Diensten - 254359-2020

02/06/2020    S105

Polska-Oświęcim: Usługi sprzątania

2020/S 105-254359

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Więźniów Oświęcimia 20
Miejscowość: Oświęcim
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Kod pocztowy: 32-603
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Budka, Lidia Plata
E-mail: sekretariat.muzeum@auschwitz.org

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.auschwitz.org

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Instytucja Kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa sprzątania w obiektach i na terenach Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

II.1.2)Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania w obiektach o łącznej powierzchni 47 263,62 m2 i na terenach o łącznej powierzchni 197 380,31 m2 Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau do 29.2.2024 realizowana w trzech częściach I,II,III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz załaczniki nr 1, 2, 3 i 10 do SIWZ. Wskutek udzielenia niniejszego zamówienia, z 1.12.2020 nastąpi przejęcie pracowników w trybie art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040) zw. dalej „KP” przez wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, od dotychczasowego wykonawcy. Przewidywana liczba pracowników do przejęcia na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania wynosi 4 osoby.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania w obiektach o łącznej powierzchni 47 263,62 m2 i na terenach o łącznej powierzchni 197 380,31 m2 Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau do 29.2.2024 realizowana w trzech częściach I,II,III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz załaczniki nr 1, 2, 3 i 10 do SIWZ. Wskutek udzielenia niniejszego zamówienia, z 1.12.2020 nastąpi przejęcie pracowników w trybie art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040) zw. dalej „KP” przez wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, od dotychczasowego wykonawcy. Przewidywana liczba pracowników do przejęcia na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania wynosi 4 osoby.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 239-586578
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju spowodowaną zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, począwszy od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau jest niedostępne dla odwiedzających. W konsekwencji powyższego najpierw na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, objęte było całkowitym zakazem działalności. Zamawiający ogłaszając niniejsze postępowanie nie mógł przewidzieć wystąpienia epidemii COVID-19 oraz faktu, iż w związku z tą sytuacją prowadzenie działalności nie będzie możliwe przez długi czas. Skutkiem utrzymującego się zamknięcia dla odwiedzających jest nieosiąganie przychodów z prowadzonej działalności.

Powyższe okoliczności spowodowały, że decyzją Dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w bieżącym planie budżetu Zamawiającego z 6.5.2020 w stosunku do pierwotnego planu budżetu z 1.12.2019 znacząco zmniejszone zostały wydatki na usługi.

W konsekwencji Zamawiający z przyczyn niemożliwych do przewidzenia znalazł się w sytuacji, w której musiał obniżyć kwotę pierwotnie przeznaczoną na sfinansowanie niniejszego zamówienia z 17 468 460,00 PLN brutto, na 14 154 225,00 PLN brutto. Wobec tego faktu cena najkorzystniejszej oferty wynosząca 14 824 525,45 PLN brutto przekracza kwotę, którą Zamawiający w chwili obecnej w wyniku zmiany budżetu zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp unieważnia postępowanie przed wyborem najkorzystniejszej oferty ponieważ, po otwarciu ofert kwota, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, uległa zmniejszeniu ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on wcześniej przewidzieć tj. zamknięcie Muzeum dla odwiedzających, a co za tym idzie utratę znaczących przychodów. W tej sytuacji oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 4587840
Faks: +48 4587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. c,d. Sekcji VI.3 (..) 2.6 Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2.7 Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (https://bip.malopolska.pl/auschwitz,m,312496,2019.html) informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia będzie udostępniony przez Zamawiającego na stronie internetowej (https://bip.malopolska.pl/auschwitz,m,312496,2019.html) wraz z informacją z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

4. Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Pozostałe informacje, ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu zawarto w dokumentacji postępowania - SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 4587840
Faks: +48 4587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2020