Diensten - 254368-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Diensten voor ontwikkeling van IT-software

2020/S 105-254368

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Administraţia Naţională de Meteorologie R.A.
Nationaal identificatienummer: RO 11672708
Postadres: Șoseaua București-Ploiești nr. 97
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 013686
Land: Roemenië
Contactpersoon: Gabriela Aionesei
E-mail: gabriela.aionesei@meteoromania.ro
Telefoon: +40 213183240
Fax: +43 0213163143

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.meteoromania.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Modernizarea sistemului de gestionare a datelor climatice (Climate Data Management System – CDMS) folosind standarde de reprezentare geospaţială”

Referentienummer: 1167270820193-5
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72212517 Diensten voor ontwikkeling van IT-software
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Obiectul achizitiei consta in prestarea de servicii de dezvoltare software pentru modernizarea sistemului de gestionare a datelor climatice (Climate Data Management System – CDMS), folosind standarde de reprezentare geospaţială.

Modernizarea sistemului de gestionare a datelor climatice constă în reproiectarea și optimizarea sistemului de stocare a fondului național de date meteorologice și a aplicațiilor asociate/suport, în scopul unei mai bune gestionări a informațiilor și integrarea acestora într-un sistem nou de management al calităţii datelor, conform standardelor internaţionale, precum şi integrarea serviciilor şi produselor climatice pentru eficientizarea activităţiilor de climatologie operativǎ şi un transfer mai bun şi mai rapid al informaţiei climatice către autorități centrale și locale, populație și mass-media.

Noul sistem CDMS va furniza produse climatice necesare operaționalizării metodologiilor climatice de monitorizare, alertă timpurie și estimare prognostică în cazul valurilor de căldură, secetei, episoadelor cu precipitații abundente, a episoadelor de grindină, a inundațiilor și a altor fenomene climatice extreme. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificari/informații suplimentare cu 12 zile înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor, având în vedere că termenul-limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări este cu 25 de zile înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 059 599.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
30211400 Computerconfiguraties
48000000 Software en informatiesystemen
48820000 Servers
51611100 Installatie van hardware
72261000 Softwareondersteuningsdiensten
79633000 Diensten voor voortgezette opleiding van personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul central al Administratiei Nationale de Meteorologie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitia de servicii de dezvoltare software pentru modernizarea sistemului de gestionare a datelor climatice (Climate Data Management System – CDMS), folosind standarde de reprezentare geospaţială, consta in:

1. Achiziţionarea de servicii de dezvoltare software pentru obţinerea unui produs de tip sistem software personalizat, denumit în continuare „Sistem CDMS modernizat folosind standarde de reprezentare geospaţială”, produs dezvoltat pe baza cerinţelor specifice ale Administraţiei Naţionale de Meteorologie;

