Diensten - 254359-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Oświęcim: Reinigingsdiensten

2020/S 105-254359

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Nationaal identificatienummer: PL
Postadres: ul. Więźniów Oświęcimia 20
Plaats: Oświęcim
NUTS-code: PL21A Oświęcimski
Postcode: 32-603
Land: Polen
Contactpersoon: Edyta Budka, Lidia Plata
E-mail: sekretariat.muzeum@auschwitz.org

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.auschwitz.org

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Państwowa Instytucja Kultury
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa sprzątania w obiektach i na terenach Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania w obiektach o łącznej powierzchni 47 263,62 m2 i na terenach o łącznej powierzchni 197 380,31 m2 Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau do 29.2.2024 realizowana w trzech częściach I,II,III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz załaczniki nr 1, 2, 3 i 10 do SIWZ. Wskutek udzielenia niniejszego zamówienia, z 1.12.2020 nastąpi przejęcie pracowników w trybie art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040) zw. dalej „KP” przez wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, od dotychczasowego wykonawcy. Przewidywana liczba pracowników do przejęcia na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania wynosi 4 osoby.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL21A Oświęcimski
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania w obiektach o łącznej powierzchni 47 263,62 m2 i na terenach o łącznej powierzchni 197 380,31 m2 Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau do 29.2.2024 realizowana w trzech częściach I,II,III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz załaczniki nr 1, 2, 3 i 10 do SIWZ. Wskutek udzielenia niniejszego zamówienia, z 1.12.2020 nastąpi przejęcie pracowników w trybie art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040) zw. dalej „KP” przez wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, od dotychczasowego wykonawcy. Przewidywana liczba pracowników do przejęcia na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania wynosi 4 osoby.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 239-586578
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju spowodowaną zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, począwszy od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau jest niedostępne dla odwiedzających. W konsekwencji powyższego najpierw na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, objęte było całkowitym zakazem działalności. Zamawiający ogłaszając niniejsze postępowanie nie mógł przewidzieć wystąpienia epidemii COVID-19 oraz faktu, iż w związku z tą sytuacją prowadzenie działalności nie będzie możliwe przez długi czas. Skutkiem utrzymującego się zamknięcia dla odwiedzających jest nieosiąganie przychodów z prowadzonej działalności.

Powyższe okoliczności spowodowały, że decyzją Dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w bieżącym planie budżetu Zamawiającego z 6.5.2020 w stosunku do pierwotnego planu budżetu z 1.12.2019 znacząco zmniejszone zostały wydatki na usługi.

W konsekwencji Zamawiający z przyczyn niemożliwych do przewidzenia znalazł się w sytuacji, w której musiał obniżyć kwotę pierwotnie przeznaczoną na sfinansowanie niniejszego zamówienia z 17 468 460,00 PLN brutto, na 14 154 225,00 PLN brutto. Wobec tego faktu cena najkorzystniejszej oferty wynosząca 14 824 525,45 PLN brutto przekracza kwotę, którą Zamawiający w chwili obecnej w wyniku zmiany budżetu zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp unieważnia postępowanie przed wyborem najkorzystniejszej oferty ponieważ, po otwarciu ofert kwota, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, uległa zmniejszeniu ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on wcześniej przewidzieć tj. zamknięcie Muzeum dla odwiedzających, a co za tym idzie utratę znaczących przychodów. W tej sytuacji oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 4587840
Fax: +48 4587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. c,d. Sekcji VI.3 (..) 2.6 Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2.7 Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (https://bip.malopolska.pl/auschwitz,m,312496,2019.html) informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia będzie udostępniony przez Zamawiającego na stronie internetowej (https://bip.malopolska.pl/auschwitz,m,312496,2019.html) wraz z informacją z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

4. Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Pozostałe informacje, ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu zawarto w dokumentacji postępowania - SIWZ.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 4587840
Fax: +48 4587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020