Diensten - 254372-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Softwareprogrammering en -advies

2020/S 105-254372

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_20976077
Postadres: Csokonai utca 3.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1081
Land: Hongarije
Contactpersoon: Mihics Petra
E-mail: mihics.petra@nisz.hu
Telefoon: +36 17957379

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nisz.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.nisz.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: e-közigazgatási informatikai és távközlési szolg

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

PM Workflow rendszerének támogatása

Referentienummer: EKR001437452019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

A Pénzügyminisztérium által használt WorkflowGen alapú workflow rendszerhez kapcsolódó fejlesztési feladatok ellátása, szoftverkövetés és gyártói terméktámogatás valamint felhasználói és üzemeltetői támogatás biztosítása

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 204 495 000.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1148 Budapest, Róna utca 54–56.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nyertes ajánlattevő feladata a Pénzügyminisztérium által használt WorkflowGen alapú workflow rendszerhez kapcsolódó fejlesztési feladatok ellátása, szoftverkövetés és gyártói terméktámogatás valamint felhasználói és üzemeltetői támogatás biztosítása. A rendszer főbb funkcionalitása/paraméterei:

1. paraméterezhető munkafolyamat kezelés;

2. külső iratkezelő rendszer interfész és rendszerbe integrált saját iratkezelő rendszer;

3. riportozó modul;

4. integrált pénzügyi modul, előlegek kezelése;

5. követeléskezelési eljárás;

6. vizuális workflow tervező és grafikus folyamatkövető felület;

7. integrált ügyfélszolgálati modul;

8. több mint 500 felhasználót szolgál ki.

A közbeszerzés mennyisége:

A. Fejlesztési feladatok ellátása (pl. a rendszer technológiai megújítása, funkciók, folyamatok, riportok továbbfejlesztése, illetve új funkciók, folyamatok fejlesztése, jogszabályi, vagy belső szervezeti változások követése, újabb felhasználói igények kielégítése, munkafolyamatok optimalizálása) (egyedi megrendelések alapján, legfeljebb 5 000 óra keret erejéig), véghatáridő 2022.12.31.

B. Éves szoftverkövetés és gyártói terméktámogatás biztosítása 2021.1.1 – 2022.12.31.időszakra, korlátlan felhasználószámra használható WorkflowGen Enterprise, EastDoc és EastReport modulokra vonatkozóan (gyártó által kibocsátott verziófrissítések felhasználási jogának biztosítása) évi 1 db (össz. 2 db)

C. Havi felhasználói és üzemeltetői támogatás biztosítása legkorábban 2021. január 1-jétől, vagy későbbi szerződéskötés esetén a szerződés hatálybalépésétől számítva (havonta 18 óra, a fel nem használt órakeret a következő hónapra átvihető, de tárgyhónapot követő 6 hónapon belül használható fel) havi 1 db (össz. 24 db)

D. Opcionális fejlesztési feladatok ellátása (A. pont lehívható, de nem kötelező kiegészítése, egyedi megrendelések alapján, legfeljebb 1 500 óra keret erejéig), véghatáridő 2022.12.31.

A részletes műszaki követelményeket a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Az alkalmasság körében bemutatott 1 fő szervezői és programtervezői gyakorlattal rendelkező szakember alkalmassági követelményeken felüli többlet tapasztalata / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Az alkalmasság körében bemutatott 1 fő támogató szakértői gyakorlattal rendelkező szakember alkalmassági követelményeken felüli többlet tapasztalata / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Az alkalmasság körében bemutatott 1 fő fejlesztői gyakorlattal rendelkező szakember alkalmassági követelményeken felüli többlet tapasztalata / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Az alkalmasság körében bemutatott 1 fő workflow fejlesztői gyakorlattal rendelkező szakember alkalmassági követelményeken felüli többlet tapasztalata / Weging: 5
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opcionális fejlesztési feladatok ellátása 1500 óra

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket (késedelmi-, hibás-, meghiúsulási kötbér) és azok részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 007-011551
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

PM Workflow rendszerének támogatása

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eastflow Technology Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_37440420
Postadres: Visegrádi utca 60.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1132
Land: Hongarije
E-mail: iroda@eastflow.hu
Telefoon: +36 205999905

Internetadres: http://www.eastflow.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 157 781 800.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 204 495 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A nyertes ajánlattevő:

Eastflow Technology Korlátolt Felelősségű Társaság

1132 Budapest, Visegrádi utca 60.

Adószáma: 13152970-2-41.

Ajánlattevő:

DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1117 Budapest Infopark Sétány 1. I. ép.

Adószáma: 13927606-2-43.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020