Diensten - 254345-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Carcassonne: Verwerkings- en clearingsdiensten

2020/S 105-254345

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Département de l'Aude
Postadres: allée Raymond Courrière
Plaats: Carcassonne Cedex 9
NUTS-code: FRJ11 Aude
Postcode: 11855
Land: Frankrijk
E-mail: marches@aude.fr
Telefoon: +33 468116811
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.aude.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aude.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Département de l'Aude
Postadres: allée Raymond Courrière — service des marchés publics
Plaats: Carcassonne Cedex 9
NUTS-code: FRJ11 Aude
Postcode: 11855
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Mireille Bertran
E-mail: marches@aude.fr
Telefoon: +33 468116970
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://marchespublics.aude.fr
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aude.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Paiement de prestations sociales sous forme de Chèque emploi service universel — CESU

Referentienummer: 20S0010
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66133000 Verwerkings- en clearingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Déploiement des Chèques emploi service universel (CESU) préfinancés dans le Département de l'Aude pour le paiement de l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de la Prestation de compensation du handicap (PCH) pour leur partie aide humaine.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22440000 Chequeformulieren
22450000 Onvervalsbaar drukwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ11 Aude
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conseil départemental d'Aude — allée Raymond Courrière — 11855 Carcassonne Cedex.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot unique.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de reconductions possibles: 2. Durée de la période de reconduction: 1 an. Durée maximale de validité: 3 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— lettre de candidature (ou imprimé DC1) ou équivalent,

— déclaration du candidat (ou imprimé DC2) ou équivalent,

— pouvoir de la personne à engager le candidat,

— déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire,

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux, fournitures ou services objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Département de l'Aude.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Précision: les délais d'exécution courent à compter de la notification.

Modalités de retrait des documents: retrait par voie électronique.

Les documents du DCE sont disponibles par voie électronique.

Autres renseignements complémentaires:

— accord-cadre sans minimum ni maximum,

— estimation non contractuelle: 960 000,00 EUR TTC/an soit 2 880 000,00 EUR TTC/3 ans.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Montpellier
Postadres: 6 rue Pitot
Plaats: Montpellier Cedex
Postcode: 34063
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Telefoon: +33 467548100
Fax: +33 467547410
Internetadres: http://www.ta-montpellier.juradm.fr/ta/montpellier/index.shtml
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends et des litiges
Postadres: Secrétariat général pour les affaires régionales — place Félix Baret — CS 80001
Plaats: Marseille Cedex 06
Postcode: 13282
Land: Frankrijk
E-mail: catherine.pietri@paca.gouv.fr
Telefoon: +33 491156374
Fax: +33 491156190
Internetadres: http://www.paca.pref.gouv.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020