Diensten - 254345-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Carcassonne: Verwerkings- en clearingsdiensten

2020/S 105-254345

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Département de l'Aude
Postadres: allée Raymond Courrière
Plaats: Carcassonne Cedex 9
NUTS-code: FRJ11 Aude
Postcode: 11855
Land: Frankrijk
E-mail: marches@aude.fr
Telefoon: +33 468116811

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aude.fr

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Paiement de prestations sociales sous forme de Chèque emploi service universel — CESU

Referentienummer: 20S0010
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66133000 Verwerkings- en clearingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22440000 Chequeformulieren
22450000 Onvervalsbaar drukwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ11 Aude
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de reconductions possibles: 2. Durée de la période de reconduction: 1 an. Durée maximale de validité: 3 ans.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020