Diensten - 254373-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Satu Mare: Bosbouwdiensten

2020/S 105-254373

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva R.A.
Nationaal identificatienummer: RO1590120
Postadres: Piața Eroii Revoluției nr. 12 – Direcția Silvică Satu Mare
Plaats: Satu Mare
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Postcode: 440055
Land: Roemenië
Contactpersoon: Daniel Robu, Monica Stet
E-mail: daniel.robu@rnp.rosilva.ro
Telefoon: +40 261717304
Fax: +40 261717306

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rosilva.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Regie autonomă
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Silvicultură și exploatări forestiere

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestări servicii pentru lucrările de regenerare a pădurilor la O.S. Borlești, Livada, Negrești-Oaș, Satu Mare și Tășnad din cadrul Direcției Silvice Satu Mare

Referentienummer: 889/18.02.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77200000 Bosbouwdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicii pentru lucrarile de regenerare a padurilor la ocoalele silvice Borlesti, Livada, Negresti-Oas, Satu Mare si Tasnad din cadrul Directiei Silvice Satu Mare, conform cerintelor caietului de sarcini.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 893 509.15 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3: Anexa 1: Prestări servicii la lucrările de regenerare a pădurilor RNP în cadrul ocolului silvic Borlești

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77200000 Bosbouwdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Voornaamste plaats van uitvoering:

In cadrul ocolului silvic Borlesti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestari servicii la lucrarile de regenerare a padurilor RNP in cadrul ocolului silvic Borlesti, conform cerintelor caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri proprii si fonduri de conservare si regenerare.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 9: Anexa 2: Prestări servicii la lucrările de regenerare a pădurilor cu contracte de administrare la Primăria Satu Mare, din cadrul ocolului silvic Negrești-Oaș

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77200000 Bosbouwdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Voornaamste plaats van uitvoering:

In cadrul ocolului silvic Negresti-Oas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestari servicii la lucrarile de regenerare a padurilor cu contracte de administrare la Primaria Satu Mare, din cadrul ocolului silvic Negresti-Oas, conform cerintelor caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri proprii si fonduri de conservare si regenerare.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 8: Anexa 2: Prestări servicii la lucrările de regenerare a pădurilor cu contracte de administrare la Primăria Negrești-Oaș, din cadrul ocolului silvic Negrești-Oaș

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77200000 Bosbouwdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Voornaamste plaats van uitvoering:

In cadrul ocolului silvic Negresti-Oas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestari servicii la lucrarile de regenerare a padurilor cu contracte de administrare la Primaria Negresti-Oas, din cadrul ocolului silvic Negresti-Oas, conform cerintelor caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri proprii si fonduri de conservare si regenerare.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 10: Anexa 2: Prestări servicii la lucrările de regenerare a pădurilor cu contracte de administrare la Primăria Orașu Nou, din cadrul ocolului silvic Negrești-Oaș

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77200000 Bosbouwdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Voornaamste plaats van uitvoering:

In cadrul ocolului silvic Negresti-Oas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestari servicii la lucrarile de regenerare a padurilor cu contracte de administrare la Primaria Orasu Nou, din cadrul ocolului silvic Negresti-Oas, conform cerintelor caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri proprii si fonduri de conservare si regenerare.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: Anexa 1: Prestări servicii la lucrările de regenerare a pădurilor RNP în cadrul ocolului silvic Borlești

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77200000 Bosbouwdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Voornaamste plaats van uitvoering:

In cadrul ocolului silvic Borlesti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestari servicii la lucrarile de regenerare a padurilor RNP in cadrul ocolului silvic Borlești, conform cerintelor caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri proprii si fonduri de conservare si regenerare.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 5: Anexa 1: Prestări servicii la lucrările de regenerare a pădurilor RNP în cadrul ocolului silvic Borlești

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77200000 Bosbouwdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Voornaamste plaats van uitvoering:

