Diensten - 254340-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Ingolstadt: Bewakingsdiensten

2020/S 105-254340

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landesgartenschau Ingolstadt 2020 GmbH
Postadres: Spretistr. 11
Plaats: Ingolstadt
NUTS-code: DE211 Ingolstadt, Kreisfreie Stadt
Postcode: 85057
Land: Duitsland
E-mail: einkauf@sw-i.de
Fax: +49 841804139

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ingolstadt2020.de

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Vorbereitung und Durchführung der Landesgartenschau Ingolstadt 2020/Stadtentwicklung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bewachungsdienst

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79713000 Bewakingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75131100 Algemene personeelsdiensten voor de overheid
98513300 Tijdelijk personeel voor huishoudens
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE211 Ingolstadt, Kreisfreie Stadt
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 31/10/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020