2. Achiziţionarea infrastructurii hardware de procesare şi a software-ului de bază necesare funcţionării sistemului CDMS.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Achizitorul a selectat acest criteriu datorită complexității deosebite a sistemului CDMS ce va fi dezvoltat și implementat de către ofertant, sistem ce va folosi standarde OGC pentru produsele climatice obținute pe baza seriilor de metadate și de date climatice complexe existente în baza de date actuală a achizitorului, în scopul asigurării interoperabilității cu sistemele altor instituții cu rol în prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență. Experienţa personalului alocat pentru dezvoltarea și implementarea proiectului este un factor cheie și reprezintă un avantaj important pentru achizitor, garantând realizarea proiectului în termenele prevăzute în planul de activităţi cu respectarea calității solicitate. / Weging: 12
Kwaliteitscriterium - Naam: Prin acest criteriu achizitorul urmăreşte evaluarea gradului de corelare dintre resursele utilizate (datele de intrare) și rezultatele intermediare şi finale ale contractului. Achizitorul a selectat acest criteriu deoarece permite evaluarea dimensionarii corespunzătoare a resurselor necesare realizării proiectului și a modurilor prin care vor fi obținute rezultatele (parțiale și finale) în cadrul proiectului, la calitatea solicitată în caietul de sarcini, astfel reducând semnificativ riscul „Nerespectarea de către ofertant a planului de lucru/activități privind implementarea proiectului” prezentat la punctul 4.3 din caietul de sarcini. / Weging: 12
Kwaliteitscriterium - Naam: Achizitorul a ales acest criteriu deoarece permite evaluarea gradului de corelare dintre planul propus și cerințele, rezultatele și livrabilele solicitate în proiect, realismul termenelor și măsura în care acoperă toate activitățile necesare pentru realizarea proiectului. / Weging: 12
Kwaliteitscriterium - Naam: Achizitorul a selectat acest factor deoarece vrea să se asigure că ofertantul înțelege conceptele și standardele cu care trebuie să opereze sistemul de gestionare a datelor climatice CDMS dezvoltat folosind standarde de reprezentare geospaţială, precum și modul de integrare al sistemului CDMS cu fluxurile de colectare și procesare a datelor în cadrul instituției beneficiare, utilizând tehnologii software de ultimă generație. Acest factor aduce un avantaj net achizitorului, deoarece implementarea unui sistem CDMS modernizat, dezvoltat de către ofertant pornind de la o bună întelegere a conceptelor și standardelor cu care trebuie să opereze și bazat pe tehnologii software de ultimă generație, asigură calitatea acestuia și va eficientiza modul și timpul în care datele cu caracter climatologic sunt validate, gestionate, analizate și transmise autorităţilor centrale, locale și populaţiei. / Weging: 12
Kwaliteitscriterium - Naam: Achizitorul a ales acest criteriu, relevant în cazul unei soluții bazate pe produse software personalizate, cum este cazul sistemului software CDMS, deoarece aduce beneficii importante, asigurându-se asistența tehnică de către ofertant, astfel încât funcționarea operativă a sistemului software CDMS în parametrii de calitate să fie pe o perioadă cât mai lungă de timp. Garanția sistemului software CDMS, primul livrabil din Anexa 6 de la subcapitolul 14.6, solicitată în caietul de sarcini, la punctul 8.4.4. este de minimum 42 de luni. O perioadă de garanție mai lungă acordată pentru sistemul software CDMS reprezintă un avantaj semnificativ pentru achizitor, deoarece reduce semnificativ costurile cu întreținerea sistemului software CDMS, corelat cu resursa umană specializată disponibilă a achizitorului. Garanţia sistemului software CDMS maximă este de 60 de luni (cinci ani), aceasta fiind perioada minimum estimată de utilizare a acestuia în acord cu finanțarea nerambursabilă acordată. / Weging: 12
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor, Obiectivul Specific 5.1 – Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Achizitia face parte din proiectul „Dezvoltarea sistemului național de monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale”, finanțat din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 5.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 208-507793
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2457
Benaming:

Contract

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Software Imagination & Vision
Nationaal identificatienummer: 41963989
Postadres: Str. Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, sector 1
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 013685
Land: Roemenië
E-mail: tenders@siveco.ro
Telefoon: +40 727200306
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 412 656.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 059 599.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 2 768 359.88 RON
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

1. Subcontractant Siveco Romania S.A. – Management de proiect, coordonare tehnica, proiectare sisteme informatice, servicii specializate si programare tehnologii GIS Si WebGis, administrare bate de date, conform Acord de subcontractare nr. 265 din 16.12.2019 valoare de subcontractare 322.000,00 RON.

2. Subcontractant Mobius Solutions S R.L.- activitati conform... detalii pe www.e-licitatie.ro

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Birou achiziții, Birou juridic
Postadres: Șoseaua București-Ploiești nr. 97, sector 1
Plaats: Bucureşti
Postcode: 013686
Land: Roemenië
E-mail: sandovici@meteoromania.ro
Telefoon: +40 213183240
Fax: +40 213163143

Internetadres: http://www.meteoromania.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020