In cadrul ocolului silvic Borlesti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Presatari servicii la lucrarile de regenerare a padurilor RNP in cadrul ocolului silvic Borlesti, conform cerintelor caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri proprii si fonduri de conservare si regenerare.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 11: Anexa 2: Prestări servicii la lucrările de regenerare a pădurilor cu contracte de administrare la Primăria Bogdand, din cadrul ocolului silvic Tășnad

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77200000 Bosbouwdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Voornaamste plaats van uitvoering:

In cadrul ocolului silvic Tasnad.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestari servicii la lucrarile de regenerare a padurilor cu contracte de administrare la Primaria Bogdand, din cadrul ocolului silvic Tasnad, conform cerintelor caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri proprii si fonduri de conservare si regenerare.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: Anexa 1: Prestări servicii la lucrările de regenerare a pădurilor RNP în cadrul ocolului silvic Negrești-Oaș – 76 350,00 RON

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77200000 Bosbouwdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Voornaamste plaats van uitvoering:

In cadrul ocolului silvic Negresti Oas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestari servicii la lucrarile de regenerare a padurilor RNP in cadrul ocolului silvic Negresti-Oas, conform cerintelor caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri proprii si fonduri de conservare si regenerare.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 6: Anexa 1: Prestări servicii la lucrările de regenerare a pădurilor RNP în cadrul ocolului silvic Tășnad

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77200000 Bosbouwdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Voornaamste plaats van uitvoering:

In cadrul ocolului silvic Tasnad.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestari servicii la lucrarile de regenerare a padurilor RNP in cadrul ocolului silvic Tasnad, conform cerintelor caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri proprii si fonduri de conservare si regenerare.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 7: Anexa 1: Prestări servicii la lucrările de regenerare a pădurilor RNP în cadrul ocolului silvic Livada

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77200000 Bosbouwdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Voornaamste plaats van uitvoering:

In cadrul ocolului silvic Livada.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestari servicii la lucrarile de regenerare a padurilor RNP in cadrul ocolului silvic Livada, conform cerintelor caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri proprii si fonduri de conservare si regenerare.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4: Anexa 1: Prestări servicii la lucrările de regenerare a pădurilor RNP în cadrul ocolului silvic Borlești

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77200000 Bosbouwdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Voornaamste plaats van uitvoering:

In cadrul ocolului silvic Borlesti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestari servicii la lucrarile de regenerare a padurilor RNP in cadrul ocolului silvic Borlesti, conform cerintelor caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri proprii si fonduri de conservare si regenerare.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 037-087668
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 17
Perceel nr.: 10
Benaming:

Lot 10: Anexa 2: Prestări servicii la lucrările de regenerare a pădurilor cu contracte de administrare la Primăria Orașu Nou, din cadrul ocolului silvic Negrești-Oaș

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Overly Impex S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO8793246
Postadres: Str. Pintea Viteazu nr. 51
Plaats: Sighetu Marmației
NUTS-code: RO114 Maramureş
Postcode: 435500
Land: Roemenië
E-mail: dennisandrei@gmail.com
Telefoon: +40 747934934
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 294.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 735.37 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 21
Perceel nr.: 5
Benaming:

Lot 5: Anexa 1: Prestări servicii la lucrările de regenerare a pădurilor RNP în cadrul ocolului silvic Borlești

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Motiu Comimpex
Nationaal identificatienummer: 3296904
Postadres: Str. Pitagora nr. 15
Plaats: Nojorid
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 417345
Land: Roemenië
E-mail: tudormotiu828@gmail.com
Telefoon: +40 721956336
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 418.15 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 361.92 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 25
Perceel nr.: 11
Benaming:

Lot 11: Anexa 2: Prestări servicii la lucrările de regenerare a pădurilor cu contracte de administrare la Primăria Bogdand, din cadrul ocolului silvic Tășnad

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Motiu Comimpex
Nationaal identificatienummer: 3296904
Postadres: Str. Pitagora nr. 15
Plaats: Nojorid
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 417345
Land: Roemenië
E-mail: tudormotiu828@gmail.com
Telefoon: +40 721956336
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 252.87 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 287.31 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 14
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lot 1: Anexa 1: Prestări servicii la lucrările de regenerare a pădurilor RNP în cadrul ocolului silvic Negrești-Oaș – 76 350,00 RON

