Dienstleistungen - 254360-2020

02/06/2020    S105    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Druckerei- und Verteilerdienste

2020/S 105-254360

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Postanschrift: ul. Karolkowa 30
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 01-207
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krzysztof Zbrzeźny, Joanna Majdan
E-Mail: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl
Fax: +48 223767379

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.kowr.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: agencja wykonawcza

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie i dystrybucja 7 numerów „Biuletynu Informacyjnego KOWR”

Referenznummer der Bekanntmachung: 109/2020/C
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79824000 Druckerei- und Verteilerdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) wykonanie 7 numerów „Biuletynu Informacyjnego KOWR”, posiadającego numer ISSN, w 2020 i 2021 roku;

2) druk poszczególnych numerów Biuletynu w nakładach: numer pierwszy – 8 000 egz., numer drugi – 8 700 egz., numer trzeci – 8 000 egz., numer czwarty – 8 000 egz.; numer piąty – 8 000 egz., numer szósty – 8 700 egz., numer siódmy – 8 000 egz.,

3) dystrybucja nakładów biuletynu, tj. pakowanie, załadunek, dostarczenie do miejsc przeznaczenia określonych w Załączniku nr 2 do istotnych postanowień umowy, oraz rozładunek;

4) przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do projektu każdego z 7 numerów biuletynu, w tym do projektu pierwszej strony okładki oraz wybranej przez Zamawiającego jednej infografiki, a także prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowań utworów, jak również do udzielenia upoważnień do wykonywania autorskich praw osobistych do utworów.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 140 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22200000 Zeitungen, Fachzeitschriften, Periodika und Zeitschriften
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
NUTS-Code: PL841 Białostocki
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
NUTS-Code: PL224 Częstochowski
NUTS-Code: PL721 Kielecki
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
NUTS-Code: PL814 Lubelski
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
NUTS-Code: PL524 Opolski
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
NUTS-Code: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
NUTS-Code: PL634 Gdański
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Centrala KOWR w Warszawie, Karolkowa 30 oraz 17 Oddziałów Terenowych KOWR.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) wykonanie 7 numerów „Biuletynu Informacyjnego KOWR”, posiadającego numer ISSN, w 2020 i 2021 roku;

2) druk poszczególnych numerów Biuletynu w nakładach: numer pierwszy – 8 000 egz., numer drugi – 8 700 egz., numer trzeci – 8 000 egz., numer czwarty – 8 000 egz.; numer piąty – 8 000 egz., numer szósty – 8 700 egz., numer siódmy – 8 000 egz.,

3) dystrybucja nakładów biuletynu, tj. pakowanie, załadunek, dostarczenie do miejsc przeznaczenia określonych w Załączniku nr 2 do istotnych postanowień umowy, oraz rozładunek;

4) przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do projektu każdego z 7 numerów biuletynu, w tym do projektu pierwszej strony okładki oraz wybranej przez Zamawiającego jednej infografiki, a także prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowań utworów, jak również do udzielenia upoważnień do wykonywania autorskich praw osobistych do utworów i zapewnienie niewykonywania autorskich praw osobistych przez rzeczywistych twórców utworów;

5) przeniesienia na Zamawiającego własności egzemplarzy i nośników, na których utrwalono każdy z numerów biuletynu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość edytorska i wartość artystyczna wstępnego projektu / Gewichtung: 50 %
Preis - Gewichtung: 50 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia. W ramach realizacji zamówienia wydanie pierwszego numeru biuletynu informacyjnego KOWR zostało zaplanowane na czerwiec 2020 roku.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 060-143936
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie i dystrybucja 7 numerów „Biuletynu Informacyjnego KOWR”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 7
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Pracownia C&C Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 015435189
Postanschrift: ul. Porannej Bryzy 33
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 03-284
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 140 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 129 880.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec treści SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/05/2020