Diensten - 254359-2020

02/06/2020    S105

Polen-Oświęcim: Reinigingsdiensten

2020/S 105-254359

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Nationaal identificatienummer: PL
Postadres: ul. Więźniów Oświęcimia 20
Plaats: Oświęcim
NUTS-code: PL21A Oświęcimski
Postcode: 32-603
Land: Polen
Contactpersoon: Edyta Budka, Lidia Plata
E-mail: sekretariat.muzeum@auschwitz.org

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.auschwitz.org

I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa sprzątania w obiektach i na terenach Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL21A Oświęcimski

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 239-586578

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020