Diensten - 254340-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Ingolstadt: Bewakingsdiensten

2020/S 105-254340

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landesgartenschau Ingolstadt 2020 GmbH
Postadres: Spretistr. 11
Plaats: Ingolstadt
NUTS-code: DE211 Ingolstadt, Kreisfreie Stadt
Postcode: 85057
Land: Duitsland
E-mail: einkauf@sw-i.de
Fax: +49 841804139
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ingolstadt2020.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z_param=194221
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.futura-srm.com/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Landesgartenschau Ingolstadt 2020 GmbH
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Vorbereitung und Durchführung der Landesgartenschau Ingolstadt 2020/Stadtentwicklung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bewachungsdienst

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79713000 Bewakingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Für die Überwinterung und Durchführung der Landesgartenschau Ingolstadt 2020 im Jahr 2021 wird Bewachungspersonal benötigt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75131100 Algemene personeelsdiensten voor de overheid
98513300 Tijdelijk personeel voor huishoudens
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE211 Ingolstadt, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

85057

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Für die Überwinterung und Durchführung der Landesgartenschau Ingolstadt 2020 im Jahr 2021 wird Bewachungspersonal benötigt.

Ausführungszeitpunkt: 1.11.2020 bis 31.10.2021.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 31/10/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Landesgartenschau Ingolstadt 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Direkter Link zur Eigenerklärung — siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=194221

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Direkter Link zur Eigenerklärung — siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=194221

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Direkter Link zur Eigenerklärung — siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=194221

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Direkter Link zur Eigenerklärung — siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=194221

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Das Angebot muss auf der Plattform des Auftraggebers, „my Futura“, abgegeben werden.

Folgende Hinweise sind zu beachten:

1) Anmeldung

Hierzu ist eine E-Mail oder Fax an den Auftraggeber zu stellen unter folgender E-Mail-Adresse/Fax-Nummer: E-Mail: einkauf@sw-i.de, Fax: 0841 80 4139

Folgende Informationen müssen in der E-Mail/Fax enthalten sein:

— Firmenname;

— Adresse;

— Telefonnummer;

— Faxnummer;

— E-Mail-Adresse.

2) Sie erhalten eine Zugangsmail mit Ihren Daten sowie ein Passwort zur Anmeldung;

3) Bei der Angebotsabgabe ist folgendes zu beachten:

— Formblätter:

Diese müssen an der zu unterzeichnenden Stelle unterschrieben sein und in „my Futura“ hochgeladen werden.

— sonstige geforderten Nachweise:

Diese sind ebenfalls in „my Futura“ hochzuladen (Zertifikate, Referenzen).

— Das LV ist im Angebotsmodul zu bepreisen;

— Nachdem dies erfolgt ist, kann das Angebot elektronisch abgegeben werden.

Bitte beachten:

Fehlen unterzeichnete Formblätter kann das zum Ausschluss des Angebotes führen!

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Postadres: Maximilianstraße 39
Plaats: München
Postcode: 80534
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefoon: +49 8921762411
Fax: +49 8921762847
Internetadres: http://www.regierung.oberbayern.bayern.de
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020