Dienstleistungen - 254355-2020

02/06/2020    S105    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Dienstleistungen im Bereich Fusionen und Übernahmen

2020/S 105-254355

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Postanschrift: ul. Nowy Świat 6/12
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Rutkowska / Łukasz Kozielewski
E-Mail: zamowienia.publiczne@arp.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.arp.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://bip.arp.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bip.arp.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi wsparcia związanego z potencjalnymi transakcjami nabycia lub zbycia aktywów poprzez zawarcie umowy ramowej

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/PN/10/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66121000 Dienstleistungen im Bereich Fusionen und Übernahmen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ustalenie warunków dotyczących udzielania i realizacji zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w okresie jej obowiązywania w przedmiocie świadczenia usług doradczych przy transakcjach finansowych dotyczących nabycia lub zbycia spółek, przedsiębiorstwa spółki, składników majątkowych lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wysokości przychodów powyżej 50 000 000,00 PLN.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66122000 Unternehmensfinanzierung und Risikokapital
79100000 Dienstleistungen im juristischen Bereich
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Hauptort der Ausführung:

Wykonawca przekazuje wyniki realizowanych zleceń do siedziby Zamawiającego.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ustalenie warunków dotyczących udzielania i realizacji zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w okresie jej obowiązywania w przedmiocie świadczenia usług doradczych przy transakcjach finansowych dotyczących nabycia lub zbycia spółek, przedsiębiorstwa spółki, składników majątkowych lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wysokości przychodów powyżej 50 000 000,00 PLN (dalej „Przedmiot badania” lub „Przedmiot zamówienia”) w zakresie:

1) przeprowadzenia badania Due Diligence finansowego (szczegółowy opis w załączniku nr 1a do SIWZ);

2) sporządzenia wyceny (szczegółowy opis w załączniku nr 1b do SIWZ);

3) sporządzenie biznes planu (szczegółowy opis w załączniku nr 1g do SIWZ);

4) zbadania wyceny oraz wydania opinii przez biegłego rewidenta co do wartości godziwej;

5) wykonania testu prywatnego inwestora/wierzyciela;

6) sporządzenia opinii, analizy, informacji z zakresu finansów, o wartości nabywanych spółek oraz ich aktywów, w tym aktualizacji wycen, o których mowa w pkt 2 na potrzeby konsolidacji;

7) przeprowadzenia badania Due Diligence prawnego (szczegółowy opis w załączniku nr 1c do SIWZ) z wyłączeniem zakresu opisanego w pkt 7a) poniżej;

7a) przeprowadzenia badania Due Diligence prawnego – analiza umów na prawie obcym (szczegółowy opis w załączniku nr 1f do SIWZ);

8) przeprowadzenie badania Due Diligence podatkowego (szczegółowy opis w załączniku nr 1d do SIWZ);

9) przygotowanie opinii dotyczących obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych – MDR w ramach transakcji, przygotowanie stosownych informacji o schematach podatkowych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej; zgodnie z podpisanym przez strony porozumieniem stanowiącym załącznik nr 10 do wzoru umowy;

10) udziału w negocjacjach, w innych spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych, posiedzeniach organów – związanych z realizacją powierzonych usług;

11) sporządzenia projektów dokumentów transakcji, w szczególności umowy/umów, aneksu/aneksów, porozumienia/porozumień, listu intencyjnego / listów intencyjnych, dokumentacji zabezpieczeń, propozycji scenariuszy działań prawnych;

12) sporządzenia opinii i informacji prawnych;

13) sporządzenia opinii podatkowych;

14) przygotowania wniosku / wniosków oraz reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach przed Prezesem UOKiK w sprawie koncentracji;

15) przeprowadzenia badania Due Diligence technicznego (szczegółowy opis w załączniku nr 1e do SIWZ).

2. Zamawiający w ramach jednego zlecenia może zlecić pojedynczą usługę lub więcej usług w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1)–15). Każde ze zleceń może obejmować wykonanie każdej z usług w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1)–15) dwa lub więcej razy.

3. Szczegółowe wymogi co do sposobu realizacji przedmiotu umowy zostały określone w załącznikach nr 1a–1g do SIWZ oraz we wzorze umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Szczegółowe zasady wniesienia wadium zostały określone w SIWZ.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – określone w ppkt III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp.

1) Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru (formularza) stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczące:

a) Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia (część II, III) w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp;

b) podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia (odpowiednio część II, część III) w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp.

2) W celu ustalenia czy nie zachodzi podstawa do wykluczenia Wykonawcy z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp na formularzu stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków określonych w ppkt III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu, Wykonawca złoży wraz z ofertą:

1) oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru (formularza) stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczące:

a) Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich) w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (część IV tylko oświadczenie w sekcji „alfa”);

b) podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (część IV tylko oświadczenie w sekcji „alfa”);

2) na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów (np. zobowiązania – oświadczenia o treści), z których będzie wynikać:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) oraz czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi których wskazane zdolności dotyczą.

Na potwierdzenie spełniania warunków i braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wezwie Wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione i z którymi będzie miała być zawarta umowa ramowa, do złożenia w wyznaczonym terminie, dokumentów wskazanych w rozdziale VIII część B SIWZ;

4) oświadczenia i dokumenty muszą zostać złożone w postaci elektronicznej w oryginale lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem”. Wymagania formalne dla dokumentów zostały określone w SIWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp dotyczących zdolności zawodowej:

1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał minimum:

a. 15 wycen spółek; oraz

b. 3 testy prywatnego inwestora/wierzyciela spółek; oraz

c. 25 badań Due Diligence finansowego dla spółek, w tym 10 badań Due Diligence finansowego dla spółek z sektora przemysłowego,

których aktywa wynosiły minimum 20 000 000,00 PLN dla każdej spółki, oraz przychody wynosiły minimum 20 000 000,00 PLN dla każdej ze spółek. Zamawiający wymaga, aby powyższe poziomy aktywów oraz przychodów dla każdej spółki występowały w ostatnim pełnym rocznym okresie podlegającym badaniu bądź wycenie. Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę badaniem Due Diligence, testem prywatnego inwestora/wierzyciela oraz wyceną spółek wykonanymi w ramach jednej lub odrębnych umów;

2) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 10 zleceń polegających na przeprowadzeniu audytu prawnego (Due Diligence) w ramach transakcji związanych z nabywaniem lub zbywaniem akcji, udziałów oraz aktywów majątkowych, o wartości każdej z transakcji minimum 10 000 000,00 PLN;

3) Wykonawca musi wykazać, że w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, brał udział w minimum 10 negocjacjach ustnych dotyczących nabycia/zbycia akcji/udziałów jako doradca transakcyjny jednej ze stron transakcji, w tym minimum 2 gdzie jedną ze stron transakcji był inwestor zagraniczny (spółka mająca siedzibę poza terytorium RP lub os. fizyczna mająca miejsce stałego pobytu poza granicami RP);

4) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 10 zleceń polegających na przeprowadzeniu audytu podatkowego (Due Diligence) w ramach transakcji związanych z nabywaniem lub zbywaniem akcji, udziałów oraz aktywów majątkowych, o wartości każdej z transakcji minimum 5 000 000,00 PLN;

5) Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 5 razy (5 transakcji) świadczył obsługę prawną w zakresie transakcji rozumianych jako koncentracja przedsiębiorców w rozumieniu art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, niezależnie od istnienia lub nie istnienia w danej transakcji obowiązku zgłoszenia zamiaru danej koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w rozumieniu art. 13 ust. 1 ww. ustawy, przy czym wartość każdej z transakcji, rozumiana jako wartość nabywanych lub obejmowanych udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, aktywów majątkowych (mienia) lub wartości ustalonego przez strony transakcji kapitału zakładowego (po dokonaniu transakcji) przedsiębiorcy przejmującego nie może być niższa niż 10 000 000 PLN;

6) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał minimum 3 badania Due Diligence technicznego spółek z sektora przemysłowego.

2. Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp dotyczących kwalifikacji i doświadczenia osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia:

Ze względu na ograniczenia techniczne niniejszego formularza, dalsza informacja nt. osób wymaganych w warunku, została zamieszczona poniżej w części: „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

a) co najmniej trzema osobami, z których każda brała udział w co najmniej sześciu badaniach Due Diligence finansowe spółek, których aktywa wynosiły minimum 50 000 000,00 PLN dla każdej spółki oraz przychody wynosiły minimum 25 000 000,00 PLN dla każdej ze spółek;

b) co najmniej trzema osobami, z których każda legitymuje się doświadczeniem w zakresie przeprowadzenia minimum sześciu wycen spółek z sektora przemysłowego, których aktywa wynosiły minimum 50 000 000,00 PLN dla każdej spółki, oraz przychody wynosiły minimum 25 000 000,00 PLN dla każdej ze spółek;

c) co najmniej jedną osobą, która legitymuje się doświadczeniem w zakresie badania wycen oraz wydania opinii biegłego rewidenta co do wartości godziwej co najmniej sześciu spółek z sektora przemysłowego, których aktywa wynosiły minimum 50 000 000,00 PLN dla każdej spółki oraz przychody wynosiły minimum 25 000 000,00 PLN dla każdej ze spółek, i która posiada uprawnienia biegłego rewidenta;

d) co najmniej jedną osobą, która legitymuje się doświadczeniem w zakresie sporządzania testu prywatnego inwestora/wierzyciela co najmniej czterech spółek, w tym co najmniej dwóch z sektora przemysłowego, których aktywa wynosiły minimum 50 000 000,00 PLN dla każdej spółki, oraz przychody wynosiły minimum 25 000 000,00 PLN dla każdej ze spółek;

e) co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia adwokata lub radcy prawnego lub uprawnienia prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej;

f) co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia doradcy podatkowego.

3. Zamawiający dopuszcza łączenie kompetencji osób opisanych powyżej przez osoby biorące udział w realizacji zamówienia.

4. Za każdym razem, gdy w ust. 3 lub 4 powyżej w treści warunku jest mowa o spółce Zamawiający dopuszcza także doświadczenie związane z dokonywaniem odpowiednich czynności dotyczących zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

4. Sektor przemysłowy: na potrzeby oceny spełniania warunków określonych niniejszym punkcie, przez sektor przemysłowy rozumie się branże: sekcja B, C, D, F oraz H Polskiej Klasyfikacji Działalności w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), tj. górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe oraz budownictwo z wyłączeniem: działu 10 – produkcja artykułów spożywczych, działu 11 – produkcja napojów, działu 12 – produkcja wyrobów tytoniowych, działu 13 – produkcja wyrobów tekstylnych, działu 14 – produkcja odzieży, działu 15 – produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, działu 18 – poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, działu 31 – produkcja mebli oraz działu 32 – pozostała produkcja wyrobów.

5. W przypadku, gdy wartość usług jest wyrażona w walucie innej niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli w danym dniu NBP nie publikuje tabeli kursów – Zamawiający weźmie pod uwagę tabelę z pierwszego dnia następującego po publikacji ogłoszenia, w którym tabela kursów zostanie opublikowana.

Ze względu na ograniczenia techniczne niniejszego formularza, pełna informacja nt. warunków i sposobu potwierdzenia ich spełniania znajduje się w SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 7
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/07/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/07/2020
Ortszeit: 12:30
Ort:

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, POLSKA, budynek Centrum Bankowo-Finansowego (CBF), wejście „C”.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Każdy Wykonawca może złożyć w ramach niniejszego postępowania tylko jedną ofertę.

2. Oferta zawiera:

1) formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ lub dokument zawierający co najmniej informacje w nim zawarte;

2) dokument, z którego będzie wynikać zakres umocowania – w przypadku gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje osoba inna niż upoważniona do reprezentowania Wykonawcy;

3) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu na zasadach określonych w art. 23 ustawy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4) dokument wadium – w przypadku składania wadium w formie wskazanej w rozdziale X ust. 4 pkt 2–5 SIWZ. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia przelewu wadium na konto wskazane w SIWZ;

5) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – dotyczące Wykonawcy i, jeżeli dotyczy, innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy;

6) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 3 do SIWZ – w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający zawrze umowę ramową z 7 Wykonawcami (oraz z każdym Wykonawcą, który uzyska nie mniejszą liczbę punktów od siódmego zakwalifikowanego Wykonawcy), których oferty otrzymają najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XV i spełnią warunki udziału w postępowaniu, a ich oferty nie będą podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy zostanie złożonych mniej niż 7 ofert, Zamawiający zawrze umowę ramową ze wszystkimi Wykonawcami, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu a ich oferty nie będą podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

12. Szczegółowe zasady dotyczące stosowania odwołań oraz skarg do sądu określa dział VI ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020