante: Elektriciteit

2022/S 093-254337

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pleno de la Diputación Provincial de Alicante
Nationaal identificatienummer: P0300000G
Postadres: Avda. de la Estación, 6
Plaats: Alicante
NUTS-code: ES521 Alicante / Alacant
Postcode: 03005
Land: Spanje
Contactpersoon: Pleno de la Diputación Provincial de Alicante
E-mail: contratacion@diputacionalicante.es
Telefoon: +34 965988908
Fax: +34 965988921
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.diputacionalicante.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Gu5IVLMtUuoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acuerdo Marco de suministro de energía eléctrica con garantía de origen 100 por 100 renovable a gestionar por la Central de Contratación de la Diputación Provincial de Alicante.

Referentienummer: AMS6O-006/2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acuerdo Marco de suministro de energía eléctrica con garantía de origen 100 por 100 renovable a gestionar por la Central de Contratación de la Diputación Provincial de Alicante.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOTE 01.- Suministro eléctrico mercado libre. Tipo contable tarifa fija/variable/origen renovable.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES521 Alicante / Alacant
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

LOTE 01.- Suministro eléctrico mercado libre. Tipo contable tarifa fija/variable/origen renovable.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOTE 02.- Suministro eléctrico de referencia. PVPC.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES521 Alicante / Alacant
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

LOTE 02.- Suministro eléctrico de referencia. PVPC.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 030-073936
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 01
Benaming:

LOTE 01.- Suministro eléctrico mercado libre. Tipo contable tarifa fija/variable/origen renovable.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Pleno de la Diputación Provincial de Alicante - Central de Contratación
Postadres: Tucumán núm. 8 Segunda Planta
Plaats: Alicante
Postcode: 03005
Land: Spanje
E-mail: centraldecontratacion@diputacionaliante.es
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Pleno de la Diputación Provincial de Alicante - Central de Contratación
Postadres: Tucumán núm. 8 Segunda Planta
Plaats: Alicante
Postcode: 03005
Land: Spanje
E-mail: centraldecontratacion@diputacionalicante.es
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Pleno de la Diputación Provincial de Alicante - Central de Contratación
Postadres: Tucumán núm. 8 Segunda Planta
Plaats: Alicante
Postcode: 03005
Land: Spanje
E-mail: centraldecontratacion@diputacionalicante.es
Telefoon: +34 965988908
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/05/2022