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Overly Impex S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO8793246
Postadres: Str. Pintea Viteazu nr. 51
Plaats: Sighetu Marmației
NUTS-code: RO114 Maramureş
Postcode: 435500
Land: Roemenië
E-mail: dennisandrei@gmail.com
Telefoon: +40 747934934
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 76 350.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 76 263.01 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lot 3: Anexa 1: Prestări servicii la lucrările de regenerare a pădurilor RNP în cadrul ocolului silvic Borlești

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Motiu Comimpex
Nationaal identificatienummer: 3296904
Postadres: Str. Pitagora nr. 15
Plaats: Nojorid
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 417345
Land: Roemenië
E-mail: tudormotiu828@gmail.com
Telefoon: +40 721956336
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 53 387.91 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 52 313.53 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 16
Perceel nr.: 9
Benaming:

Lot 9: Anexa 2: Prestări servicii la lucrările de regenerare a pădurilor cu contracte de administrare la Primăria Satu Mare, din cadrul ocolului silvic Negrești-Oaș

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Overly Impex S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO8793246
Postadres: Str. Pintea Viteazu nr. 51
Plaats: Sighetu Marmației
NUTS-code: RO114 Maramureş
Postcode: 435500
Land: Roemenië
E-mail: dennisandrei@gmail.com
Telefoon: +40 747934934
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 94 933.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 89 302.25 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 15
Perceel nr.: 8
Benaming:

Lot 8: Anexa 2: Prestări servicii la lucrările de regenerare a pădurilor cu contracte de administrare la Primăria Negrești-Oaș, din cadrul ocolului silvic Negrești-Oaș

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Overly Impex S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO8793246
Postadres: Str. Pintea Viteazu nr. 51
Plaats: Sighetu Marmației
NUTS-code: RO114 Maramureş
Postcode: 435500
Land: Roemenië
E-mail: dennisandrei@gmail.com
Telefoon: +40 747934934
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 045.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 86 505.92 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 26
Perceel nr.: 7
Benaming:

Lot 7: Anexa 1: Prestări servicii la lucrările de regenerare a pădurilor RNP în cadrul ocolului silvic Livada

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Overly Impex S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO8793246
Postadres: Str. Pintea Viteazu nr. 51
Plaats: Sighetu Marmației
NUTS-code: RO114 Maramureş
Postcode: 435500
Land: Roemenië
E-mail: dennisandrei@gmail.com
Telefoon: +40 747934934
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 122 631.19 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 120 209.40 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20
Perceel nr.: 4
Benaming:

Lot 4: Anexa 1: Prestări servicii la lucrările de regenerare a pădurilor RNP în cadrul ocolului silvic Borlești

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Motiu Comimpex
Nationaal identificatienummer: 3296904
Postadres: Str. Pitagora nr. 15
Plaats: Nojorid
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 417345
Land: Roemenië
E-mail: tudormotiu828@gmail.com
Telefoon: +40 721956336
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 96 508.16 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 94 921.20 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot 2: Anexa 1: Prestări servicii la lucrările de regenerare a pădurilor RNP în cadrul ocolului silvic Borlești

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Motiu Comimpex
Nationaal identificatienummer: 3296904
Postadres: Str. Pitagora nr. 15
Plaats: Nojorid
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 417345
Land: Roemenië
E-mail: tudormotiu828@gmail.com
Telefoon: +40 721956336
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 46 381.37 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 45 618.69 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 24
Perceel nr.: 6
Benaming:

Lot 6: Anexa 1: Prestări servicii la lucrările de regenerare a pădurilor RNP în cadrul ocolului silvic Tășnad

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Motiu Comimpex
Nationaal identificatienummer: 3296904
Postadres: Str. Pitagora nr. 15
Plaats: Nojorid
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 417345
Land: Roemenië
E-mail: tudormotiu828@gmail.com
Telefoon: +40 721956336
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 310 448.21 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 273 990.55 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020